Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Март 2016

Һәзрәт Имам Мәһдинин (әҹ) Јусифлә (ә) охшарлығы

Мәһдинин (әҹ) вәзијјәти дә өз гејбәти дөврүндә һәзрәт Јусифин (ә) вәзијјәти кимидир
Теһран шәһәринин танынмыш әхлаг вә тәфсир устадларындан олан Ајәтуллаһ Сејид Мәһәммәд Зијаабади өз дәрсләринин бириндә Һәзрәт Имам Мәһдинин (әҹ) бизим арамызда олмасына, лакин бизим о һәзрәти танымамағымыза ишарә етди вә бу ҹәһәтдән Имамын (әҹ) һәзрәт Јусифлә (ә) охшарлығыны гејд едәрәк бир нечә нүмунә ҝәтирди.
Ајәтуллаһ Сејид Мәһәммәд Зијаабади бунун сүбуту үчүн Имам Садигдән (ә) нәгл олунмуш бир һәдиси шәрһ едәрәк деди: Имам Садиг (ә) бујурду: “Һәзрәт Јусиф (ә) Мисирин әзизи иди вә Мисирлә Јусифин (ә) атасы һәзрәт Јәгубун (а) јашадығы Кәнан дијары арасында ҹәми 18 ҝүнлүк мәсафә вар иди. Јусиф (ә) үчүн атасыны өз јанына ҝәтирмәк, ону гәм-гүссәдән гуртармаг тамамилә мүмкүн иди. Амма о, бу иши етмәди вә атасы оғлунун ајрылығына о гәдәр ағлады ки, ахырда Гуранын бујурдуғуна әсасән: “Дәрд-гәмдән ҝөзләринә ағ ҝәлди”.
Јусифин (ә) гардашлары бир нечә дәфә Мисирә сәфәр етдиләр вә Јусифлә (ә) ҝөрүшдүләр. Јусиф (ә) онлары таныды, лакин өзүнү онлара танытмады. Нә үчүн белә етди? Чүнки бу иш үчүн Аллаһ тәрәфиндән изни јох иди. Аллаһ, о ата-оғул үчүн чох гәрибә бир имтаһан сәһнәси јаратмышды. Имтаһан дөврүнүн бүтүн чәтинликләри илә баша чатмасыны истәјирди. Елә ки, имтаһан дөврү сона јетди, Јусифә (ә) өзүнү танытмаг әмрини верди. Јусиф (ә) өзүнү гардашларына таныдараг деди: “Мән Јусифәм, сизин гардашыныз!”
Сонра Имам Садиг (ә) бујурду: “Мәһдинин (әҹ) вәзијјәти дә өз гејбәти дөврүндә һәзрәт Јусифин (ә) вәзијјәти кимидир. Мәһди (әҹ) ҹамаатдан узаг дејил. Ҹамаатын арасында ҝәзир, евләрә дахил олур, дөшәмәләринин үзәринә ајаг гојур, амма ҹамаат ону танымырлар! Онун да өзүнү танытмаға иҹазәси јохдур. Гејбәт имтаһаны дөврү баша чатдыгдан сонра Аллаһ она өзүнү танытмаг изни верәҹәк вә Имам (әҹ) өзүнү таныдараг бујураҹаг: “Мән Бәгијјәтуллаһам”.


8527 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP