Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Декабр 2017

Америка, Исраил вә Әрәбистан Ислам әлејһинә нәһс үчбуҹаг

Һал-һазырда Ислам дүшмәнләри арасында әмәкдашлығын ашкара чыхмасынын вә ҝүҹләнмәсинин шаһидијик. Бу әмәкдашлығы һагг олараг “нәһс үчбуҹаг” адландырмаг олар. Сөзүҝедән үчбуҹаг АБШ, Исраил вә Әрәбистандыр. Ислам вә мүсәлманлара гаршы бүтүн дүшмәнликләр бу үч ох әтрафында фырланыр.
İмпериализм тарихи 15-16-ҹы әсрләрдән сонра гәрб өлкәләринин мүсәлманлар әлејһинә зүлм вә ҹинајәтләри илә долудур. Һалбуки, бир заманлар бу мүсәлманларын мәдәнијјәт сәдасы бүтүн дүнјанын гулағына чатмышды. Гәрбдә мәкр вә һијләнин одлу силаһы онун сакинләринин рәһимсиз әли илә бирләшдикдән вә мүсәлманларын ҹанына бир бәлаја чеврилдији вахта гәдәр. О вахтдан бәри Ислам дүнјасы даим өз араларында дава-далаш вә фәсадла ҝүнүнү кечирән гәрб һөкумәтләринин һүҹум јеринә чеврилди.
Истисмарчы гәрб дөвләтләри әввәл Ислам дүнјасынын әсас һиссәләрини ишғал етдиләр вә бирбаша олараг онларын сәрвәтләрини гарәт, өзләрини дә гәтлиам етмәјә башладылар. Бир мүддәт сонра өзләринин бирбаша иштиракына сон гојдулар, мәгсәдләрни јәни һәмин гарәт вә гәтлиамлары бу әразиләрин хаин вә ләјагәтсиз һакимләринин әли илә иҹра етмәјә башладылар. Бу ојунҹаг башчылар Исламын мүхтәлиф јерләриндә һакимијјәти әлә алдылар вә гәрб дөвләтәринә хидмәтләрини даһа ҝениш сәвијјәдә давам етдирдиләр. Бу хидмәти гәрбин тәкҹә онларын һакимијјәтини горумасы гаршысында ҝөстәрирдиләр. Бу үздән Ислам өлкәләри тәкҹә гәрбин рәһимсиз дөвләтләринин дејил, өзүнүн фасид рәһбәрләринин дә бәлаларына дүчүр олду.
20-ҹи әсрдә халгларын өзү тәрәфиндән талеләринин тәјин едилмәси уғрунда атдығы аддымлар вә инсан һүгугларына диггәтдән сонра 21 әсрин әввәлләриндә зүлмкар, империалист, истисмарчы вә гејри-демократик һөкумәтләрин арадан галхаҹағы ҝөзләнилирди. Бу һадисә даһа чох Ислам өлкәләриндә баш тутмалы иди. Амма гәрб өлкәләринин истисмарчы һөкумәтләри дәстәкләмәси үзүндән бу һадисә баш вермәди. Чүнки Ислам мәмләкәтләриндә өлкә башчылығына ҝәтирилмиш ојунҹаг рәһбәрләр гәрбин марағыны тәмин едир, гәрб онларын әли илә гарәтини давам етдирирди.
Сон бир нечә онилликдә бејнәлхалг дурум вә дәјишикликләрин ҝедиши елә олду ки, Ислам вә мүсәлманларын дүшмәнләри өз маскаларыны чыхармаға, нисби ҝизлинләрини ашкар етмәјә мәҹбур галдылар, өз ҹинајәт вә дүшмәнчилик сијасәтләрини тамамилә ачыг шәкилдә изләмәјә башладылар. Медианын ҝениш фәалијјәти вә халглары хәбәрдар етмәси онлары өз маскаларындан чыхмаға мәҹбур етди. Ислам вә мүсәлманларын дүшмәнләри өз һәрәкәтләрини ашкар етмәкдән әлавә, өз һагларыны тәләб едән ојанмыш мүсәлманлара гаршы бир-бирләри илә әмәкдашлыг етмәјә, коалисијалар јаратмаға башладылар.
Бу арада онларын үч ох әтрафында әмәкдашлығынын ашкар олмасыны вә ҝетдикҹә ҝүҹләнмәсини ҝөрүрүк. Бу охлары “нәһс үчбуҹаг” адландырмаг даһа дүзҝүн олар. Онлар АБШ, Исраил вә Әрәбистандыр. Һал-һазырда мүсәлманлара гаршы бүтүн дүшмәнчиликләр бу үчбуҹаг чәрчивәсиндәдир. Әсасы Мәһәммәд бин Әбдүлвәһһаб васитәсилә әсасы гојулмуш башдан-баша фитнә олан Али-Сәуд краллығы Бөјүк Британијанын истисмарчылыг лајиһәсиндән јаранмыш бир режимдир. Она ҝөрә дә һәмишә Инҝилтәрәнин һакимијјәтинә табедир вә она хидмәт едир.
Мүсәлманлар бу аҹынаҹаглы вәзијјәтдән чыхмаг истәсәләр, илк өнҹә бу мәкирли вә чиркин үчбуҹағын вәзијјәтини ајдынлашдырмалыдыр. Һәр шејдән өнҹә Али-Сәудун шәриндән хилас олмалыдырлар. Гәтијјәтлә демәк олар ки, һеч бир сүлалә вә ја груп онлар гәдәр Ислам вә мүсәлманлара хәјанәт етмәјиб. Иш о јерә чатыб ки, бу режим һәтта Исраиллә дә өз достлуғуну ашкара чыхарыб, уҹа сәслә вә бөјүк аддымларла сионист режими илә мүнасибәтләри нормаллашдырмаға доғру ҝедир. Бу мүнасибәт вә әмәкдашлыглар Ислам вә мүсәлманларын хејринәдирми? Али-Сәуд режими Бөјүк Британијанын ҝөстәриши илә бу ҝүнә кими вәһаби азғын мәфкурәсини Ислам аләминдә тәблиғ етмишдир ки, лазым олан вахт бу хәбис ағаҹын аҹы мејвәләрини јыға билсин вә бу ишдә өз мәгсәдинә чатды. Тәкфирчи терроризми вә ИШИД бәласы һәмин ләнәтләнмиш ағаҹын мејвәси иди. Бу аҹы мејвәни һәмин нәһс үчбуҹаг дәрәрәк Ислам аләминин боғазына төкдү. Шаһиди олдуғумуз кими гәрб вә Али-Сәудун јаратдығы терроризим вә ИШИД мүсәлманларын ҹаныны, малыны вә намусуну һәдәфә алды, бир ҝүллә дә олсун белә АБШ-а, Али-Сәуда вә Исраилә тәрәф атмады. Бунунла бағлы мүсәлманларын әгли, шәри вә виҹдани вәзифәсини ҝөрмәмәк олмаз. Мүсәлманларын гәфләтдә галмасы вә сәһләнкарлығы шәр вә фитнә сүлаләси олан Али-Сәудун онлара гаршы белә зүлмләр етмәсинә имкан јаратмышдыр. Инди дә бу гәдәр ачыг-ашкар шәкилдә мүсәлманлара гаршы анд ичмиш дүшмәнә әл узадыр вә Ислама гылынҹ ендирир. Ҝөрәсән, јенә дә шүбһәјә јер галырмы? Бундан гејри сурәтдә һагг-һесаб ҝүнүнү ҝөзләмәлијик ки, Аллаһ Өзү бизим етдикләримиз, етмәдикләримиз, сүкутумуз, шаһиди олуб ҝөз јумдугларымыз вә дүшүнмәдијиниз шејләр барәдә һөкм версин. Аллаһын һөкмләринин һөрмәтини горумамышыг ки, зүлмдән јаха гуртараг вә бир ҝүн азадҹасына јашаја биләк.


5396 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP