Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Октјабр 2017

ШЕЈТАНИ СИЈАСӘТЛӘРЛӘ МҮБАРИЗӘ ЈОЛУ

Әҝәр Аллаһы дост тутурсунузса шәһадәт арзусунда олун
Инди бир адам бир нөв сијасәт ојунлары гаршысында дајанмаг истәсә нә етмәлидир? Јолу нәдир?
Јол, һәмин Имам Һүсејнин (ә) ҝөстәрдији јолдур. Бу ҹүр сијасәтбазларын гаршысында дурмағын биринҹи шәрти дүнјаја бағланмамагдыр. [Дүнјаја үрәк бағламамагдыр]. Имам Һүсејн (ә) өз өвладларыны, достларыны елә тәрбијјә етмишди, елә ки он үч јашлы бир јенијетмә шәһид олуб, олмајаҹағыны Имам Һүсејндән (ә) хәбәр алыр, һәзрәт бујурур: «Өлүмүн дады сәнҹә неҹәдир?» Ҹаван дејир: «Өлүмүн дады мәним үчүн балдан да шириндир.»
Бу заһирдә дејилмиш шүар дејилди. Гасим ибни Һәсән өз әмисинин јанында шүар демирди. Сөјләдикләри гәлбинин дәринлијиндән сүзүлүб ҝәлән сөзләр иди. Өлүмүн он үч јашлы бир јенијетмәнин камында балдан ширин олмасыны тәсәввүр едә билирсинизми? Әләбәттә һәр өлүм белә олмур. Аллаһ јолунда, вәзифә борҹу үчүн, ислама хидмәт јолундакы өлүм белә бир хүсусијјәтә маликдир, јохса өлүмүн дә ширинлији олмаз ки. Сөһбәт шәһадәтдән ҝетдији үчүн һәзрәт сорушду «өлүмә неҹә бахырсан?»
Бизим Һүсејнин (ә) јолу илә ҝетмәмиз үчүн бу ҹүр шејтани ојунлар гаршысында мүгавимәт ҝөстәрмәлијик. Әввәл һәмин руһијјәни тапмаг лазымдыр.
Әҝәр Аллаһы дост тутурсунузса шәһадәт арзусунда олун. Шәһадәти арзу едән, мәһбубунун ҝөрүшүнү арзу етмәзми? Биз ҝәрәк бунлары өјрәнәк. Ҝәрәк бу јолла һәрәкәт едәк. Дүнја арзуларына о гәдәр дә бел бағламамалыјыг. Дүнјанын бәр-бәзәкләринә алданмамалыјыг. Аллаһ јолунда, мүгәддәс амаллар уғрунда шәһадәти ән бөјүк ифтихар билмәлијик. Белә олан сурәтдә дини, милли дәјәрләримизи горуја биләрик. Бу имам Һүсејнин (ә) бизә өјрәтдији дәрсдир. Неҹә ола биләр биз Һүсејнчи олмаг истәјирик, она еһтирам ҝөстәриб, хатирәсини әзиз тутуруг, амма бунунла белә ондан бу ҹүр дәрсләри өјрәнә билмәмишик? Бизим јенијетмәләр арасында Гасим ибни Һәсәндән нүмунә ҝөтүрәҹәк адамлар чохдур. Еләҹә дә Һәбиб ибни Мәзаһирә јолдаш олаҹаг јашлыларымыз вар. Биз бу карвандан ҝери галмамалыјыг. Аллаһ јолунда, милләт уғрунда шәһадәти шәрәф, ифтихар билмәк бизим гәлбләримизин ачарыдыр. Әҝәр мүһарибә олса, шәһадәтә һазыр олмалыјыг. Имамын јанына нә гәдәр ҹаван ҝәлиб ихтимас едирдиләр ки, аға дуа един биз дә шәһадәтә чатаг. Тәәссүфләр олсун ки, бу ҝүнләр белә дәјәрләр унудулур. Анҹаг Һүсејнин (ә) адынын бәрәкәтиндән бу дәјәрләр јенидән дирчәлмәлидир.


7371 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP