Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијул 2017

Ислам сизи нә көкә салыб ки, јолдаш Мәммәдов (2-ҹи јазы)

Сөзү Исламла башлајыб мүсәлманла гуртармаг һансы мәнтигә сығыр?
Јолдаш Мәммәдов! Өтән јазымызда сизә суал үнванладыг, әҝәр сәмимисинизсә һәмин суала ҹаваб верин. Јәни шәриәтдән бир һөкм ҝөстәрин ки, сизин “ҝүҹүнүзү” зәифләдир. 57 мүсәлман өлкәсиндә олан нагисликләрин Исламдан гајнагландығыны иддиа етдиниз, Исламын әсас китабы олан Гурандан ајәләр тәгдим етдик вә садаладыгларынызын Гуран тәрәфиндән тәнгид едилдијини, һәтта чыхыш јолунун ҝөстәрилдијини сизә јаздыг.
Даһа сонра Һәзрәт Сүлејман пејғәмбәрдән ситат ҝәтириб дејирсиниз: “Сүлејман пејғәмбәрин ҝөзәл бир сөзү вар, перспективини ҝөрмәјән милләтин сону јохдур.” Тәәҹҹүблүдүр, бир јандан Исламы бәјәнмирсиниз, диҝәр јандан Һәзрәт Сүлејманын (ә) пејғәмбәр олдуғуну етираф едирсиниз. Һалбуки Ислам сонунҹу диндир вә Һәзрәт Сүлејмандан (ә) әсрләр сонра зүһур етмишдир. Јәни диҝәр динләрә баханда Ислам дини – сизин тәбиринизҹә - даһа мүасирдир. Үстәлик әҝәр елмдән мәгсәдиниз техникадырса, һеч Сүлејман пејғәмбәрин дөврүндә дә бу ҝүнкү техника јох иди. Амма О Һәзрәти (ә) пејғәмбәр кими гәбул едирсинизсә билмәлисиниз ки, пејғәмбәр Аллаһдан инсанлара хәбәр апаран инсана дејәрләр. Демәли Аллаһы да гәбул едирсиниз. Бәс о заман Аллаһын дини олан Исламы нијә гәбул етмирсиниз? Исламын инсанларын ујдурмасы олдуғуну дүшүнүрсүнүзсә о заман Һәзрәт Сүлејманын (ә) Аллаһын пејғәмбәри олдуғуну неҹә билдиниз? Һансы мәнбәләрә истинад етдиниз? Һалбуки Һәзрәт Сүлејманын (ә) варлығыны вә әтрафында елм әһлинин топлашдығыны Гуран да бәјан едир. “Китабдан бир гәдәр хәбәри олан бириси деди: ‘Мән ону сәнә бир ҝөз гырпымында (ҝөзүнү јумуб ачынҹа) ҝәтирәрәм!’ (Сүлејман) ону (тахты) јанында һазыр дурмуш ҝөрүнҹә деди: ‘Бу, Рәббимин лүтфүндәндир (мәрһәмәтиндәндир). Мәни имтаһана чәкмәји үчүндүр ки, ҝөрәк (Онун немәтинә) шүкүр едәҹәјәм, јохса нанкор олаҹағам!” (“Нәмл” 40)
Даһа сонра дејирсиниз: “Ислам бизи елә көкә салмышдыр ки, бир аддым белә ирәли ҝетмәјә имканымыз јохду.” Бу әсассыз иддианызы сүбут етмәк үчүн аргумент ҝәтирмәјиниз мәнтигли, ағыллы иш оларды. Амма бу сөзләрин ардынҹа дедијиниз ифадәләрдә дејәсән дәлил ҝәтирмәјә чалышмысыныз: “Орта әсрләрдә Авропалылар јени гитәләр кәшф едиб, јени дөвләтләр гуранда мүсәлманлар кичик дахма вә ҹомаларда Аллаһа јалваран кими "Аллаһ бизи бу шејтанлардан гору", јени дөврләрдә Авропалылар фәзаны кәшф едәндә мүсәлманлар кими әлини аллаһа тутуб јалваран "Аллаһ сәнин ишинә гарышан "шејтанлардан гору" кими хүлјаларла јашамаг вахты дејил” Паһоо, бу олмады ахы јолдаш Мәммәдов, ҹығаллыг едирисиниз. Буна дејирләр “сөзүн гуртардығы јер”, ја да “ашығын сөзү гуртаранда далај-далај дејәр.” Сөзү Исламла башлајыб мүсәлманла гуртармаг һансы мәнтигә сығыр? Дејирсиниз Ислам бизи бу көкә салыб, сонра мүсәлманын етдијини мисал ҝәтириб сөзүнүзү исбат етмәјә, өзүнүзә бәраәт газандырмаға чалышырсыныз. Проблеминиз чох дәриндир. Мәсәлә бурасындадыр ки, мәсәлән, јолдаш Мәммәдовун игтисадијјата вурдуғу зәрбәләр игтисадијјатын пис олмасы анламына ҝәлмәз. Проблем јолдаш Мәммәдовдадыр ки, ишини баҹармыр вә дүзҝүнлүјә риајәт етмир. Даһа игтисадијјатын нә ҝүнаһы? Инди мүсәлман “сәһв едирсә” Исламын нә ҝүнаһы. Дәлилиниз варса Исламдан, Гурандан, һәдисдән, Пејғәмбәрдән (с) ҝәтирин!
Əн бөјүк мүсибәтиниз бурададыр: “дүнја, елм, техника, тәрәгги дилләрини өјрәнмәлијик, дүнјаја говушмалыјыг, јени мәканларын, онларын сајсыз-һесабсыз ресурсларында пајымызы алмалыјыг. Јер күрәсинин 10%-ни, јер күрәсинин вә диҝәр планетләрин әсас һиссәсини, ресурсларыны мәнимсәјән, өзү дә сүрәтлә азалмагда давам едән, һәм дә бу милләтә елм өјрәдән, ислам ҹәһаләтиндән гопарыб 100% охума-јазма өјрәдән милләтин дилини өјрәнмәлијик.” – дејирсиниз. Јахшы, инди сизә суал үнванланыр: бүтүн бу дедикләриниз етмәк үчүн сизә исламын һарасы, һансы һөкмү мане олур. Сиз космосда ресторан ачмаг истәдиниз, Ислам имкан вермәди? Сиз елм охујуб, баш ишләдиб космоса ҝедин, орада ресторан ачын, рестораныныза диндарлар да ҝәләҹәк. Нараһат олмајын, бизим бу диндарлара һәтта космосда намаз вахтыны тәјин едән динимиз буну һеч заман гадаған етмәз. Бир дә ки, сиз 19-20-ҹи әсрләрин мәһсулу олан техниканы әрсәјә ҝәтирән авропалыларын дилини өјрәнмәздән әввәл, мәҝәр әсрләр әввәл јашамыш мәдәнијјәт, әдәбијјат адамларымызын, тарихчиләримизин, сиајсәтчиләримизин дилини өјрәнмисинизми? Низамини, Фүзулини, Мәһәммәдәмин Рәсулзадәни әрәбҹәдән, фарсҹадан охуја билирсинизми?
Бүтүн бу дејиләнләр һаггында дүшүнмүрсүнүзсә һеч олмаса инди јазаҹағым сәтирләри диггәтлә, дүшүнәрәк охујун. Исламын шәхсән сизи дала салдығыны дүшүнүрсүнүз. Демәли, әҝәр бир дин бир инсаны, хүсусән дә сизин кими гитисадчы алими ҝеријә апарырса, ағыл-мәнтиг буну демәјә әсас верир ки, сиз бу диндән өзүнүзү һәр фүрсәтдә узаг тутмаға чалышаҹагсыныз. Доғрудурму? Ахы бу дин сизи дала чәкир вә сиз инкишаф етмәк истәјирсиниз. Јахшы бәс сизи дала чәкән диндән узаг дурмагла кечирдијиниз өмрүнүздә, бу 50-60 илдә бир аз әввәл дедијиниз ишләрин һансыны етмисиниз? Нијә дүнја, елм, техника, тәрәгги дилләрини өјрәнмәмисиниз? Өјрәнмисинизсә нијә Аллаһын бидәнә електрон милчәкөлдүрәнини дүзәлдә билмәмисиниз? Нијә “онларын сајсыз-һесабсыз ресурсларында “ өз пајынызы алмамысыныз? Нијә дүнјаја говушмамысыныз вә јени мәканлар кәшф етмәмисиниз? Етсәјдиниз Колумбдан даһа мәшһур олардыныз. Ҹаваб верин, бу аһыл јашыныза гәдәр нијә бир планетә ҝедиб чыхмамысыныз? Сизин ки, өмүр боју исламла ишиниз олмајыб, бөјүк еһтималла намаз, оруҹ, һәҹлә дә мәшғул олмамысыныз ки, бу дини ајинләрин сизи елмдән узаглашдырдығыны иддиа едәсиниз! Бир дә “ислам ҹәһаләтиндән гопарыб...” ифадәсини ишләдирсиниз. Әслиндә ҹаһилин јекәси сизсиниз, билирсиниз нијә? Чүнки сиз иддиа етдијиниз кими елм адамысыныз, елми наилијјәтләриниз вар. Биринҹи јазымызда да сизә бу ајәни јаздыг: “Де: 'Һеч биләнләрлә билмәјәнләр (алимлә ҹаһил) ејни ола биләрми?! (Аллаһын ајәләриндән, дәлилләриндән) јалныз ағыл саһибләри ибрәт алар” (“Зүмәр” 9) Ҝөрүн сиз нә гәдәр ҹаһил инсансыныз ки, сизинлә (игтисадчы илә) елми олмајан инсанлар арасында фәрг гојан бир дини – Исламы “ҹәһаләт” адландырырсыныз. Бундан бөјүк ҹәһаләт ола биләрми? “Оху” дејән (“Әләг” сурәси, ајә 1) динин һарасында ҹәһаләт ола биләр? Сиз һеч өмрүнүздә сизә ушаглыгда “а бала, елм оху, ҹәмијјәтә фајда вер” дејән ағсаггалыныза “ҹаһил” демисинизми?
Унутмајын ки, сизин ҹүзи дә олса елми наилијјәтләриниз варса бу сизин Исламдан узаг олмағынызла бағлы дејил. Белә олсајды техника елмләри доктору, профессор, АМЕА-нын мүхбир үзвү, Азәрбајҹан Дөвләт Нефт вә Сәнаје Университетинин Автоматлашдырылмыш идарәетмә системләри кафедрасынын сабиг мүдири, МБА програм директору, АДНА, Ҹорҹија Дөвләт Университети, Атланта, АБШ, ББА Програм директору, "Задә ирси вә сүни интеллект" Ассосиасијасынын президенти Рафиг Әлијев дә сизин кими исламы ҹәһаләт адландырарды. (Һәр һалда сиз онун јанында “Биләҹәридән о тәрәфә” дејилсиниз!) О бојда Рафиг Әлијев “Дин вә гејри-сәлис мәнтиг” мәгаләсини јазандан сонра Ислам диншүнасы илә мәсләһәтләшир, мәгаләдә дини мөвзуда сәһвин олуб-олмамасы барәдә мәсләһәтләр алыркән, сиз Исламы ҹәһаләт адландырырсыныз. Рафиг Әлијеви гәбул етмәсәниз, даһа бөјүк шәхсијјәти - Хаҹә Нәсрәддин Тусини дә мисал вурмаг олар. Рәһмәтлик мөмин олуб вә әгаид (дини әгидәләр) мөвзусунда (Ислам әгидәсиндән) бәһс едән вә дини һөвзәләрдә охунан јүксәк сәвијјәли “Тәҹридул-етигад” адлы китаб јазыб. (Јери ҝәлмишкән о китабы охумаға чалышын, бәлкә һидајәт тапдыныз) Ејни заманда мөмин, исламчы, дин алими олмасы онун мәшһур Нәсрәддин Туси олмасына манеә олмамышдыр.
Сонда јазыб “ҹаһил пхисолоҝијасы” адландырдығыныз Гуран ајәсинә ("Еј иман ҝәтирәнләр! Аллаһа, Пејғәмбәрә вә өзүнүздән олан ихтијар (әмр) саһибләринә итаәт един") ҝәлинҹә, орада мөминләрә, Аллаһа иманы оланлара хитаб едилир. Аллаһа иманы оланларын Аллаһы гојуб гејрисинә итаәт етмәси ҹаһилликдир. Сизин үчүн чәтин олса да ҝүн ҝәләр анлајарсыныз.


8491 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP