Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Мај 2016

Иран Сурија дөвләтини она ҝөрә һимајә едир ки...

Фәләстин Ислам Ҹиһад Һәрәкатынын баш катиби Р. Абдуллаһ Ајәтуллаһ Хаменеинин гәбулунда
Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеи Фәләстин Ислам Ҹиһад Һәрәкатынын баш катиби Рамазан Абдуллаһын башчылыг етдији нүмајәндә һејәти илә ҝөрүшдә бујуруб:
Бу ҝүн реҝионда ҝедән мүһарибә 37 ил өнҹә Иран Ислам Республикасына гаршы башламыш мүһарибәнин давамыдыр. Бу гаршыдурмада Фәләстин мәсәләси әсас мәсәләдир. Иран Ислам Республикасы кечмишдә Фәләстинин мүдафиәсини өзүнә вәзифә билиб, ҝәләҹәкдә дә бу вәзифәјә әмәл едәҹәк.
Ислам Ингилабынын гәләбәсиндән өнҹә мүбаризә заманы Фәләстинә дәстәк вә сионист режимлә мүбаризә зәрурәти Имам Хомејни тәрәфиндән дәфәләрлә тәкрарланыб.
Америка режионда өз игтидарынын зирвәсиндә оланда Ислам Ингилабы гәләбә газанды. Заһирдә үстүнлүк Американын тәрәфиндә олса да, Ислам Ингилабы реҝионун шәраитини дәјишди.
Империализм ҹәбһәси чалышыр ки, реҝиондакы гаршыдурманы шиәләрлә сүнниләр арасында гаршыдурма кими ҝөстәрсин. Иран Сурија дөвләтини она ҝөрә һимајә едир ки, бу дөвләтлә вурушанлар Америка вә сионист режимин мәнафеләринә хидмәт едирләр.
Ливан Һизбуллаһы дүшмәнин тәхрибатларындан зәрәр ҝөрмәјәҹәк гәдәр ҝүҹлүдүр. Бу ҝүн сионист режим Һизбуллаһдан һәмишәкиндән артыг горхур. Бу мүбаризәдә ениш-јохушлар олса да Аллаһын Онун дининә јардым едәнләрә вәди гүввәдәдир вә гәләбә лабүддүр.

Вилајет.инфо


6520 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP