Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Октјабр 2017

Језидин васитәси илә шаһлығын бәрпасы

Дүнјада бәзи шаһлар мөвҹуддур. Онларын ады шаһ дејил, амма дахилләри инсанлара һөкмранлыг вә һеҝемонлугла долудур.
Һүсејн ибн Әлинин (ә) гаршысында ким дурмушду? Ҹәмијјәтдә Аллаһ бәндәләринә гаршы ҝүнаһ вә тәҹавүзлә рәфтар едән фәсадлы вә залым һөкумәт. О, һакимијјәти алтында олан ҹәмијјәтдә Аллаһын бәндәләринә вә инсанлара гаршы зүлмлә, әдавәтлә, гүрурла, тәкәббүрлүлүклә, худпәсәндликлә вә егоистликлә рәфтар едирди. Бу һәмин һөкумәтин әсас сәҹијјәси иди. Онун үчүн әһәмијјәти олмајан мәсәлә мәнәвијјат вә инсанларын һүгуглары иди. Ислам һөкумәтини Исламдан өнҹә вә мүхтәлиф дөврләрдә дүнјада мөвҹуд олан тағут һөкумәтинә чевирмишдиләр. Һалбуки Ислам гурулушунун ән бариз хүсусијјәти һөкумәтдир. Исламын гурмаг истәдији идеал ҹәмијјәтин ән диггәтәлајиг ҹәһәтләри һакимијјәт формасы, нөвү вә һакимин рәфтарыдыр. Озаманкы бөјүкләрин тәбиринҹә десәк, имамәти шаһлыға чевирмишдиләр. Имамәт - дин вә дүнја карванынын рәһбәрлијидир. Һамынын бир тәрәфә вә уҹа мәгсәдә сары һәрәкәт етдији карванда бир нәфәр диҝәрләрини јөнәлдир. Кимсә азса, әлини тутуб гајтарыр; кимсә јорулса, ону јолу давам етдирмәјә һәвәсләндирир; киминсә ајағы јараланса, ајағыны бағлајыр; һамыја мәнәви вә мадди дајаг олур. Ислам лексиконунда бунун ады имам - һидајәт имамыдыр. Шаһ бунун әкс тәрәфидир. Сүлалә падшаһлығы мәнасында олан шаһлыг, шаһлығын јалныз бир нөвүдүр. Дүнјада бәзи шаһлар мөвҹуддур. Онларын ады шаһ дејил, амма дахилләри инсанлара һөкмранлыг вә һеҝемонлугла долудур. Ады нә олурса-олсун, тарихин һансы бир дөврүндә ким өз халгына, јахуд диҝәр халглара һеҝемонлуг етсә, бу, шаһлыгдыр. Бир дөвләтин президенти - бүтүн заманларда һеҝемон дөвләтләр олмушдур. Бу ҝүн онун тәзаһүрү Америкадыр - һеч бир әхлаги, елми вә һүгуги әсас олмадан өзүнүн вә архасында дуран ширкәтләрин марагларыны милјонларла инсанын марагларына тәрҹиһ етмәји вә дүнја халглары үчүн вәзифә мүәјјәнләшдирмәји өз һаггы билирсә, бу, шаһлыгдыр; ады шаһ олса да, олмаса да.
İмам Һүсејнин (ә) дөврүндә Ислам үммәти белә бир вәзијјәтә дүшмүшдү. Имам Һүсејн (ә) буна гаршы мүбаризә апарырды.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


6960 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP