Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Апрел 2016

Әсрин имамы Меһди (ә) нә заман зүһур едәҹәк?

Мөтәбәр һәдисләрә әсасән, Ислам јалныз имам Меһдинин (ә) зүһурундан сонра бүтүн дүнјаны там әһатә едәҹәкдир
Дүнјада зүлмүн әршә дирәнәҹәји бир заман, әдаләт мүждәли хиласкарын зүһуру әксәр тәкаллаһлы динләрин инанҹыдыр. Ислам дининдә бу хиласкарын он икинҹи имам һәзрәт Меһди (ә) олдуғу билдирилир: «О, бир кәсдир ки, өз рәсулуну һидајәт вә доғру динлә ҝөндәрди. Мүшрикләрин хошуна ҝәлмәсә дә, ону бүтүн динләрә галиб едәр». («Төвбә» сурәси, ајә 33.)
Бу ајәни тәфсир едән алимләр, нәһајәтдә, Исламын бүтүн динләрә галиб ҝәләҹәјини вә бүтүн јер үзүнә јајылаҹағыны хәбәр верирләр. Һәр ил Авропа, Америка, Африка вә дүнјанын мүхтәлиф нөгтәләриндә минләрлә инсанын Ислам динини гәбул етмәси, дејиләнләрә әјани сүбутдур. Амма мөтәбәр һәдисләрә әсасән, Ислам јалныз имам Меһдинин (ә) зүһурундан сонра бүтүн дүнјаны там әһатә едәҹәкдир. Имам Багир (ә) јухарыдакы ајәнин тәфсириндә белә бујурур: «Бу ајәдә верилән вәд Мәһәммәд (с) аиләсиндән олан Меһдинин (ә) зүһуру заманы һәјата кечәҹәкдир. Һәмин ҝүн јер үзүндә Мәһәммәд (с) һәгигәтини тәсдиг етмәјән бир нәфәр дә галмајаҹаг». («Мәҹмәүл-бәјан».)

Ејни ајәнин тәфсириндә имам Садиг (ә) бујурур: «Һәлә ки, бу ајәнин маһијјәти ҝерчәкләшмәјиб. О заман ҝерчәкләшәҹәк ки, Меһди (ә) зүһур едәҹәк вә дүнјада бир нәфәр дә олсун кафир галмајаҹаг». («Икмалид-дин».)
Һәдисләрдә һәзрәт Меһдинин (ә) зүһур әламәтләри ҝениш шәрһ олунмушдур. Гысаҹа, буну демәк олар ки, зүһур әрәфәсиндә дүнјада күфр, ситәм, ҝүнаһ өз сон һәддинә чатаҹагдыр. Амма бу зүһурун дәгиг вахты һаггында мәлумат, јалныз Аллаһ-Тааланын ихтијарындадыр.


8937 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP