Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Сентјабр 2017

Мәһәммәд нурунун доғушу илә Гијамәт сүбһү

Ҝүн үчүн ҝүнәш лазым олдуғу кими, Гијамәт ҝүнү үчүн дә Мәһәммәд (с) ҝүнәшинә еһтијаҹ вар.
Әслиндә онларын бу торпаг сәјјарәјә ҝәлиши заман бахымындан варлыг ҝүнәшинин гүруб вахтына тәсадүф едир. Һәмин вахтдан варлыг әсри башлајыр. Каинат ениш јолуну ҝедир. Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) вә Әһли-бејтин (ә) зүһур дөврү, хүсуси илә имам Меһдинин (ә) һәјаты баша чатдыгдан сонра варлыг ҝүнәши гүруба јөнәлир. Бүтүн варлыг мүтләг мәһвә үз тутур. Биринҹи зүлмәтдән милјон илләр кечмиш икинҹи зүлмәт башлајыр. Бу барәдә Аллаһ-тәала бујурур: “Бу ҝүн һөкм саһиби кимдир?” (“Ғафир”, 16)

Гурани-мәҹидин тәбиринҹә, һәмин ан Гијамәт башлајыр. Гијамәт ҝүнү ҝеҹәси олмајан нәһајәтсиз бир ҝүндүр.
Һеч бир ајә вә рәвајәтдә “Гијамәт ҝеҹәси” тәбири јохдур. Истәнилән мәнбәдә “башга дүнја” дејәркән Гијамәт ҝүнү нәзәрдә тутулур. Ҝүн үчүн ҝүнәш лазым олдуғу кими, Гијамәт ҝүнү үчүн дә Мәһәммәд (с) ҝүнәшинә еһтијаҹ вар. Һәмин бу Әһмәд нуру Гурани-мәҹиддә “сираҹун-мунир” тәбири илә јада салыныр. (“Сираҹун мунир”-"Ајдынладан чырағ") Мәһз бу вүҹуд Гијамәтдә Аллаһ һүзуруна илкин дахил олар, онун ҝәлиши илә мәһшәр сәһнәси ишыгланар, әбәди бир ҝүн башлајар. Гуранда охујуруг: “Јер өз Рәббинин нуру илә ишыгланар...” (“Зумәр”, 69)

 Һазыркы ајә Гијамәт ҝүнү һаггындадыр. Бир чох рәвајәт вә тәфсирләрдә Пејғәмбәр (с) вә мәсум имамларын илаһи нур нүмунәси олдуғу билдирилир. Бәли, Мәһәммәд нуру олан илаһи нурун доғушу илә Гијамәт сүбһү ачылыр, даими бир ҝүн башлајыр. Бу нурун бәрәкәтиндән бүтүн һәгигәтләр ҹилвәләнир. (“Тариг”, 9) Беләҹә, һесаб-китаб башлајыр. Имам Багир (ә) һәзрәт Пејғәмбәрин (с) дилиндән бујурур: “Мән, Аллаһын китабы вә Әһли-бејтим (ә) биринҹи, үммәтим исә сонрадан Әзизул-Ҹәббарын һүзуруна дахил оларыг. Һәмин вахт үммәтимдән сорушарам ки, Аллаһын китабы вә әһли-бејтимлә (ә) неҹә рәфтар етдиниз?” (“Кафи”, 2-600)


5237 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP