Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Октјабр 2017

ҺИҸАБ ВӘ ИФФӘТИН ГИЈМӘТИ

Еј Језид, нә гәдәр мәкр вә һијлә варындыр ишләт, нә гәдәр ҝүҹүн вар чалыш
АЛЛАҺ ВӘ ШЕЈТАН ДӘСТӘЛӘРИ
Зејнәб өз ханәданынын ифтихарлы адыны Аллаһ дәстәси вә Језидин напак ханәданынын Шејтан дәстәси ады илә танытдырараг бујурур: чох тәәҹҹүблүдүр ки, Аллаһ дәстәси Шејтан дәстәсинин вә азад олунмушларын әли илә өлдүрүлсүн. Бизим ҹанымыз сизин пәнҹәләринизин уҹундан ахыр вә әтләримиз ағзыныздан төкүлүр.

ҺИҸАБ ВӘ ИФФӘТИН ГИЈМӘТИ
Иманлы вә Әһли-бејт севәр гадынлар үчүн Зејнәбин кәламындан алынасы өјүд һиҹаб вә иффәтлијин дәјәрли өјүдүдүр. Зејнәб Пејғәмбәр ханәданынын гыз вә гадынларынын әсир олунмасы, онларын шәһәрләрдә күчә вә базарларда ҝәздирилмәси, напакларын ҝөзү гаршысында галмаларына кәскин етиразыны билдирир вә ону әдаләтсизлијин ашкар нүмунәси билирди. Бу һәссаслыг, мүсәлман гадынын һиҹаб вә иффәтинин әһәмијјәтинин ҝөстәриҹисидир ки, ҝәрәк һәмишә ону горусун.

ДҮЗҜҮН ФИКИР
Зејнәб сөзүнүн ахырында гәти бир сәс вә дәрин бир бахышла бујурур: «Еј Језид, нә гәдәр мәкр вә һијлә варындыр ишләт, нә гәдәр ҝүҹүн вар чалыш. Амма Аллаһа анд олсун, һеч вахт бизи јаддашлардан силиб Аллаһын вәһјини боға билмәзсән».
Бил ки, сәнин фикрин сүст вә һакимијјәтин пучдур... Шүкр олсун о Аллаһа ки, бизим әввәлимизи сәадәт вә мәғфирәтлә хәтм етди, ахрымызы шәһадәт вә рәһмәтлә ниҹат верди. Зејнәб дедији кими дә олду.


7186 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP