Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Март 2017

АТАЈА ҺӨРМӘТ ВӘ ПЕЈҒӘМБӘРЛИК НУРУ

Вәтәнә гајытмағым үчүн ја ҝәрәк атам изин верә вә ја Аллаһ-тәала өзү мәнә көмәк ола.
Лави, Һәзрәт Јусифин (ә) ән бөјүк гардашы иди. Онун о бири гардашларындан фәргли олараг бир чох мүсбәт хүсусијјәтләри варды. Биз бурада бир-ики нүмунәјә ишарә етмәји лазым билирик.
Лави диҝәр гардашларындан даһа ағыллы вә узагҝөрән иди. Гардашы Јусифлә (ә) дә чох меһрибанлыгла рәфтар едәрди. Гардашлары Јусифи (ә) өлдүрмәк истәјәндә о белә бир тәклиф едир:
Ҝәлин Јусифи су гујусуна атаг. Су ҝөтүрмәк үчүн гујуја јахынлашан карван ону орадан чыхарыб өзләри илә башга бир вилајәтә апараҹаглар. Гардашлар онун бу тәклифи илә разылашырлар. (Јусиф сурәсиндән ҝөтүрүлмүшдүр, 9-10-ҹу ајә.)
Һәмчинин Лави атасына чох бағлы иди. Ону нараһат ҝөрмәјә дөзүмү јох иди. Елә бу сәбәбдән дә Јусифин (ә) анабир гардашы олан Бенјамини оғурлуг адыјла өз јанында сахламаг истәдијини ешидәндә Лави гардашларына дејир: Мән сизинлә Кәнана гајытмајаҹағам. Чүнки Бенјаминин һәбс олунмасы хәбәрини атамыз Јагуба (ә) хәбәр вермәк мәнимчүн чох чәтиндир. Һәр кәсин ихтијары өз әлиндәдир вә мән бурада галмаг үчүн гәти гәрара ҝәлмишәм. Вәтәнә гајытмағым үчүн ја ҝәрәк атам изин верә вә ја Аллаһ-тәала өзү мәнә көмәк ола. (Һәмин ајә-79.)
Аллаһ-тәала онун бу ики јахшы әмәлинин әвәзини бу дүнјада она нәсиб етди вә пејғәмбәрлик нуруну онун нәслиндә бәргәрар етди. (Бүрһан тәфсириндән чыхарыш, ҹ. 2, сәһ. 270, һәдис 12.) Һәзрәт Муса ибн Имран (ә) үч васитә илә онун өвладларындандыр. (Нәзһәтул-мәҹалис, ҹ. 1, сәһ. 111.)


6125 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP