Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2017

Дүнја - Һүсејн ибн Әли (ә) мәктәбинин тәшнәси

Бу ҝүн Гәрб дүнјасы јухары сәвијјәләрдә Исламын тәшнәсидир
Бу ҝүн дүнја һәгигәт тәшнәсидир. Бу бир руһанинин, јахуд Ислам тәәссүбкешинин сөзү дејил, илләрлә Гәрб мәдәнијјәти илә рабитәдә олан, ҝет-ҝәл едән вә һәтта она гаршы хош нијјәтдә олан шәхсләрин сөзүдүр. Онлар дејирләр ки, бу ҝүн Гәрб дүнјасы јухары сәвијјәләрдә Исламын тәшнәсидир. Јухары сәвијјәләр нә демәкдир? Филан авам вә мәлуматсыз ҹамаат, јахуд фәрз един мараглары ҹидди шәкилдә ирәли сүрүлән груплар, мисал үчүн, һакимләр, дөвләт адамлары, бизнесменләр, милјардерләр, һеҝемонлар, Гәрб мәдәнијјәтинин вә Гәрб ҹәмијјәтләринин кеј вә ҝеҹ дујан һиссәләридир? Алимләр, мүтәфәккирләр, виҹданлы инсанлар, зијалылар вә ҝәнҹләр Гәрб ҹәмијјәтләринин јухары сәвијјәләридир. Бу јухары сәвијјәләр бу ҝүн онлары һәјатын минләрлә реал проблеминдән хилас едә билән мәктәбин вә һәјат дәрсинин тәшнәсидирләр. Һәјатын бу проблемләринин чоху реал проблемләр дејил. Реал проблем психоложи динҹлијин вә руһи сабитлијин олмамасы, тәнһалыг, депрессија вә руһи сарсынтыдыр. Бунлар бәшәрин реал проблемләридир. Бунлар сәрвәтин вә шөһрәтин зирвәсиндә дуран бир адамы интиһара вадар едир. Ҝәнҹ, пуллу вә мадди имканлыдыр, лакин интиһар едир. Нә үчүн? Дәрди нәдир? Пулсузлугдан, физики вә ҹинси ләззәт имканларынын олмамасындан даһа чәтин дәрд нәдир? Бу ҝүн дүнјанын мадди ҹәмијјәтләринин вә Гәрб сивилизасијасынын јахасыны тутан дәрд һүзурсузлуг, арамлығын олмамасы, руһи дајағын олмамасы, инсанлар арасында үнсијјәтин вә бағлылығын олмамасы, гүрбәт вә гырыглыг һиссидир.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


6937 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP