Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Ијун 2018

Бөјүк ҝүнаһлары тәрк етмәк кичик ҝүнаһларын мәһвинә сәбәб олур

Дүнјада сәнин ҝүнаһларынын үстүнү өртдүм
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا


"Сизә гадаған олунмуш бөјүк ҝүнаһлардан чәкинсәниз, Биз сизин тәгсирләриниздән кечәр вә сизи шәрәфли бир кечидә (Ҹәннәтә) дахил едәрик." (Ниса, 31).

Изаһ: Јухарыдакы ајә ҝүнаһкар бәндәләрә бу мүждәни верир ки, бөјүк ҝүнаһлардан чәкиндикләри һалда онларын кичик ҝүнаһлары да бағышланаҹагдыр. Бөјүк ҝүнаһларда мәгсәд – мәшһур версијаја ҝөрә, – Гуранда әзаб вәд едилән ҝүнаһлардыр. Аллаһын бу ҝөзәл вәди бәндәләрин бөјүк ҝүнаһлардан чәкинмәјә даһа чох диггәт етмәсинә, өзүнүтәрбијә вә нәфси сафлашдырмаг истигамәтиндә наүмид олмамасына сәбәб олур. Диггәт етмәк лазымдыр ки, сөзүҝедән ајә һеч бир вәҹһлә кичик ҝүнаһлары етмәк иҹазәси дејил. Чүнки биринҹиси, кичик ҝүнаһлар исрар вә тәкрарла бөјүк ҝүнаһа чеврилир. Икинҹиси, биләрәкдән кичик ҝүнаһ етмәк инсанда бөјүк ҝүнаһ етмәјә дә ҹәсарәт јарадыр. Үчүнҹүсү, ҝүнаһы кичик санмаг вә она лагејд јанашмаг өзү дә бөјүк бир ҝүнаһдыр.

Һәдис: Имам Садиг (ә): “Гијамәт ҝүнү ҝүнаһкар мөмин ҝәтириләҹәк вә Аллаһ ону сорғулајаҹаг. ... Белә ки, ону бүтүн ҝүнаһларындан хәбәрдар едәҹәк. О исә давамлы олараг дејәҹәк: “Билирәм”. Сонра она бујураҹаг: “Дүнјада сәнин ҝүнаһларынын үстүнү өртдүм. Бу ҝүн исә онлары бағышлајырам. Бәндәмин ҝүнаһларыны јахшылыға чевирин” (Мәһасин, сәһ. 170, һәдис: 136).


4614 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP