Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Нојабр 2017

Ҝенерал Гасим Сүлејманинин Ингилабын Бөјүк Рәһбәринә мәктубу

Бу гара фитнәдә минләрлә мәсҹид вә мүсәлманларын мүгәддәс мәркәзләри дағыдылды, бәзән мәсҹидләр имам ҹамаат вә онун намазгыланлары илә бирликдә партладылды.
ИШИД “хәбис шәҹәрәси”нин сүгутуну елан едирәм вә бу бөјүк гәләбә мүнасибәтилә Зат Алиләрини вә Ислам аләмини тәбрик едирәм.

Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Гүдс Гүввәләри команданы ҝенерал-мајор Гасим Сүлејмани “Шәҹәреји-хәбисә” адландырдығы ИШИД-ин сүгуту мүнасибәтилә Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәрини тәбрик едиб, онун мүдрик рәһбәрлијини, Ираг вә Сурија халгынын, ордусунун, көнүллү гүввәләринин, диҝәр Ислам өлкәләрин мүҹаһидләринин вә һәрәм мүдафиәси шәһидләринин мүгавимәтини бу гәләбәнин әсас амили адландырыб.

Тәбрик мәктубунда дејилир:

Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
“Инна фәтәһна ләкә фәтһән мубина”
“Һәгигәтән, Биз сәнә ачыг-ашкар бир зәфәр бәхш етдик!”


Ислам Ингилабынын әзиз вә шүҹаәтли рәһбәри һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Имам Хаменеинин (Аллаһ көлҝәсини давамлы етсин) мүбарәк һүзуруна!
Салам әләјкум
Алты ил өнҹә Әмирәлмөминин Әлинин (ә) заманындакы мүсәлманлары һәгиги Мәһәммәд Исламынын дәрки ширинлијиндән мәһрум едән фитнәләрә бәнзәр тәһлүкәли бир фитнә бу дәфә сионизм вә империализм зәһәринә булашмыш шәкилдә дағыдыҹы туфан кими Ислам аләмини силкәләди.
Бу тәһлүкәли вә зәһәрли фитнә дүшмәнләр тәрәфинфән Ислам аләминдә бөјүк алов шөләләндирмәк, мүсәлманлары бир-биринә гаршы гојмаг үчүн јарадылмышды. “Ираг вә Шам Ислам Дөвләти” ады алтында ортаја чыхан бу хәбис һәрәкат илк ајларда Ираг вә Суријада он минләрлә мүсәлман ҝәнҹи алдадараг Ислам дүнјасында чох әһәмијјәтли ики мүсәлман өлкәси олан Ираг вә Суријада тәһлүкәли бөһран јарада, јүз минләрлә квадрат километр әразини, о ҹүмләдән минләрлә мүһүм гәсәбәни, шәһәри, вилајәт мәркәзләрини ишғал едә билди, бу өлкәләрин минләрлә завод вә фабрикини, јол, көрпү, мәдән, нефт гујусу, нефт-газ хәтти, електрик стансијасы вә с. кими инфраструктурларыны дағытды, мүһүм шәһәрләри онларын тарихи дәјәрли әсәрләри вә милли мәдәнијјәти илә бирликдә бомба гојараг партлатды вә јахуд јандырды.
Вурулан зијан сајаҝәлмәз олса да, илкин һесабламалар онун беш јүз милјард доллардан чох олмасыны ҝөстәрир.
Бу һадисәдә нүмајиш етдирилмәси мүмкүн олмајан олдугҹа аҹылы ҹинајәтләр баш верди. О ҹүмләдән; ушагларын башларынын кәсилмәси, кишиләрин өз аиләләринин ҝөзү гаршысында дири-дири дәрисинин сојулмасы, ҝүнаһсыз гыз вә гадынларын әсир алынмасы, онлара тәҹавүз едилмәси, инсанларын дири-дири јандырылмасы, јүзләрлә ҝәнҹин коллектив шәкилдә башларынын кәсилмәси.
Ираг вә Сурија өлкәләриндә бу зәһәрли туфандан һејрәтә дүшмүш мүсәлман әһалинин бир һиссәси тәкфирчи ҹинајәткарларын ити хәнҹәрләринин гурбаны олду, милјонларла инсан исә өз јурд-јуваларыны тәрк едәрәк, диҝәр шәһәрләрә вә өлкәләрә сәпәләнди.
Бу гара фитнәдә минләрлә мәсҹид вә мүсәлманларын мүгәддәс мәркәзләри дағыдылды, бәзән мәсҹидләр имам ҹамаат вә онун намазгыланлары илә бирликдә партладылды.
Алты миндән чох алданмыш ҝәнҹ Исламы мүдафиә етмәк ады илә партлајыҹы маддәләр долдурулмуш автомобилләр васитәсилә мејданларда, мәсҹидләрдә, мәктәбләрдә, һәтта хәстәханаларда вә мүсәлманларын үмуми мәркәзләриндә интиһар һүҹумлары һәјата кечирдиләр вә нәтиҹәдә он минләрлә ҝүнаһсыз киши, гадын вә ушаг шәһид олду.
Бүтүн бу ҹинајәтләр һазырда да Америкаја рәһбәрлик едән ән јүксәк мәгамлы Америка рәсмисинин етирафына әсасән, бу өлкәнин рәһбәрләри вә тәшкилатлары тәрәфиндән планлашдырылыб вә иҹра олунуб. Белә ҝөрүнүр ки, бу просес һәлә дә Американын рәһбәрләри тәрәфиндән давам етдирилир.
Субһан Аллаһын лүтфү, Исламын бөјүк Пејғәмбәринин (с) вә онун Әһли-бејтинин (ә) хас инајәтиндән сонра бу гара вә тәһлүкәли фитнәкарлығын мәғлуб олмасына сәбәб Сиз фәзиләт саһибинин вә бөјүк тәглид мәрҹәси һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Систанинин мүдрик ҝөстәришләри олду.
Şүбһәсиз ки, Ираг вә Сурија дөвләтләринин мүгавимәти, бу ики өлкәнин ордусунун вә ҹаванларынын, хүсусилә дә мүгәддәс Һәшд әл-Шәбинин мөһкәм ирадә вә дәстәји, диҝәр өлкәләрдән ҝәлмиш мүсәлман ҝәнҹләрин игтидарлы иштиракы, Сејид Һәсән Нәсруллаһын рәһбәрлији илә Һизбуллаһ меһвәри бу тәһлүкәли һадисәни мәғлуб етмәкдә тәјинедиҹи рол ојнамышдыр.
Сөзсүз ки, Иран Ислам Республикасы халгы вә хидмәт ҝөстәрән дөвләтинин, хүсусилә дә һөрмәтли президентин, Мәҹлисин, Мүдафиә Назирлијинин, һәрби, полис вә тәһлүкәсизлик тәшкилатларынын јухарыда гејд олунан дөвләт вә халглары дәстәкләмәкдә дәјәрли роллары тәгдирәлајигдир.
Мән Зат Алиләри тәрәфиниздән әмр алмыш бир әсҝәр кими бу мејданда ИШИД-ин сон галасы Әбу-Камалын азад едилмәси әмәлијјатынын баша чатмасы илә бу америка-сионистчи групун бајрағынын ендирилдијини, ләнәтләнмиш шәҹәреји-хәбисин ишғалына сон гојулдуғуну елан едирәм. Бу мејданын бүтүн команданлары вә адсыз мүҹаһидләри, мүсәлманларын һәјаты, намусу, мүгәддәс мәканларын мүдафиәси уғрунда ҹаныны фәда етмиш иранлы, ираглы, суријалы, ливанлы, әфганыстанлы, пакистанлы минләрлә шәһид, мүһарибә әлили олан һәрәм мүдафиәчиләри тәрәфиндән бир нүмјәндә кими бу бөјүк вә тәјинедиҹи гәләбә мүнасибәтилә Зат Алиләрини, Иран Ислам Республикасынын бөјүк халгыны, Ираг вә Сурија мәзлум халгларыны, дүнјанын диҝәр мүсәлман халгларыны тәбрик едир, бу әзәмәтли гәләбә мүнасибәти илә шүкүр етмәк үчүн Гадир Мүтәал Аллаһ гаршысында сәҹдә едирәм!

Вә мән-нәсру илла мин индиллаһил-әзизил-һәким
Көмәк анҹаг јенилмәз гүдрәт, һикмәт саһиби олан Аллаһдандыр!


Өвладыныз вә әсҝәриниз
Гасим Сүлејмани


7978 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP