Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Август 2017

ФИЗИКИ САҒЛАМЛЫГ

Дуаларын гәбул мәгамында Аллаһдан сағламлыг истәјин
Ислам дини организм үчүн зәрәрли шејләрә гадаған гојуб. Бәзи һејванларын әти, спиртли ичкиләр мәһз бу мәгсәдлә һарам бујурулур.
İнсан сағламлығынын әсас амилләриндән бири тәмизлијин горунмасыдыр. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: «Тәмизлик имандандыр». Имам Муса ибн Ҹәфәр (ә) бујурур: «Ҝүндә бир дәфә һамамда јујунмаг гүввәни артырыр». Һеч бир диндә тәмизлијә бу гәдәр әһәмијјәт верилмәмишдир. Јемәкдән габаг вә сонра әлләри јумаг, ағыз вә бурунун јахаланмасы, сачын вә саггалын даранмасы динин ҝиҝијеник ҝөстәришләриндәндир.
Ибадәт заманы бәдәнин, палтарын, намаз гылынан јерин тәмизлији, еләҹә дә, дәстәмаз вә гүсл сағламлығын горунмасында бөјүк рол ојнајыр. Мараглыдыр ки, дәстәмаз вә гүслдән габаг бәдәндә дәринин исланмасына мане олаҹаг һеч бир ләкә олмамалыдыр.
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: «Инсанлара әзијјәт вермәк горхусу олмасајды, онлара дишләрини јумаг ваҹиб бујуруларды».
Инсан нәфәс алдыгда һавадакы тозларын гаршысыны бурундакы түкләр алыр. Исламда ҝөстәриш верилир ки, һәр ҝүн дәстәмаздан габаг буруна су чәкиб бурахмагла бу чиркләр тәмизләнсин. Бурунун бу үсулла тәмизләнмәси «истиншаг» адланыр.»
Физики сағламалыг мүһүмдүр. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур ки, «дуаларын гәбул мәгамында Аллаһдан сағламлыг истәјин.


7513 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP