Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Апрел 2018

Аллаһла бәндә арасында бирбаша рабитә намаздыр

Дини вәзифәләрә етинасызлығын әсас сәбәбләриндән бири инсанын азғын вә дүнјаҝир мүһитә дүшмәсидир
ШЕЈТАНЫН ИКИ ТӘЛӘСИ

Мөминләрә, хүсуси илә дә Әһли-бејт достларына јардымчы олмаг дини вәзифәмиздир. Имам Садиг (ә) бујурур: «Еј Ҹүндәб оғлу, инсанлары овламаг үчүн шејтанын тәләләри вардыр. Ән бөјүк тәләләрдән бири инсаны өз дин гардашларына јардымдан мәһрум етмәкдир. Шејтанын икинҹи тәләси исә инсанлары намазы вахтында гылмагдан чәкиндирмәкдир.
Ваҹиб дини вәзифәләринә әмәл едән инсан бәзән ишини битмиш һесаб едир. Һансы ки, дин гардашларынын еһтијаҹыны өдәмәк бөјүк дини вәзифәдир. Тәһсил, тәдрис, журналистика вә с. саһәләрдә чалышанлар гоһум-әграбаны, гоншулары, дин гардашларыны унутмамалыдырлар. Диггәтини бир саһәјә јөнәлдиб диҝәр саһәләри нәзәрдән гачырмаг дүзҝүн дејил. Бу диггәтсизлијин бүнөврәсини гојан шејтан гулағымыза пычылдајыр ки, ахы сәнин нәјин вар ки, башгаларына көмәк едәсән. Ахы башгаларындан сәнә нә вар. Имам Садиг (ә) сөзүнү давам едәрәк бујурур ки, дин гардашына көмәк етмәкдән бөјүк ибадәт јохдур, һәтта еһтијаҹларыны өдәјә билмәсән белә, Аллаһ хатиринә онларла ҝөрүшмәк бөјүк ибадәтдир.
Шејтанын икинҹи тәләси намазын әввәл вахтыны совушдурмагдыр. Намаз инсаны бирбаша Аллаһла јахынлыға апарыр. Аллаһла бәндә арасында бирбаша рабитә намаздыр. Намазын вахтында вә диггәтлә гылынмамасынын әсас сәбәбләриндән бири чох јатмаг, ҝеҹ јатмаг вә пис јатмагдыр. Намазы вахтында гылмајан инсан башга дини вәзифәләринә етинасызлыг ҝөстәрәрәк јаваш-јаваш динә мәсхәрә ҝөзү илә бахмаға башлајыр. «Аллаһын ајәләрини јалан һесаб едиб мәсхәрәјә гојанларын агибәти пис олду». («Рум» сурәси, ајә 10.)
Дини вәзифәләрә етинасызлығын әсас сәбәбләриндән бири инсанын азғын вә дүнјаҝир мүһитә дүшмәсидир. Аллаһ бујуругларынын хатырланмадығы мүһитдәки дүнја сөһбәтләри инсан мәнәвијјатыны сүгута јетирир. «Аллаһ илә әһдләрини уҹуз гијмәтә сатан шәхсләрә ахирәт немәтләриндән пај јохдур. Аллаһ гијамәт ҝүнү онлары диндирмәз, онлара нәзәр салмаз…». («Али-имран» сурәси, ајә 77.)
Еј Рәббимиз, бизи вәзифәләримизлә таныш ет вә шејтанын шәриндән аманда сахла!


4633 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP