Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Октјабр 2015

Ашура ингилабынын маһијјәти вә сәбәбләри

Әҝәр Језид Имам Һүсејн әлејһиссәламдан бејәт алмаг үчүн ону сыхышдырмасајды, Имам Һүсејн (әлејһиссәлам) јенә гијам едәҹәкди?
Имам Һүсејн әлејһиссәламын ингилабы барәдә бир сыра суаллар вардыр ки, о Һәзрәтин ингилабынын сәбәбләринин ајдын олмасы мәһз о суалларын ҹавабындан асылыдыр. Суаллар беләдир:

1. Әҝәр Језид Имам Һүсејн әлејһиссәламдан бејәт алмаг үчүн ону сыхышдырмасајды, Имам Һүсејн (әлејһиссәлам) јенә гијам едәҹәкди?
2. Куфә ҹамааты Имам Һүсејн әлејһиссәламы Куфәјә дәвәт етмәсәјди, јенә бу гијам баш верәҹәкди?
3. Бу гијам вә чеврилиш бу ҝүнкү зәманәдә материалистләрин ирәли сүрдүјү кор-корана вә һесабсыз иҹтимаи партлајышдыр, јохса һесаб-китаблы вә әввәлҹәдән һазырлыглы бир гијам?

Бу суалларын ҹавабларынын ајдын олмасы үчүн әввәлҹә буну гејд етмәлијик ки, адәтән тәкмаһијјәтли олан тәбии шејләрдән фәргли олараг иҹтимаи һадисәләр ола билсин бир нечә маһијјәтә малик олсун. Мәсәлән, бир филиз ејни заманда һәм гызыл, һәм дә мис маһијјәтини дашыја билмәз. Анҹаг иҹтимаи һадисәләрин ејни заманда һәм бир нечә ҹәһәти ола биләр вә һәм дә онун мејдана чыхмасында бир нечә васитә тәсир ҝөстәрә биләр. Мәсәлән, бир ингилаб ола биләр бир ишә гаршы реаксија олсун, јәни, онун маһијјәти бир ишә гаршы реаксијадан ибарәт олур. Лакин ејни заманда һәмин ингилабын һүҹум маһијјәти дә ола биләр. Үстәлик реаксија маһијјәти дашыдығы анда ола биләр бир һадисәјә гаршы мәнфи реаксија версин, диҝәр бир һадисәјә исә мүсбәт реаксија.
İмам Һүсејн әлејһиссәламын ингилабы да бу ҹүр һадисәләрдән иди вә бу ҹәһәтләрин һамысы онда мөвҹуд олмушдур. Чүнки һәмән ингилабын мүхтәлиф сәбәбләри олмушдур. Инди һәмән сәбәбләри сизин нәзәринизә чатдырырыг.

Имам Һүсејн әлејһиссәламын ингилабынын сәбәбләри

Ашағыда гејд едәҹәјимиз үч сәбәбин Имам Һүсејн әлејһиссәламын ингилабында бөјүк тәсири олмушдур:
1. Имам Һүсејн әлејһиссәламдан Језид үчүн бејәт алмаг вә бу мәгсәдлә Имам Һүсејн әлејһиссәлама тәзјигләр ҝөстәрмәк;
2. Куфә ҹамаатынын Имам Һүсејн әлејһиссәламы Ирага (Куфәјә) дәвәт етмәси;
3. Әмр бе-мәруф вә нәһј әз-мүнкәр амили. Имам Һүсејн әлејһиссәламын Мәдинәдән чыхдығы андан шүары да мәһз бу олмушдур.


7920 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP