Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Март 2016

Әрәбистанын Һизбуллаһа гаршы дүшмәнчилијинин сәбәби

Һизбуллаһ мәнтәгә вә дүнјада бүтүн азадлыгсевәр һәрәкатлары дәстәкләјир
Редаксијамызын "Сһианеwс"ә истинадла вердији хәбәрә ҝөрә Ливан Һизбуллаһынын баш катибинин мүавини Нәим Гасим дејиб: "Сәудијјә Әрәбистаны вә онунла коалисијада олан өлкәләр Һизбуллаһын әлдә етдији уғурлу вә тәсирли наилијјәтләрә ҝөрә нараһатдырлар. Она ҝөрә дә өзләрини Исраилә јахыншалдырмаға ҹәһд едирләр".
Ливанын "Әл-Минар" хәбәр каналынын мәлуматына ҝөрә, шәнбә ҝүнү Бәәлбәк Мәркәзи Сечки Комитәсинин кечирдији тәдбирдә чыхыш едән Шејх Гасим Сәудијјә Әрәбистанынын Һизбуллаһа гаршы дүшмән мөвге тутмасынын сәбәбләринә тохунараг дејиб: "Әрәбистан 3 сәбәбә ҝөрә Һизбуллаһла дүшмәнчилик едир вә ону террорчу адландырыр:

Биринҹи сәбәб: Реҝионда тәкҹә Һизбуллар тәсирлидир. Исраили диз чөкдүрән, Ливаны азад едән, сионистләрин гаршысында мөһкәм һасар јарадан, сионист режимин реҝионда лајиһәләрини мүвәффәгијјәтсизлијә уғрадан јалныз Һизбуллаһ олду. Она ҝөрә Әрәбистан вә сионист режим бир-бирләринә көмәк едир.

Икинҹи сәбәб: Һизбуллаһ, Ливанда ислами вә милли вәһдәт јаратмаға чалышыр вә индијә кими өлкәнин мүхтәлиф груп вә партијалары илә әмәкдашлыг етмиш, Ливанын сабитлик вә тәһлүкәсизлији програмы чәрчивәсиндә аддым атмыш, дини-мәзһәби фитнәләрин көкүнү кәсмишдир. Лакин Әрәбистан мүсәлманлар арасындакы вәһдәти парчаламадан, фитнә јајмадан, мүсәлманларын вә христианларын арасыны гатмадан һеч бир иш едә билмир.

Үчүнҹү сәбәб: Һизбуллаһ, халгларын истиглалынын тәрәфдарыдыр. Она ҝөрә Јәмән, Сурија, Ираг, Бәһрејин халгларынын һәрәкатларыны тәсдиг етмәк үчүн сәрт мөвге тутур. Һизбуллаһ мәнтәгә вә дүнјада бүтүн азадлыгсевәр һәрәкатлары дәстәкләјир. Амма Әрәбистан белә мүгавимәт һәрәкатларыны өз деспотизми үчүн тәһлүкә һесаб едир. Бу сәбәбдән дә Һизбуллаһы өзләринә дүшмән билир вә онун бөјүк наилијјәтләринин гаршысыны алмаға ҹәһд ҝөстәрир. Бу мәсәләнин өзү һаггын бизимлә олмасыны сүбут едир".
Гејд едәк ки, өтән ај Сәудијјә Әрәбистаны Фарс көрфәзиндә тәрәфдашлары олан өлкәләрлә бирликдә Ливан Һизбуллаһыны Әрәб Дөвләтләри Лигасынын вә Фарс Көрфәзи Өлкәләринин Әмәкдашлыг Шурасынын гара сијаһысына салмыш, Һизбуллаһы дәстәкләјән һәр бир медиа илә әлагәләрини кәсмишдир. Ики ај өнҹә исә Әрәбистана гаршы һәгигәтләри, хүсусилә дә онун Јәмәнә гаршы мүһарибәсиндә һәгигәтләри әкс етдирдији үчүн Һизбуллаһа бағлы "Әл-Минар" вә мүгавимәти дәстәкләјән "Әл-Мәјадин" телевизија каналларынын Арабсат пејк антенасындан јајымланмасыны дајандырды.


7306 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP