Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Мај 2015

Пејғәмбәрин (с) шәрә гаршы дуасы...

Бу адларын охундуғу дәмир Аллаһын изни илә әријәр. Анд олсун мәни һагг олараг елчи ҝөндәрән Аллаһа!
Тиббур-Рәсул (Пејғәмбәр тәбабәти)

Хәстәлијин дөрд тәсири...
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Хәстә өз хәстәлијиндән дөрд сәмәрә ҝөрәр: Үзәриндән вәзифә ҝөтүрүләр, Аллаһ мәләкләрә әмр едәр ки, сағламлыг вахты етдији ишләри јазсынлар, ҝүнаһа јол вериб хәстәләнмиш әзанын ҝүнаһлары силинәр, хәстә өлсә бағышланар, сағ галса ҝүнаһлары позулар.

Сачлара гуллуг...
“Мәкаримул-Әхлаг” китабында јазылыр ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) ҝүзҝүјә бахыб сачыны дарајар, ҝүзҝү олмајанда суја бахыб бу иши ҝөрәрди. О тәкҹә аиләси јох, сәһабәләри үчүн дә зинәтләнәрди. Һәзрәт (с) бујурур: Аллаһ истәјир ки, онун бәндәси дин гардашы илә ҝөрүш үчүн евдән чыханда зинәтләнсин.
Нәгл олунур ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) сачыны вә саггалыны сидрлә јујарды. Һәзрәт Әли (ә) бујурур: Пејғәмбәр (с) даим сачыны дарајар, су илә ону сәлигәјә саларды. Бујурарды ки, сачы әтирләндирмәк үчүн су бәс едәр.

Јатан заман сүрмә...
Имам Садиг (ә) бујурур: Пејғәмбәр (с) јатан заман ҝөзләринә сүрмә (сүрмеји-сәнҝ) чәкирди. Јатмаздан өнҹә дөрд дәфә сағ, үч дәфә сол ҝөзүнә сүрмә вурарды. Башга бир һәдисдә дејилир ки, Пејғәмбәрин (с) хүсуси сүрмә габы вар иди. Һәр ҝеҹә ҝөзүнә бу сүрмәдән вурарды. “Сунәнун-Нәбијј” китабынын мүәллифи јазыр ки, Пејғәмбәрин (с) ҝөзүнә нечә дәфә сүрмә чәкмәси барәдә фәргли хәбәрләр вар. Буна ҝөрә дә бу ишин сајы јох, өзү сүннә сајылмалыдыр.

Белағрыја гаршы...
Имам Садиг (ә) бујурур: Пејғәмбәр бел ағрысындан әзијјәт чәкдији заман Аллаһ она ҝөстәриш верди ки, буғда илә әти бишириб јесин.

Хош гоху...
Имам Садиг (ә) бујурур: Пејғәмбәрин (с) мүшк габы варды. Һәр дәстәмаздан сонра әтирләнирди. Евдән чыханда кечәдән хош әтир гохусу ҝәлирди. Она әтир тәклиф едәндә гәбул едәр вә бујурарды: Гохусу ҝөзәл өзү јүнҝүлдүр. (Ҝәздирмәк асандыр) Әтирләнмәк үчүн үзрү оланда тәкҹә бармағынын башына әтир вурарды.
Пејғәмбәрин (с) ән чох севдији әтир мүшк иди. Имам Садиг (ә) бујурур ки, Пејғәмбәр (с) тәамдан чох әтирә пул верирди.

Неҹә јемәк?
Имам Садиг (ә) бујурур: Аллаһ ҹәддими Пејғәмбәр (с) сечдији ҝүндән о Һәзрәт (с) өмрүнүн сонуна гәдәр сөјкәнмиш вәзијјәтдә јемәк јемәди. Һәмишә гул кими отурар, гул кими јејәрди. Бунунла Аллаһ гаршысында тәвазөсүнү билдирәрди.
Һәзрәт (с) јемәк заманы намаздакы кими ики дизи үстә отурарды. Дејәрди ки, мән бәндәјәм, бәндә кими отурурб, бәндә кими јејирәм. Һәзрәт Әли (ә) бујурур: Һәзрәт Пејғәмбәр (с) сүфрә кәнарында гуллар кими әјләшәрди. Сол ајағына ағырлыг саларды... Имам Садиг (ә) бујур: Аллаһын рәсулу гуллар кими әјләшәрди, әлини јерә гојарды, үч бармағы илә јејәрди. О тәкәббүрлү һакимләр кими ики бармағы илә тикә ҝәтүрмәзди. Нәгл олунур ки, Пејғәмбәр (с) нар јејәндә ону там шәкилдә јејәр вә буну төвсијә едәрди. Имам Садиг (ә) бујурур: Пејғәмбәр (с) башгалары илә сүфрәјә әјләшәндә онларын раһат јемәси үчүн сүфрәјә әлини биринҹи узадар, сүфрәдән әлини сонда чәкәрди.

Нејсан сују...
Сејид ибн Тавус дејир: “Задул-Абидин” китабында рәвајәтчи нәгл едир ки, атам Әбүлфүтуһ (р) васитә илә Абдуллаһ ибн Өмәрдән нәгл едир: Биз әјләшмишдик, Пејғәмбәр (с) ораја ҝәлди. Салам верди. Биз дә саламына ҹаваб вердик. Бујурду ки, сизә елә бир шеј танытдырым ки, дава-дәрмана еһтијаҹыныз галмасын. Рум тәгвими илә Нејсан ајында јағыш сујуну јығын, она јетмиш дәфә “Һәмд”, “Ајәтәл-Күрси”, “Төвһид”, “Фәләг”, “Нас”, “Кафирун”, “Гәдр”, “Әллаһу-Әкбәр”, “Ла илаһә милләллаһ”, “салават” охујун, Һәмин сују једди ҝүн ҝеҹә вә ҝүндүз ичин.

Инсан вә ҹинин шәринә гаршы...
Инсан вә ҹинин шәриндән аманда галмаг үчүн бу дуаны охујун: “Бисмиллаһир-Рәһманыр-Рәһим, Ла илаһә илләллаһу әләјһи тәвәккәлту вә һувә рәббул-әршил-әзим. Машаәллаһу канә вә ма ләм јәша ләм јәкун әшһәду иннәлаһә әла кулли шәјин гәдир вә иннәллаһә гәд әһатә бикулли шәјин илма. Әллаһуммә инни әузу бикә мин шәрри нәфси вә мин шәрри кулли даббәтин әнтә ахизун бинасијәтиһа иннә рәбби әла сиратин мустәгим” (Бағышлајан вә меһрибан Аллаһын ады илә. Аллаһдан башга мәбуд јохдур. Она тәвәккүл етмишәм Одур уҹа әршин Рәбби. Аллаһын истәдији олаҹаг, онун истәмәдији олмајаҹаг. Шәһадәт верирәм ки, Аллаһ һәр шејә гадирдир. Елми һәр шеји әһатә едир. Пәрвәрдиҝара! Һәгигәтән өз нәфсимин вә һәр ҹанлынын шәриндән Сәнә сығынырам. Һәгигәтән Аллаһын јолу доғру јолдур).

Пејғәмбәрин (с) дуа-зиреһи
Рәвајәтләрдә нәгл олунур ки, һәзрәт Амәнә Пејғәмбәрә (с) һамилә олдуғуну билдији заман она јухуда дејилмишди: “Сән инсанларын ән үстүнүнә һамилә олмусан. Онун адыны Төвратдакы кими Әһмәд гој вә бу јазыны онун үтүндә ҝәздир. Амәнә јухудан ајыланда јанында үстү јазылы бир парча ҝөрдү. Дәри үзәриндә јазылмышды: “Бисмиллаһи әстәрикә Рәббәкә вә әузикә билваһиди мин шәррә кулли һасидин гаимин әв гаидин вә кулли хәлгин заидин фи туругил-мәваридил-әтәзурруһу фи јәгзәтин вәла мәнамин вә ла фи зәнин вә ла фи мугамин сәҹисәл ләјали вә әвахирәл-әјами јәдуллаһи фәвгә әјдиһим вә һиҹабуллаһи фәвги адитиһим” (Аллаһын ады илә Рәббини сәнә сипәр вә мүһафиз сечирәм. Бүтүн һәсәд апаранларын ајаг үстә вә отураг вәзијјәтдә шәриндән, бүтүн овчуларын тәләсиндән сән пәнаһ апарырам. Ојаг вәзијјәтдә, јатдығы заман, ҝеҹә вә ҝүндүз Аллаһын әли онун үзәриндәдир...)

Чәтинлик заманы Пејғәмбәрин (с) дуа-зиреһи...
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Әлијә (ә) бујурду: Ја Әли! Бир әмр ја һадисә сәбәбиндән өлүм сорағына ҝәлсә, ја чәтинлијә дүшсән бу дуаны оху: Аллаһумә инни әсәлукә биһәгг муһәммәдин вә ли муһәммд ән тусәлли әла муһәммәдин вә али муһәммәд вә ән тунҹини мин һазәл-ғәмм.”

Пејғәмбәрин (с) шәрә гаршы дуасы...
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: Ким Аллаһы бу адларла чағырса дуасы гәбул олар. Бу адларын охундуғу дәмир Аллаһын изни илә әријәр. Анд олсун мәни һагг олараг елчи ҝөндәрән Аллаһа! Кимә аҹлыг вә сусузлуг үз версә, бу шәхс Аллаһы һәмин адларла чағырса аҹлығы вә сусузлуғу јатар. Анд олсун Мәни һагг олара пејғәмбәр ҝөндәрәнә! Бир кәс чатмаг истәдији мәгсәдә апаран јолу дағ кәсән заман бу адлары охуса дағлар овулар, јол ачылар. Анд олсун мәни һагг-әдаләт олараг пејғәмбәр ҝөндәрәнә! Ким бу дуаны ағылыны итирәнә охуса дәлиликдән гуртарар. Бу дуаны доғушу чәтин олан гадына охусалар доғушу асанлашар. Бир шәһәр јанса вә еви одла әһатәләнмиш шәхс бу дуаны охуса еви оддан горунар. Кимм бу дуаны гырх ҹүмә ахшамы охуса нә гәдәр бөјүк ҝүнаһы олса бағышланар. Анд олсун мәни һагг олараг ҝөндәрәнә! Ким пәришан икән бу дуаны охуса Аллаһ онун дүнја вә ахирәт гәмләрини дағыдар. Анд олсун мәни һагг олараг пејғәмбәр сечәнә! Ким бу дуаны залым падшаһын һүзуруна дахил олмаздан габаг охуса Аллаһ падшаһы рам едәр, падшаһ һәмин шәхсә табе олар. Шәриф дуа будур: 

Бисмиллаһи-Рәһманир-Рәһим
Əллаһуммә инни әсәлукә ја мәниһтәҹәбә бишүаи нуриһи ән нәвазири хәлгиһи
ја мән тәсәрбәл бил-ҹәлали вәл-әзәмәти вәштәһәрә биттәҹәббәри фи гудсиһи
ја мән тәали бил-ҹәлали вәл-кибријаи фи тәфәрруди мәҹди
ја мәнингадәтил-умури би әзиммәтиһа тәв-ән лиәмриһи
ја мән гамәтиссәмавати вәл-әрзунә муҹибатин лиддәвәти
ја мән зәјнәс-сәмаә бин-нуҹумит-талиәти вә ҹәәләһа һадитән лихәлги
ја мән әнарәл-гәмәрәл-мунирә фи сәвадил-ләјлил-музлими билутфиһи
ја мән әнарәш-шәмсәл-мунирәтә вә ҹәәләһа мәашән лихәлгиһи вә ҹәәләһа муфәрригәтән бәјәл-ләјли вән-нәһари биәзәмәти. Ја мән истәвҹәбәш-шукрә бинәшри сәһаиби ниәмиһи әсәлукә бимәгаидил-иззә мин әршикә вә мунтәһәр-рәһмәти мин китабикә вә би кулли исмин һувә ләкә сәммәјтә биһи нәфсәкә әв истәсәртә биһи фи илмил-ғәјби индәкә вә бикулли исмин һувә ләкә әнзәлтәһу фи китабикә әв әсбәттәһу фи гулубис-сафинәл-һаффинә һәвлә әршикә фәтәраҹәәтил-гулубу иләс-судури әнил-бәјани биихласил-вәһданијјәти вә тәһгигил фәрданијјәти мугиррәтән ләкә бил мәбудијјәти вә иннәкә әнтә әллаһ әнтә әлллаһ әнтә әллаһ ла илаһә илла әнтә вә әсәлукә бил-әсмаил-ләти тәҹәлләјтә биһа лил-кәлим әләл ҹәбәлил әзим фәләмма бәда шуау нурил-һуҹуби мин бәһаил-әзәмәти хәррәтил-ҹибалу мутәдәкдикәтән ли әзәмәтикә вә ҹәлаликә вә һәјбәтикә вә хәвфән мин сәтвәтикә раһибәтән минкә фәла илаһә илла әнтә фәла илаһә илла әнтә фәла илаһә илла әнтә вә әсәлукә бил-исмил-ләзи фәтәгтә биһи рәтгә әзими ҹуфуни ујунин-назиринәл-ләзи биһи тәдбири һикмәтикә вә шәваһиду һуҹәҹи әнбијаикә јәрифунәкә бифитәнил гулуби вә әнтә фи ғәвамизи мусиррати сәриратил-ғујуби әсәлукә бииззәти заликәл-исми ән тусәлли әла муһәммәдин вә али муһәммәд вә ән тәсрифә әнни вә ән әһли һузанәти вә ҹәмиил-мумининә вәл-муминати ҹәмиәл афати вәл-аһати вәл-әрази вәл-әмрази вәл-хәтаја вәз-зунуби вәшшәкки вәшширки вәлкуфри вәшшигагә вәннифагә вәззәлаләти вәлҹәһли вәлмәгти вәлғәзәби вәлусри вәззиги вәфәсадиз-зәмири вә һулулин-нигмәти вә шәматәтил әдаи вә ғәләбәтил-риҹали иннәкә сәмиуд-дуаи ләтифун ли ма тәшау вә ла һәвлә вә ла гүввәтә илла биллаһил-әлијул-әзим.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ یَا مَنِ احْتَجَبَ بِشُعَاعِ نُورِهِ عَنْ نَوَاظِرِ خَلْقِهِ یَا مَنْ تَسَرْبَلَ بِالْجَلَالِ وَ الْعَظَمَةِ وَ اشْتَهَرَ بِالتَّجَبُّرِ فِی قُدْسِهِ یَا مَنْ تَعَالَى بِالْجَلَالِ وَ الْكِبْرِیَاءِ فِی تَفَرُّدِ مَجْدِهِ یَا مَنِ انْقَادَتِ الْأُمُورُ بِأَزِمَّتِهَا طَوْعاً لِأَمْرِهِ یَا مَنْ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرَضُونَ مُجِیبَاتٍ لِدَعْوَتِهِ یَا مَنْ زَیَّنَ السَّمَاءَ بِالنُّجُومِ الطَّالِعَةِ وَ جَعَلَهَا هَادِیَةً لِخَلْقِهِ یَا مَنْ أَنَارَ الْقَمَرَ الْمُنِیرَ فِی سَوَادِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ بِلُطْفِهِ یَا مَنْ أَنَارَ الشَّمْسَ الْمُنِیرَةَ وَ جَعَلَهَا مَعَاشاً لِخَلْقِهِ وَ جَعَلَهَا مُفَرِّقَةً بَیْنَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ بِعَظَمَتِهِ یَا مَنِ اسْتَوْجَبَ الشُّكْرَ بِنَشْرِ سَحَائِبِ نِعَمِهِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ وَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ أَنْزَلْتَهُ فِی كِتَابِكَ أَوْ أَثْبَتَّهُ فِی قُلُوبِ الصَّافِّینَ الْحَافِّینَ حَوْلَ عَرْشِكَ فَتَرَاجَعَتِ الْقُلُوبُ إِلَى الصُّدُورِ عَنِ الْبَیَانِ بِإِخْلَاصِ الْوَحْدَانِیَّةِ وَ تَحْقِیقِ الْفَرْدَانِیَّةِ مُقِرَّةً لَكَ بِالْمَعْبُودِیَّةِ وَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ أَنْتَ اللَّهُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِی تَجَلَّیْتَ بِهَا لِلْكَلِیمِ عَلَى الْجَبَلِ الْعَظِیمِ فَلَمَّا بَدَا شُعَاعُ نُورِ الْحُجُبِ مِنْ بَهَاءِ الْعَظَمَةِ خَرَّتِ الْجِبَالُ مُتَدَكْدِكَةً لِعَظَمَتِكَ وَ جَلَالِكَ وَ هَیْبَتِكَ-وَ خَوْفاً مِنْ سَطْوَتِكَ رَاهِبَةً مِنْكَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْأَلُكَ بِالاسْمِ الَّذِی فَتَقْتَ بِهِ رَتْقَ عَظِیمِ جُفُونِ عُیُونِ النَّاظِرِینَ الَّذِی بِهِ تَدْبِیرُ حِكْمَتِكَ وَ شَوَاهِدُ حُجَجِ أَنْبِیَائِكَ یَعْرِفُونَكَ بِفِطَنِ الْقُلُوبِ وَ أَنْتَ فِی غَوَامِضِ مُسَرَّاتِ سَرِیرَاتِ الْغُیُوبِ أَسْأَلُكَ بِعِزَّةِ ذَلِكَ الِاسْمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَصْرِفَ عَنِّی وَ عَنْ أَهْلِ حُزَانَتِی وَ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَمِیعَ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ الْأَعْرَاضِ وَ الْأَمْرَاضِ وَ الْخَطَایَا وَ الذُّنُوبِ وَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ وَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ الضَّلَالَةِ وَ الْجَهْلِ وَ الْمَقْتِ وَ الْغَضَبِ وَ الْعُسْرِ وَ الضِّیقِ وَ فَسَادِ الضَّمِیرِ وَ حُلُولِ النَّقِمَةِ وَ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ- إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعاءِ لَطِیفٌ لِمَا تَشَاءُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ


10317 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP