Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Октјабр 2017

Путин мүсәлман олсајды...

Иранда бөјүк бир мүтәфәккир шәхс отуруб, мән онун бу гәдәр әһатәли билҝијә саһиб олдуғуну тәсәввүр етмирдим
Путин һаггында дејирләр ки, өз дининә садиг адамдыр, килсәјә ҝетдији, дуа етдији вахтлар олуб. Әлбәттә, Исламдан башга һансыса динә мәнсуб олмаг үмумијјәтлә һеч бир динә мәнсуб олмамагдан јахшыдыр вә мүсәлмана христиан, јәһуди дининин мәнсубу атеистдән даһа јахындыр.
Путин христиандыр, тәһриф едилмиш христианлығын бир парчасыдыр. О, һаглы билдији дининә етигад едир, амма Аллаһла өз арамызда галдыгда, башга сөзлә виҹданла дүшүндүкдә ҝөрүрүк ки, бир чох мүсәлмана баханда Путин онлардан мин дәфә јахшыдыр.
Адам Ирана ҝәләндә Ајәтуллаһ Хаменеи аға үчүн Гуран ҝәтириб өзүјлә, онун Ајәтуллаһ Хаменеини ҝөрдүкдә ондан Һәзрәт Исанын (ә) беһишт гохусуну алдығыны демәсини дә јазанлар вар. Сијасәт өз јериндә, бу ҹүр сөзләр сијасәтдә имиҹ сајылса да о бири јандан бир сијасијә, өзү дә христиан бир сијасәтчијә бу ҹүр ифадә ишләтмәк бәлкә дә имиҹинә зәрәр вура биләрди. Амма бәзән дил данышмајанда виҹдан данышыр.
Аллаһ тәрәфи Путин христиан олса да бир чох мүсәлман дөвләт башчыларындан даһа чох мүсәлмандыр. Бу ҝүнүн өзүндә дүнјада мәзлум мүсәлманлар Путин тәрәфиндән дәстәкләнир. Мәсәлән, АБШ нөкәрләри олан Али-Сәуд вә диҝәр вәһаби дөвләтләри дә өзләрини мүсәлман сајыр. Гәззафиләр, Мүбарәкләр, Сәддамлар, Пәһләвиләр өзләрини мүсәлман сајдыглары һалда мүсәлмана ујғун олмајан ишләрлә мәшғул олурдулар. Бир һалда ки, бу ҝүн дүнјаја мүсәлмандан даһа чох инсанијјәти олан, ҹанаварлашмамыш инсан лазымдыр. Сөзүн һәгиги мәнасында дүнјаја инсан лазымдыр, инсан.
Дејирләр, мүсәлман олмаг о гәдәр дә мүһүм дејил, әсас одур ки, инсан олсун. Јахшы, инсан олмаг јахшы шејдир, амма бир дин инсаны инсанлыға дәвәт едирсә бир инсанын һәм инсан һәм дә мүсәлман олмасында нә гәбаһәт вар. Ислам дини инсанлара јахшылыг етмәјә, һаггы демәјә, мәзлуму мүдафиә етмәјә чағырыр бүтүн дүнјаны. Бурада пис нә вар ки?
Бәзи вахтларда шајә јајылыр ки, Путин мүсәлман олуб. Доғрудур, Путин һазыркы шәраитдә Ислама чох јахынлашыб. Амма мүсәлман олса дини дә камилләшәр.
Дүнјада Ислама олан рәғбәт вә мәһәббәт ҝетдикҹә артыр. Кимләр Исламы террорла ҝөздән салмаг истәјибләрсә өзләри ҝөздән дүшүбләр. Ҝөздән салмаг, гарајахма һәр вахт олуб. Мәсәлән сөзүнү етдијимиз Путин һаггында да дејирләр ки, бу сијасәтдир, сијасәтдә лазым ҝәлсә Путин молла либасы да ҝејинмәлидир. Разыјам, амма нә үчүн бу сөзләри Трамп һаггында демәк олмур. Нә үчүн Обама Мисирдә ҝедиб мүсәлманлар, Ислам һаггында хош сөзләр демәсинә, Трампын Али-Сәуд кралларыјла гол-гола ҝириб ојнамасына да ејни сөзү демирләр. Нә үчүн АБШ-ын мурдан күрсүсүнә отуран һәр бир кәс ҹанаварлашмаға башлајыр. Әҝәр Путин өзүнү заһирдә мүсәлманлара јахын ҝөстәрирсә Трамп да буну едә биләрди. Едир дә, амма һәр дәфә дә јерин дибинә ҝирир. Чүнки онун јахынлашдығы мүсәлманы да "Исламы" да өзү дүзәлдиб. Онун јахынлашдығы Ислам ИШИД, әл-Гаидә, Бенладен, Али-Сәуд Исламыдыр. Сионизмин башга симасы. Чүнки онун јахынлашмаг истәдији мүсәлмандан Путин даһа чох мүсәлмандыр. Путин исә санки Ислам Пејғәмбәринин (с) "ким бир јердә мәзлумун фәрјад чәкдијини ешидиб көмәк етмәсә мәним үммәтимдән дејил" мәзмунлу һәдиси-шәрифинә риајәт едир. Нәинки онун сәсини ешидир, үстәлик өз ҝенералларыны һадисә јеринә ҹәлб едир, ракетләријлә һәмин мәзлума зүлм едән зүлмкарлары ракетлә мәһв едир.
Ола биләр һансыса динсиз инсан динә ҝәлмәк истәсә десин ки, әҝәр мән дин сечмәли олсам Путинин олдуғу дини сечәрәм, һәмин адама Путинин бу сөзләрини хатырлатмаг лазым ҝәлир: "Бизим евдә христианлыға аид китаблар мөвҹуддур вә мән онлары охумушам. Иса Мәсиһ һаггында охудугларымы вә дүшүндүкләрими мән ҹанлы олараг Иранын Али Дини Лидеринин тимсалында ҝөрдүм. Инди баша дүшүрәм ки, бу өлкә һансы тәбирлә идарә олунур. Бу ҝөрүш мәним јаддашымда силинмәз хатирә олараг галаҹагдыр.
Путин Али Дини Лидерлә ҝөрүшдән сонра бунлары да гејд едыб ки, Иранда бөјүк бир мүтәфәккир шәхс отуруб, мән онун бу гәдәр әһатәли билҝијә саһиб олдуғуну тәсәввүр етмирдим."

П.С. Путин мүсәлман олсајды јазыб үч нөгтә гојдум, ҝерисини өзүнүз дүшүнәрсиниз.


6900 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP