Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Сентјабр 2017

Ҹәһаләт вә азғынлыгдан гуртулуш

"Ганыны Сәнин јолунда бағышлады"
Имам Һүсејнин (ә) Әрбәин зијарәтнамәсиндә бир ҹүмлә дејилмишдир. Бу ҹүмлә бу зијарәтнамәләрин вә дуаларын чохлу ҹүмләләри кими олдугҹа мәналы вә диггәтәлајигдир. Бу ҝүн Имам Һүсејнин (ә) гијамынын мәгсәдинә тохунан бу ҹүмлә барәдә бир гәдәр данышмаг истәјирик. О ҹүмлә будур: “Ганыны Сәнин јолунда бағышлады”. Бу, Әрбәин зијарәтнамәсиндәндир. Лакин онун илк һиссәләри бу ҹүмләләрин саһибинин Аллаһ-Таалаја мүраҹиәтлә дедији дуалардыр. Јәни Һүсејн ибн Әли (ә) өз ҹаныны вә ганыны Сәнин јолунда верди ки, Сәнин бәндәләрини ҹәһаләтдән хилас етсин, онлары азғынлыг вә зәлаләтдән доған сәрҝәрданлыгдан гуртарсын. Бу, мәсәләнин бир тәрәфидир; јәни гијам едән тәрәф Һүсејн ибн Әлидир (ә). Мәсәләнин башга тәрәфи сонракы һиссәдә тәгдим олунур. Гаршы тәрәфдә һәјатын кәләк ҝәлдији, мадди дүнја зинәтләринин, еһтирасларын вә нәфс истәкләринин өзләриндән чыхардығы шәхсләр дурурлар. Аллаһ-Тааланын өз әзәмәтли јарадылышында һәр бир инсан үчүн ајырдығы пај дүнја вә ахирәт хошбәхтлијиндән ибарәтдир. Онлар буну ашағы, дәјәрсиз вә уҹуз гијмәтә сатмышдылар. Бу, Һүсејн (ә) һәрәкатынын хүласәсидир.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4633 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP