Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Мај 2018

Аббас Һүсејни һәбсдә јенә чармыха чәкибләр

Данышанда деди ки, ону елә дирәкдән ачыб телефон отағына ҝәтирибләр
«Ики ҝүндүр оғлуму Гобустан һәбсханасында чармыха чәкирләр. Һәр ҝүн сәһәр камерадан чыхарыб, ҝүнүн алтында дәмир дирәјә бағлајыб, ахшама гәдәр бу вәзијјәтдә сахлајырлар. Инсан инсана белә зүлм едәр?». «Нардаран мәһбусу» Аббас Һүсејнин анасы Рәһимә Һүсејнова Азадлыг Радиосуна белә дејиб.

Ананын сөзләринә ҝөрә, Аббас өзү мајын 10-да имкан тапыб онлара башына ҝәләнләри хәбәр вериб: «Бу ҝүн онун евлә данышыг ҝүнү иди. Һәмишәкиндән ҝеҹ зәнҝ еләди. Данышанда деди ки, ону елә дирәкдән ачыб телефон отағына ҝәтирибләр».

Р.Һүсејнова бир нечә ҝүн өнҹә дә билдирмишди ки, Аббас АХҸП сәдри Әли Кәримлини ад ҝүнү мүнасибәтилә тәбрик едәндән сонра она гаршы ишҝәнҹәләр башлајыб. Ону Гобустан һәбсханасында рәис мүавини дә дахил, 4-5 нәфәр дөјүб, үч ҝүн әлләри гандаллы вәзијјәтдә ҹәримә камерасында – «карс»да сахлајыблар.

Р.Һүсејнова дејир ки, һәмин вахт бу мәсәләни иҹтимаиләшдирмәклә јанашы, һәм дә Пенитенсиар Хидмәтин рәһбәрлијинә мүраҹиәт едиб, Омбудсман Апараты вә Бејнәлхалг Гырмызы Хач Комитәсинин әмәкдашлары илә ҝөрүшүб, онлардан оғлуна баш чәкмәләрини хаһиш едиб: «Бу органлардан јалныз Бејнәлхалг Гырмызы Хач Комитәсинин әмәкдашлары она баш чәкибләр. Аббас да башына ачылан ојунлары онлара данышыб. Елә Гырмызы Хачын нүмајәндәләри ҝедәндән сонра Аббаса јенидән әзијјәт вермәјә башлајыблар. О да буна етираз олараг, аҹлыг аксијасына башлајыб. Бундан сонракы ҝүнләрдә ону һәр ҝүн дирәјә бағлајыб сәһәрдән ахшама гәдәр ачыг һавада сахлајырлар».

А.Һүсејнов даһа өнҹә дә ичәридә она ишҝәнҹә верилдијини, 2017-ҹи илин августунда Гобустан һәбсханасында ҝүнүн алтында дәмир дирәјә бағланыб дөјүлдүјүнү билдирмиш, вәкили Јалчын Иманов бу мәлуматы иҹтимаиләшдирдијинә ҝөрә Вәкилләр Коллеҝијасындан узаглашдырылмышды.


6442 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP