Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Август 2017

ИШЛӘРИН ПЕЈҒӘМБӘР (С) ВӘ ИМАМЛАРА ТӘГДИМ ЕДИЛМӘСИ

Инсанларын јахшы вә пис ишләри һәр ҝүн сүбһ чағы Ислам Пејғәмбәринин (с) һүзуруна тәгдим олунур
Инсаны ҝүнаһ гаршысында нәзарәтдә сахлајан амилләрдән бири дә бүтүн ишләрин Пејғәмбәр вә Имамлара тәгдим едилмәсинә әгидәли олмагдыр. Јәни Аллаһ-тәала мүәјјән јолларла инсанларын ишләрини Ислам Пејғәмбәринә (с) вә Имамлара тәгдим едир. Бу ишләр јахшы олса, онлар севинир; јох әҝәр ҝүнаһ ишләр олса, онлар нараһат олурлар. Биз инсанлар белә бир әгидәдә олсаг әмәлләримизә гаршы даһа диггәтли оларыг. Чүнки биз өз Пејғәмбәримиз (с) вә Имамларымызын нараһатлығыны истәмирик.

«Төвбә» сурәсинин 105-ҹи ајәсиндә охујуруг:
«Де ки, ишиниздә олун, онсуз да етдијиниз ишләри Аллаһ, Рәсулу вә мөминләр (Имамлар) ҝөрәҹәкдир. Тезликләашкарда вә ҝизлиндә едилән ишләри биләнин дәрҝаһына гајыдаҹагсыныз. Сизи етдијиниз ишләрдән хәбәрдар едәҹәк».

Бу барәдә чохлу һәдисләр дә вардыр. «Үсули-кафи» китабында бу барәдә бир бөлмә вар ки, алты һәдисдән ибарәтдир. Бу һәдисләрин бәзисиндә охујуруг:
İнсанларын јахшы вә пис ишләри һәр ҝүн сүбһ чағы Ислам Пејғәмбәринин (с) һүзуруна тәгдим олунур. Лакин бу һәдисләрдән бәзисиндә тәгдим олунма вахты ҹүмә ахшамы кими гејд олунмушдур. Һәмчинин, бу һәдисләрин мүәјјән һиссәсиндә әмәлләримизин Имамларын һүзуруна чатмасыны да гејд едирләр.


5330 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP