Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Јанвар 2018

Алимләрин һәзрәт Зәһра (с) барәдә сөзләри

Фатимәнин (с) һәјаты тарихдә ҝөрүнмәмиш әзәмәтли бир һәјатдыр
Зејнүл-әрәб “Шәрһүл-Мәсабеһ”дән нәгл едир: Фатимә (с) бәтул (сечилмиш) адланырды. Чүнки фәзиләт, дәјанәт вә алиҹәнаблыг бахымындан һеч бир гадын она тај ола билмәди.”
Һәрәви “Мәнагиб”дән нәгл едир: “Фатимә (с) бәтул (ајрылмыш) адланды. Чүнки охшары јох иди.”
Кәмаләддин Мәһәммәд ибн Тәлһә Шафеи дејир: “Онун јалныз өзүнәмәхсус олан фәзиләтләри варды. Бу фәзиләт Пејғәмбәр (с) бујуругларында тәсдигләнмишдир. Онун јалныз бир шәрафәтли сифәтинә чатмаг үчүн өмүр боју рәгабәт апарылар...”
Şәмсәддин ибн Мәһәммәд ибн Әһмәд ибн Осман Зәһәби: “Онун имтијазлары бөјүкдүр. О сәбирли, диндар, хејирхаһ, гане вә гәдирбилән олмушдур.”
Сүлејман Кәтани (мәсиһи јазычысы) дејир: “Фатимә пак, пејғәмбәр фәзиләтләринин дашыјыҹысы иди. Онда үстүн әхлаги сәҹијјәләр варды.”
Ајишә: Атасындан савајы Фатимәдән үстүнүнү ҝөрмәдим.”
Мисир алими Бинтуш-Шати: “О пејғәмбәрин гызлары арасында ән севимлиси иди. Пејғәмбәрә һәр ҹәһәтдән даһа чох охшајырды... Пејғәмбәр әһли-бејтинин (ә) онун нәслиндән олмасы Аллаһын тәгдиридир...”
Устад Әһмәд Шәмс Баси дејир: “Фатимә дүнја гадынларынын ән үстүнүдүр. О ахирәтдә дә гадынларын ханымы олаҹаг.”
Доктор Әли Ибраһим Һәсән: “Фатимәнин (с) һәјаты тарихдә ҝөрүнмәмиш әзәмәтли бир һәјатдыр. Биз дүнјаны нуруна бојамыш бир шәхсијјәтлә үзбәүзүк. Онун фәзиләти философларын вә алимләрин китабларындан гајнагланмыр. Проблемләрлә долу тәҹрүбәләр ону әрсәјә ҝәтирмишдир. Онун әзәмәти мәгам вә ја вар-дөвләтиндән јох, руһунун дәринлијиндән гајнагланыр. Јалныз Фатимәнин (с) әзәмәти Ајишәни мәҹбур етди ки, “Фатимәдән үстүнүнү ҝөрмәдим” сөјләсин.” (“Еламун-ниса”)


7409 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP