Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Мај 2014

Әрдәбилин ҹүмә намазы – 18 апрел (29 фәрвәрдин)

Биринҹи хүтбә

اعوذبالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم
الحَمدُلله الَّذی خَلَق السمواتِ و الارض و جَعَل الظُلماتِ و النور ثُمّ الَّذینَ کَفَروا بِرَبّهم یَعدِلون وَ الصَّلوه وَ السَّلام عَلی الهادی البَشیر، السّراجِ المُنیر، سَیدنا سَید الانبیاء وَ المُرسَلین، ابی القاسِم محمّد و علی آله الطَیبینَ الطاهِرین وَ لا سیَّما بَقیه الله فی الاَرَضین


Өзүмү вә бүтүн әзизләри илаһи тәгваја дәвәт едирәм. 

Тәгвасыз әмәлләр

Тәгва инсан вүҹудунда руһани бир ҝүҹдүр. О инсаны дүнја ширинликләри, ҝүнаһ ләззәти, һарам ишләрдән горујур. Дүнја ширинликләри илә растлашанда, дүнја инсана ҝөз вуранда, башгаларынын намусуна, һагларына тәҹавүз шәраити јарананда, милјардларла пула ганунсуз јолла саһиб олмаг мүмкүн оланда инсандакы тәгва гүввәси баш галдырыр, хәјанәтләрин гаршысыны алыр. Бәли, бу руһани ҝүҹ тәгвадыр. Әҝәр тәгва олмаса, инсанын ҝөрдүјү ишләр фајдасыз, Гуран тәбиринҹә "әбтәр"дир. Аллаһ-Тәала бујурур ки, хошагибәт тәгва саһибләринә мәхсусдур. Бир инсан аилә гурмаг истәсә, ҹәмијјәтә бөјүк инсанлар тәгдим етмәк гәрарында олса, аиләсини тәгва үзәриндә гурмалыдыр. Әҝәр аиләнин еһтијаҹларыны тәмин етмәк истәјирсә, тәгваны ҝөзләмәлидир. Белә олмаса, һарам мала әл узадаҹаг, онун евиндә вә нәслиндә бәрәкәт олмајаҹаг. Уғурлу мүдиријјәтә чатмаг үчүн бу мүдиријјәтдә исмәт, паклыг шәрти ҝөзләнилмәлидир. Бунун јолу тәгвадыр. Рәвајәтдә дејилир ки, Аллаһ өз бәндәсинин нијјәтини хејир ҝөрсә, онун әмәлләрини пак едәр, хәтадан горујар. (Биһарул-әнвар).

Мүамиләдә, алыш-веришдә сәдагәт

Бир әрәб Гүрејш гәбиләсиндә олан гадына бир кисә буғда сатмышды. Гадын буғданы алыб апарандан сонра ҝөрдү ки, кисәдәки буғда истифадәјә јарарлы дејил, хараб олуб. Гадын вә гардашы әсәби һалда әрәбин јанына ҝәлдиләр, дава-далаш јаранды. Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) сәһабәләриндән бири онлары Пејғәмбәрин јанына апарды. Пејғәмбәр (с) әрәбдән буғданын хараб олдуғуну билиб-билмәдијини сорушду. Әрәб ҹаваб верди ки, буғданын хараб олдуғуну билирдим, амма пула еһтијаҹым варды. Һәзрәт бујурду: "Буғдадан әлинә ҝәлән пулда бәрәкәт ҝөрдүнмү?" Әрәб һәмин пулун бәрәкәтсиз олдуғуну деди. Деди ки, сәһәри ҝүн өвладым хәстәләнди, алдығым пулун чохуну дава-дәрмана хәрҹләдим. Сөһбәт бу јерә чатанда һәзрәт Пејғәмбәр (с) үзүнү сәһабәләрә тутуб бујурду: "Әҝәр сатыҹы вә алыҹынын алыш-веришдә сәдагәти олса, Аллаһ-Тәала онларын һәр икисинә бәрәкәт әта едәр. Амма јалан данышсалар, малын ејбини ҝизләсәләр, Аллаһ-Тәала бәрәкәти арадан ҝөтүрәр."

Бәрәкәт Аллаһын әлиндәдир

Бәрәкәт вар-дөвләтдә, алыш-веришин чохлуғунда дејил. Бәрәкәт Аллаһын әлиндәдир. Сәбәб салан Аллаһдыр. Базар әһли, сәһәр аиләнин еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн евдән чыханлар дуа үчүн әлләрини галдырыб десинләр ки, Пәрвәрдиҝара, өз бәрәкәтинлә мәним вар-дөвләтими артыр. 
Јаланда, рүшвәтдә, хәјанәтдә, сахтакарлыгда, һијләдә бәрәкәт үчүн сәбәб, тәсир јохдур. Бәзиләри јалан данышыб фәрасәт ҝөстәрдикләрини дүшүнүрләр. Анламырлар ки, бу ишин аҹы сонлуғу онлары ҝөзләјир вә ән бөјүк фәрасәт сәдагәт, дүзлүкдүр.

Тәгва ҹәмијјәтин ҝөзәллик сәбәбидир

Ҹәмијјәтдә тәгва руһу олмаса, онун симасы чиркинләшәр. Дөврү, ҹәмијјәти чиркин едән тәгвасыз инсанлардыр. Әслиндә дөвр, заман чиркин олмур. Аллаһ һеч нәји чиркин јаратмајыб. Имам Ризадан нәгл олунан бир шеирдә дејилир ки, дөврана ирад тутуруг, һансы ки, ејиб өзүмүздәдир. Әбдүлмүтәллибә мәхсус олан шеирдә дејилир ки, Аллаһ замана дил версәјди, заман бизим ејбләримиздән данышарды. Ҹанавар јыртыҹы олса да, башга ҹанаварын әтини јемир. Биз инсанлар бир-биримизин әтини јејирик. Бир-биримизи алдатмаг үчүн мәләк либасы ҝејинирик. Вај хәбәрсиз мүсафирин һалына. Баханда ҝөрүр ки, бир мәләк нәсә сатыр. Хәбәри јохдур ки, бу либасын архасында бир вәһши дајаныб. 

Намазда Аллаһ һүзурунун дәрки

Намазын маһијјәти бундан ибарәтдир ки, инсан өзүнү Аллаһын һүзурунда ҝөрсүн. Намазын руһу будур. Намазда бу руһ јохса, инсан фајда ҝөрмәз. Таһа, 14: "Мән, һәгигәтән, Аллаһам. Мәндән башга һеч бир танры јохдур. Мәнә ибадәт ет вә Мәни анмаг үчүн намаз гыл!" Рәвајәтдә дејилир ки, бәзән намазын бир сәҹдәси, бир рүкусу, бир гијамы гәбул олур. Чүнки инсан јалныз һәмин һиссәдә өзүнү Аллаһын гаршысында ҝөрүб. Бәзән инсан намазда о гәдәр тәләсир ки, санки ону нә јолла олур олсун, саһибинә гајтармаг истәјир. Бундан да писи одур ки, бәзиләри намаза дајананда зүлм вә хәјанәтә јол вердијиндән Аллаһ она ләнәт ҝөндәрир. 
Пәрвәрдиҝара! Мәним руһуму өз әршинин нуру гаршысында гәрар вер! Намазын маһијјәти бундан ибарәтдир. Намаза дајанан инсан өзүнү мүгәддәс затла мүгајисә едәндә тәкамүл һәрәкәтинә башламыш олур. Бу сәфәр илаһи әршдә сәфәрдир. Бүтүн варлыг аләми Аллаһын әршидир. Бу әршин сонунда инсан анлајыр ки, мәрифәт јолу өзүнү мәрифәтдә аҹиз ҝөрмәкдир.

Зәррә сонсузлуг, илаһи кәрамәт гаршысында 

Инсан намазда ики меһвәрдә сејрә чыхыр. Аллаһ өз каинатында тәҹәлла етдијиндән илк сәфәр каинатдадыр. Инсан намазда өзүнү Аллаһын гаршысында ҝөрмәк истәјир. Икинҹи сејр-сәфәр Аллаһын ад вә сифәтләринә аиддир. Бу ад вә сифәтләр дә каинатда тәҹәлла едиб. Инсан намазда өзүнү Аллаһын һүзурунда ҝөрәндә, мүгајисә апаранда сәфәрә башламыш олур вә бир заман анлајыр ки, дајанмалыдыр, ирәлијә ҝетмәк мүмкүн дејил. Чүнки ики тәрәф арасында һеч бир бәнзәрлик јохдур. Зәррә сонсузлуг гаршысында неҹә дајана биләр?! Инсан бу заман анлајыр ки, Имам Сәҹҹад нә үчүн белә дејиб: "Пәрвәрдиҝара! Сәнин гаршында дајанмағым өзү бир хәјанәтдир. (Јәни гаршында дајанмаға лајиг дејиләм) Әҝәр ибадәти ваҹиб бујурмасајдын, мән зәррә Сәнин гаршында дајанмаздым..." Аллаһ-Тәаланын зәррәләрә онун гаршысында дајанмаг иҹазәси вермәси бөјүк кәрамәтдир. Инсан өз сәвијјәсинә ујғун һәрәкәтә башламалыдыр. Тәдриҹән Аллаһын ҹамал вә ҹәлалында гәрг олур. Зәррә сонсузлуға сәфәрә чыха биләрми?! Ҹамал вә ҹәлал сонсузлуғуну әһатә етмәк мүмкүндүрмү?! Бу мәгамда һәзрәт Пејғәмбәр бујурур: "Пәрвәрдиҝара! Биз Сәнә һәмд-сәнаја гадир дејилик." Сонсуза һәмд-сәна демәк истәјән зәррә ола билмәз. Сонсуз јалныз өзү өзүнә һәмд-сәна дејә биләр. Пәрвәрдиҝара! Сән өзүн сәна дејә биләрсән. Буна ҝөрә дә кәлам елминдә дејилир ки, Аллаһын адлары бир төвфигдир вә кимсә өзүндән бир ад дејә билмәз.

Илаһи әзәмәт гаршысында кичиклик

Аллаһа доғру сејр-сәфәрдә мүһүм олан будур ки, инсан өзүнү кичик ҝөрсүн. Инсан тәрбијәсиндә бу чох бөјүк сәрмајәдир. Инсан өзүнү кичик ҝөрәндә нәфсини паклашдыра билир. Һәзрәт Пејғәмбәр вә онун Әһли-бејти бөјүк әзәмәтә саһиб икән өзләрини кичик ҝөрүрдүләр. Имам Сәҹҹад дејир: "Пәрвәрдиҝара! Мән Сәнин гаршында бүтүн кичикләрдән кичик, бүтүн зәлилләрдән зәлиләм. Бир зәррә, зәррәдән дә ашағыјам." Аллаһ өзү билир ки, бу сөзләрдә нә мәна вар. Инсанын "мән" демәсиндә нөгтәләр вар. Һафизин шеирләриндә дә "мән"ин тәрифини ҝөрмәк олур. Шаир дејир ки, мәнә өзүмдән хәбәр вер. Өзүнә сәфәрә чых дејилир. 
"Мән"ин тәрифини Имам Сәҹҹаддан сорушмаг лазымдыр. Һәзрәт кичикләрин кичији, зәлилләрин зәлили дејир. Јенә дә бујурур ки, бу адла Аллаһ һүзурунда мән үчүн чохдур. Һәзрәт өзүнүн зәррәјә охшадыр. Бу сөзләр тәкәббүрлү вә ловға адамлар үчүн бир хәбәрдарлыгдыр. Чохлары "мәнәм-мәнәм" демәклә өзүнү ҝөзә сохур, гәлб сындырыр. Инсанын мәрифәти олса, өзүнү зәррә кими кичик ҝөрәр. Дүшүнәр ки, онун кими мин зәррә тәрәзинин ҝөзүнү тәрпәдә билмәз. Һәзрәт бу тәбири дә чох ҝөрүб бујурур ки, зәррәдән дә кичик! Бундан тутарлы нә демәк олар! Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бу јөндә даһа ирәли ҝедир. Аллаһ ону әрш аләминә апарыр. Нәҹм, 8, 9: "Сонра (Ҹәбраил Муһәммәд әлејһиссәлама) јахынлашды вә ашағы енди; (Онларын арасындакы мәсафә) Ики јај узунлуғунда, бәлкә, ондан да јахын олду." Биз буну дәрк едә билмәрик. Пејғәмбәр (с) һараја апарылды? Зәрр аләминә, јохса башга бир замана? Рәвајәтдә дејилир ки, Пејғәмбәр (с) сонсуз әзәмәти ҝөрә биләҹәк бир јерә апарылды. Аллаһ ону апарды ки, бу әзәмәти јахындан мүшаһидә етсин. Мараглы бир сөз дејибләр. Пејғәмбәр һәмин мәгама чатанда бир өзүнә бахды, бир Аллаһын әзәмәтинә. Тәр ахытды. Бу тәр Аллаһын әзәмәти гаршысында кичиклик һиссиндән јаранан тәр иди. Инсанын илаһи әзәмәт гаршысында әримәси чох дәјәрлидир. Пејғәмбәр чох тәр ахыдырды вә Аллаһ буну дәјәрләндирирди. Бунун әвәзини вермәјә дәјәрди. Амма неҹә? Аллаһ һәмин тәр дамҹыларындан башга пејғәмбәрләри јаратды. Һәр дамладан бир пејғәмбәр јаранды. Бу сәбәбдән пејғәмбәрләр бүтүн инсанлардан даһа чох Аллаһын әзәмәти гаршысында тәвазө ҝөстәриб, кичилибләр.

Икинҹи хүтбә

بسم الله الرحمن الرحیم

Өзүмү вә бүтүн әзизләри илаһи тәгваја дәвәт едирәм.

Асајиш јолу тәгвадыр

Тәгва инсанын өзүнү Аллаһын ирадәсинә тапшырмасыдыр. Бу һалда инсанда горху вә изтираб олмур. О там тәһлүкәсизлик фәзасында јашајыр. (бах: Духан, 51; Јунис, 62). Тәгвалы инсан Аллаһын вилајәтинә дахил олур, бу вилајәт онун үчүн бир тәһлүкәсизлик галасына чеврилир. Белә бир инсана хош агибәт мүждәси верилиб. Өлүм заманы белә мүждә алмаг чох хошдур. Јунис, 64: " Онлара дүнјада да, ахирәтдә дә мүждә вардыр. Аллаһын сөзләри (вердији вәдләр) һеч вахт дәјишмәз. Бу, бөјүк гуртулушдур (уғурдур)!" Ҝөзәл ајәдир. Аллаһ тәгва илә јашајан инсана мүждә верир. Бу мүждә дүнја вә ахирәти әһатә едир. Јәни ҹан бәдәндән чыхмамыш, ҹанвермә һалында инсан хош хәбәр алыр. Онун истигбалы дәјишмәздир. Буна ҝөрә Аллаһ-Тәала ајәнин ардынҹа өз ганунунун дәјишмәз олдуғуну билдирир. Инсанын дәјәрсиз дүнја малына ҝөрә өзүнү бу мүждәдән мәһрум етмәси ағылсызлыгдыр. Бөјүк уғур бу мәгамы әлдә етмәкдир. Имам Садиг (ә) мүждәјә ("бәшарәт") тәриф верир. Һәзрәт (ә) бујурур ки, Аллаһ гијамәт ҝүнү әмәлләри гәбул етмәз. Әмәлләрин гәбулу үчүн Пејғәмбәр, Имамәт, вилајәтә етигад шәртдир. Бу иман олмаса, һеч бир әмәл мәгбул дејил. Имам (ә) сөзүнүн давамында бујурур ки, сизинлә һәмин мәгам арасындакы фасилә ҹанын боғаза чатмасы һәддиндәдир. Имам (ә) бу сөзү дејәндә әли илә боғазына ишарә едир. Јәни ҹанвермә һалында ҹан чыхан кими инсан һәмин мәгамы ҝөрүр. Рави дејир ки, ҹанвермә һалында инсанын нә ҝөрмәси мәни марагландырды. Һәзрәт бу барәдә бир сөз бујурмамышды. Онун һејбәти мәни тутмушду. Рави дејир: Мүәлла ибн Хунәјс мәним кәнарымда әјләшмишди. О әлини сыхыб деди ки, Имамдан (ә) мөмин инсанын сон анда нә ҝөрдүјүнү соруш. Мән Имама (ә) суал вердим. Амма нә гәдәр суалымы тәкрарласам да, Имамын (ә) ҹавабы бу олду ки, өзүнүз ҝөрәчәксиниз. Мән суалы онунҹу дәфә тәкрарлајанда ағладым вә дедим: Ҹаным Сизә фәда олсун, мән дини Сиздән өјрәнмишәм. Мәнә мөминин сон анда нә ҝөрдүјүнү дејин. Һәзрәт (ә) бујурду: "Анд олсун Аллаһа, ҹан боғаза чатанда Һәзрәт Пејғәмбәр (с) вә Һәзрәт Әлини (ә) ҝөрәҹәксиниз. Гапы ачылыр, Пејғәмбәр (с) вә Әли (ә) дахил олур. Пејғәмбәр (с) мөминин башы үзәриндә, Һәзрәт Әли (ә) ајағы тәрәфдә дајаныр. Пејғәмбәр (с) ҹанверән инсана мүждә верир вә бујурур ки, Мән Пејғәмбәрәм, сәнин үчүн дүнјада олан һәр шејдән үстүнәм. Сонра Пејғәмбәр (с) галхыр, Һәзрәт Әли (ә) ҹанверәнин башы үстә дајаныр. Бујурур: "Мән һәмин Әлијәм ки, Мәни чох севирдин. Бу ҝүн сәнин әлиндән тутаҹаг, сәнә көмәк едәҹәјәм." Сонра Имам (ә) бујурду: "Бу әһвалат Гуранда бәјан олунуб." Рави Гуранда һарада бу барәдә данышылдығыны сорушур. Имам Јунис сурәсини јада салыр.

Иран Ислам Республикасынын ордусу ән игтидарлы вә сүлһсевәр ордудур

29 фәрвәрдин Иран Ислам Республикасында орду ҝүнүдүр. Бу мәмләкәтин иззәт вә мүстәгиллији јолунда орду 48 мин шәһид вериб. Ордумуз реҝионун ән ҝүҹлү, ејни заманда сүлһмәрамлы ордусудур. Ордумуз өз техноложи тәрәггиси илә бејнәлхалг ордуја чеврилиб. Һәрби-дәниз гүввәләримиз илк дәфә бејнәлхалг суларда тәлим кечириб. Һәрби ҝәмиләримиз Америка вә Исраил саһилләринә јахынлашыб. Ҝәмиләримиз Сүвејш каналындан кечәндә Исраил гәзәбләнди, һај-күј салды. Бәли, ордумуз минләрлә километр аралыда өз гүдрәтини нүмајиш етдирди. Бу бизим милләт үчүн бөјүк ифтихардыр. Орду вә СЕПАҺ-ын игтидары сајәсиндә ән ҝәрҝин реҝионда өлкәмиз ән әмин-аман өлкәдир. Ордумуз өз елм вә ҝүҹү илә милли сәрмајәдир. Биз онлары дәјәрләндириб тәшәккүр етмәлијик.

Јени нүвә стратеҝијасында супер ҝүҹләрин һејрәти

Обама дөвләти јени нүвә стратеҝијасы һазырлајыб. Бу стратеҝија 50 сәһифәдә нәшр олунуб. Бу лајиһәдә өлкәмизә нүвә һүҹумундан данышылыр. Ҝөрүн неҹә нашылыг едир вә өлкәмизи дүнјаја бөјүк ҝүҹ кими танытдырырлар. Ахы зәиф өлкәјә нүвә һүҹумуна нә еһтијаҹ! Америка Иран гаршысында өзүнү чох кичилдиб. Онларын бүтүн ниҝаранчылығы Ирана истәнилән шәкилдә пул ахынынын гаршысыны алмагдыр. Бир заман Иранда тојуг јеми олмадығындан тојуг әти гытлығы јаранды. Өзләрини тојуг јемләринә дә кичилтдиләр вә дедиләр Ирана тојуг јеми бурахылмајаҹаг!!

Вилајәти-фәгиһин олмамасы бир заман Иран торпагларыны парчалады

Обама президентлик тәблиғаты шүарларында дејирди ки, һакимијјәтә ҝәлсәм, Иран президенти илә бирбаша данышыглара ҝедәҹәјәм. Америка тарихиндә һансыса өлкә президенти илә бирбаша данышыглар шүары верилмәјиб, һансыса өлкәнин һөрмәти бу гәдәр јухары галдырылмајыб. Буш 8 ил президентликдән сонра китаб јазды вә билдирди ки, Ирага һүҹум Ирана һүҹумун мүгәддимәси иди. Амма буну баҹармадылар. Тәәссүф едирик ки, кечмишдә Иранын белә гүдрәти олмајыб. Әҝәр олсајды, торпагларымызы истила етмәздиләр. Бир тәрәфдән Русија, бир тәрәфдән Британија, бир тәрәфдән дә АБШ өлкәмизә әл узадыб. Дәјәрли торпагларымызы әлдән чыхармышыг. Сон јүз илдә Ирандан милјон кв км әрази гопарылыб. Сәфәвиләрдән сонра елми вә һәрби бахымдан тәнәззүлә уғрамышыг. Халг һеч вахт оланыны мәмләкәтә әсирҝәмәјиб. Русија Иранын 17 шәһәринә саһиб дуранда алимләрин фитвасы илә халг мүһарибәјә ҝедиб. Амма Гаҹар халг вә алимләрдән ҝизли план гурду, онлары тәк бурахды, нә силаһ, нә дә гида бахымындан көмәк етди. Ган ағламалыјыг! Азәрбајҹан, Ермәнистан вә Ҝүрҹүстаны Ирандан гопардылар. Советләр Бирлији биләрәкдән һәмин реҝиону үч өләкәјә бөлдү. Мәгсәд бу иди ки, Москваја гаршы бир иш ҝөрә билмәсинләр. Ермәниләри Ирәвана көчүртдүләр, милли гаршыдурма јаратдылар. Иранын башына бу мүсибәтләрин ҝәлмәсинин әсас сәбәби вилајәт үсул-идарәсинин олмамасы иди. 

Ингилабы горумаг үчүн Имам Хомејнинин СЕПАҺ лајиһәси

СЕПАҺ-ын јарадылмасы мүнасибәти илә бу гүввәјә тәшәккүрүмүзү билдиририк. СЕПАҺ сырф һәрби гүввә дејил. Онун мүхтәлиф функсијалары вар. Әсас вәзифәси әрази бүтөвлүјү вә мүстәгиллији горумагдыр. Амма конститусијанын 150-ҹи маддәсиндә јазылыр ки, СЕПАҺ-ын әсас вәзифәси Ислам Ингилабыны горумагдыр. СЕПАҺ о бири ҝүҹ гурумларындан сечилир. СЕПАҺ дүшмәнин ҝөзүндә тикандыр. Дүшмәнләри үмидсиз едән СЕПАҺ-дыр. Мәмләкәтимизә гаршы мүхтәлиф һүҹумлар вә фитнәкарлыглар заманы көнүллүләр (бәсиҹ) вә СЕПАҺ ајаға галхыб, гәбул етдирилмиш мүһарибәни мүгәддәс мүдафиәјә чевириб. СЕПАҺ АБШ-ын Јахын Шәрг, Әфганыстан, Ираг, Ливан вә Сурија планларыны позуб. СЕПАҺ-ын өлкәнин гуруҹулуғунда, санксијаларын тәсирсизләшдирилмәсиндә ролу бөјүкдүр. Идеоложи мүһарибә дөврүндә дә СЕПАҺ олмасајды, дурумумуз гаранлыг иди. Мәрһум Имам Хомејни билирди ки, Ислам Ингилабы үчүн шәрг вә гәрбдән бөјүк тәһлүкәләр вар. Бу һүҹумларын гаршысыны алмаг үчүн СЕПАҺ-ы јаратды.

Халхал ҝизли хәзинәдир

Бу һәфтә Халхал мәнтәгәсинә сәфәримиз баш тутду. Хүсусилә индики фәсилдә бу мәнтәгәнин ҝөзәллији мисилсиздир. Сәфәрдә мәгсәд әкинчилик саһәсиндә лајиһәләрин мүзакирәси иди. Ону дејә биләрәм ки, Халхал өлкәмизин ҝизли хәзинәсидир. Башга шәһәрләримиздә дә охшар имканлар вар. Амма мәмләкәтимизин ән зәнҝин тәркибә малик торпаглары Халхалдадыр. Мәнтәгә туризм үчүн мисилсиздир. Чох иш ҝөрүлүб, амма бәс етмир. Халхалын мүхтәлиф нөгтәләриндән су гызылозана ахыр. Бу сулардан сәмәрәли истифадә едә билмирик.

Иран игтисадијјатынын мүдиријјәт проблеми

Бу сәфәрдә јахшы анладым ки, бир Америка рәсмиси нә үчүн "иранлылар өз игтисади ҝүҹләриндән хәбәрсиздир", дејиб. Бу сәфәрдә әмин олдум ки, Иран игтисадијјатынын әсас проблеми дүзҝүн мүдиријјәтин олмамасыдыр. 
İмам Садиг (ә) бујурур ки, иши баҹарыгсыза тапшырмагла хаинә тапшырмаг арасында фәрг јохдур – мәним үчүн бу ејнидир. Һәзрәт (ә) нашы адамы хаин адландырыр. О, бу сөзү илә мүдиријјәт мөвзусунда говга гопарыб. Мән кимәсә ирад тутмурам. Демәк истәдијим будур ки, бөјүк фүрсәтләри әлдән бурахырыг. Һазырда Мишкин, Ҝерми, Муған, Халхалдан сулар ахыб ҝедир. Әҝәр бу сулардан сәмәрәли истифадә олунса, өлкәнин бир чох еһтијаҹлары тәмин едиләр. Останымызын (рајонлар) имканларына башга устанлар гибтә едә биләр. Һазырда су бөһраны јашајан устанларымыз вар. Јахын ҝәләҹәкдә шәһәрләримиз бөјүк проблемлә үзләшә биләр. Бизим устан һаггында исә буну демәк олмаз. Останымызла бағлы Сәба сурәсинин 15-ҹи ајәси јада дүшүр: "(Јурдунуз) Ҝөзәл бир дијар, (Рәббиниз дә) бағышлајан бир Рәббдир!" Халгымыз мәсуллардан иш ҝөзләјир.

Әрдәбил олмасајды, Иран олмазды

Останымыза гибтә едән чохдур. Амма бу јахынларда дүнјада танынмыш бир шәхсин дедикләри даһа мараглыдыр. Ајәтуллаһ Сејид Һатәми бујурур ки, зијарәт сәфәриндә Ајәтуллаһ Систанинин ҝөрүшүндә олдум. Ајәтуллаһ Систани бујурду ки, 60 илдир Нәҹәфдәјәм, бүтүн алимләри Сәфәвиләрә борҹлу билирәм. Әрдәбил халгы Сәфәвиләри дүнјаја танытдыра билмәјиб. Ајәтуллаһ Систани бујуруб ки, өмрүндән бир ҝүн дә галса, Әрдәбили ҝөрмәк, Сәфәвиләрин гәбрини зијарәт етмәк арзусундајам. Ајәтуллаһ Систани бујуруб: "Чалдыран дөјүшүнүн тарихини охудум. Бу дөјүшдә шәһид едиләнләрә ашиг олдум. Бу шәһидләрин гәбрини Шејх Сәфиәддин зијарәтҝаһында зијарәт етмәк истәјирәм. Һәлә мүмкүн олмадығындан Нәҹәфдән онлары зијарәт едирәм." Бир нечә ил өнҹә алимләримиздән бири Ајәтуллаһ Систанинин ҝөрүшүндә олуб вә бу ҝөрүшдә бөјүк алим бујуруб: "Әрдәбил олмасајды, Иран олмазды!" Бу ҹүмләни ондан габаг устад Тәбатәбаи бујуруб: "Әрдәбил вә Сәфәвиләр олмасајды, Иран олмазды, там парчаланарды." Әрдәбил устаны бу тарихи вә илаһи немәтләри илә мәсулларын интизарындадыр, өз јерини ҝөрмәк истәјир.

Әрдәбил-Мишкин јолунда күлүнҝ чалынаҹаг

Аллаһа шүкр едирик ки, гаршыдакы һәфтәдә һазыркы дөвләтин мүһүм бир лајиһәсинә старт вериләҹәк. Иншаалаһ Һәзрәт Зәһранын (ә) виладәти ҝүнү Әрдәбил-Мишкин јолунда ишә башланылаҹаг. Бу лајиһә үчүн 120 милјард түмән бүдҹә нәзәрдә тутулуб. Дөвләтин бу шәраитдә устана белә бир диггәти дәјәрлидир. Бу лајиһәјә СЕПАҺ-ын Хатәмүл-әнбија гәрарҝаһы рәһбәрлик едәҹәк.

Хатәмүл-әнбија гәрәрҝаһынын лајиһәси

Хатәмүл-әнбија гәрарҝаһынын дөвләтдән 450 милјард түмән алаҹағы вар. Бу гәрәрҝаһ өлкәдә 55 бөјүк лајиһә иҹра едиб. Һазырда јени енержи базасында иши баша чатдырмаг үчүн 1420 милјард түмән бүдҹәјә еһтијаҹ вар. Бу лајиһә үзәриндә 3 ил 1000 нәфәр чалышаҹаг. Мәркәз ишә дүшсә, Әрдәбил устанында ишләнән газ вә јанаҹағын үмуми һәҹми һәддиндә енержијә гәнаәт олунаҹаг. Мән устан рәһбәрләринә тәшәккүр едирәм ки, Хатәмүл-әнбија (с) гәрәрҝаһыны мејдана чәкә билдиләр вә бу гәрәрҝаһа да тәшәккүр едирәм.
Хатәмүл-әнбија (с) гәрәрҝаһы башга устанларда да иш ҝөрүр. Бизим устанда енержи стансијасынын ишини гәрәрҝаһ өз истәји илә үзәринә ҝөтүрүб. Мән ҹәнаб Рәһбәрин дәфтәри вә президентә мәктуб јаздым ки, нә үчүн башга устанларын борҹуну биз вермәлијик? Һәмин мәктубу Хатәмүл-әнбија (с) гәрәрҝаһынын башчысына вердиләр. О бу пробелми арадан галдырмаға чалышыр. Тәшәккүр едирик ки, енержи стансијасы вә Әрдәбил-Мишкин јолунун тикинтисинә башлајыблар. Арзумуз будур ки, бүтүн мәсуллар әл-әлә вериб Әрдәбил-Муған дәмир јолунда да ишә башласынлар. Бу јол устанымыздан кечән мүһүм транзит јол олаҹаг.

Nur-az.com


10126 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP