Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Апрел 2017

Пејғәмбәрин вәсисинә гаршы гијам едән гадынлар

Горхурам мәним дә вәфатымдан сонра һәјат јолдашларымдан бири мәним вәсимә гаршы гијам едә
Имам Садиг (ә) һәзрәт Рәсули-әкрәмдән (с) бир һәдис нәгл едәрәк бујурур:
Şүејб пејғәмбәрин гызы Сафурә һәзрәт Мусанын (ә) һәјат јолдашы иди. Әринин вәфатындан сонра Сафурә, Мусанын (ә) вәсиси Јушәјә гаршы чыхараг гијам етди. Јушә гијамчылар үзәриндә гәләбә чалды вә Сафурә әсир дүшдү. Јушә онунла чох јахшы рәфтар едәрәк һәзрәт Мусанын (ә) һөрмәтинә ону азад етди. Бәзиләри башгаларына ибрәт олсун дејә Сафурәнин ҹәзаландырылмасыны истәјирди. Јушә онлара деди: - Муса (ә) илә һәјат сүрмәсиндән сонра ону ҹәзаландырыммы?
Сонра Рәсули-әкрәм (с) бујурду: Горхурам мәним дә вәфатымдан сонра һәјат јолдашларымдан бири мәним вәсимә гаршы гијам едә, онунла дөјүшә вә мәним вәсим она гәләбә чала, ону әсир едә вә онунла јахшы рәфтар едә.
Бу хәбәр Пејғәмбәрин (ә) һәјат јолдашлары арасында јајылды. Онларын һамысы топлашыб Пејғәмбәрин (с) јанына ҝәлиб дедиләр: - Биз белә бир хәбәр ешитмишик. Бизим үчүн дуа ет ки, биз дә Сафурә кими пејғәмбәрин вәсисинә гаршы чыханлардан олмајаг.
Аллаһын рәсулу (с) онлара бујурду: - Тәгвалы олун. Мәндән сонра дәвәјә минмәјин вә евләриниздә отурун. Анд олсун мәни пејғәмбәрлијә мәбус едән Аллаһа ки, Ҹәбраил мәнә хәбәр вермишдир: (Пејғәмбәрин (с) вәсисинә гаршы гијам едәрәк) Ҹәмәл дөјүшүнә баис оланлар нифрин олунуб вә ләнәтләнибләр.

Гајнаг: Һәсән ибн Әли Тәбәри (Абдуллаһ Тәбәри), “Камилу-Бәһаи”, ҹ. 2, сәһ. 149.
Һазырлады: Сејид Заһир


5302 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP