Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Феврал 2015

Исламофобијанын пәрдәархасы үч амили

Нә үчүн сијасәтчиләр јох, ҝәнҹләрә мүраҹәт едилди?
АБШ-ын Висконсин Университетинин профессору доктор Кевинлә (Др. Кевин Барретт) сөһбәт

Доктор Кевин Баррет һәм арашдырма, һәм шәхси мараг бахымындан Ислам тәлимләринә јахын инсандыр. О, 11 сентјабр һадисәләри илә бағлы һәгигәти үзә чыхармаг үчүн мүсәлман-јәһуди-мәсиһи бирлијинин тәсисчисидир. Доктор Кевин АБШ, Канада, Авропа өлкәләриндә, апарыҹы коллеҹ вә университетләрсә тәдрислә мәшғулдур. Доктор Кевин јазычы вә арашдырмачы кими Американын дахилиндә вә хариҹдә марагла изләнән алимләрдәндир. Доктор Кевинлә Исламофобоја барәдә мүсаһибәни охуҹуларын ихтијарына веририк.

Суал: Сизҹә, Ајәтуллаһ Хаменеи нә үчүн шәхсән Авропа вә Шимали Америка ҝәнҹләринә мүраҹиәт етди? Нә үчүн сијасәтчиләр јох, ҝәнҹләрә мүраҹәт едилди?

Доктор Кевин Баррет: Иранын али лидери Ајәтуллаһ Хаменеи ҝөрдү ки, тәшкилатланмыш пропогандаја бахмајараг бөјүк јаланын әсири олмуш гәрб инсанлары һазырда ојанмагдадыр. Бүтүн јашдан оланларын чоху јалан фәзасындан гуртулмаг истәјир вә ҝәнләрин чоху һәгигәт сорағындадыр. Неҹә ки Ҹәнаб Рәһбәр ҝәнҹләрә бујурду ки, һәгигәти ахтармаг истәјини сизин гәлбләриниздә даһа ҝүҹлү, даһа ајдын ҝөрүрәм.
Һәгигәт будур ки, ҝәнҹләрин дүшүнҹәси јашлыларла мүгајисәдә даһа ачыгдыр. Ејни заманда онлар һәјатын мәнасыны тапмаға, онда рол ојнамаға, даһа јахшы һәјат јашамына ешг вә гајнарлыгла ҹәһд ҝөстәрирләр. Һәдсиз мараг вә ҹилову гырмыш енержи онлара проблем дә јарада биләр. Амма јашлыларын дүшүнҹәсинә сығмајан бир ешглә һәгигәт ардынҹа ҝетмәләри дә мүмкүндүр. Бәшәријјәтин јүксәлишинә көмәк етмәк истәјәнләр ҝәнҹләрлә даһа чох уғур газана биләрләр. Јашлыларын әксәри елә бир нөгтәјә чатыблар ки, дәрин ахтарышлара сон гојублар вә һәјатын онлар үчүн нәзәрдә тутдуғу планла разылашыблар.
Ајәтуллаһ Хаменеи өз мәктубунда ишарә едир ки, халглар вә дүнјанын ҝәләҹәји ҝәнҹләрин әлиндәдир. Онлар јашлы нәслин бөјүк сәһвләринин аҹысыны јашамаға мәҹбурдурлар. Бу сәһвләри арадан галдырмаға онларын вахты вар. Онлар дүнјаны хошбәхтлијә доғру апара биләрләр.
Мәктубун нә үчүн индики вахтда јазылмасы һаггында дејә биләрәм ки, истерик исламшүнаслыг далғасы Шарли Ебдо (Пејғәмбәрин карикатурасыны дәрҹ едән журнал) мәсәләси илә башлады. Гәдб сијасәтчиләри вә гәзетчиләринин гејри-ҹидди тәәсүбү Рәһбәри вадар етди ки, гәрб ҹәмијјәтинин, хүсусилә гәрб ҝәнҹлијинин сорағына ҝетсин. Бу зүмрәнин мәктуба даһа ҹидди јанашаҹағы еһтимал едилирди.

Суал: Исламда супер ҝүҹләрин мәнафејинә зидд нә вар? Һансы дәјәрләр империализм башчыларыны ваһимәјә салыб, Ислам үзәринә һүҹума сөвг едир?

Доктор Кевин Баррет: Зәннимҹә бир груп јәһуди вә мәсиһи һәзрәт Мәһәммәдин (с) пејғәмбәрлијини гәбул етмәк истәмир. Онларын Исламла дүшмәнчилији тәбиидир. Чүнки Исламын мүддәалары бу тәкәббүрлү инсанларын әввәлки динлә бағлы тәсәввүрләри илә ујушмур.
Бунунла белә, мүсәлманлар јекдил олараг мәсиһилик вә јәһудилији, онларын китабларыны вә пејғәмбәрләрини гәбул едирләр. Гуранда бу пејғәмбәрләр илаһи мәгам саһиби кими ҝөстәрилир. Мүсәлманлар башга дин ардыҹыллары илә динҹ-јанашы јашамаг принсипини гәбул едирләр. Демәк, реаллыг Ислама гаршы дүшмәнчилик үчүн һеч бир әсас вермир. Сәмави дин ардыҹыллары динҹ-јанашы јашаја биләрләр.
Зәннимҹә, дүнја ҝүҹләринин Исламла дүшмәнчилији онларын јәһудилик ја мәсиһилијә бағлылығындан гајнагланмыр. Онлар дин һадисәси илә дүшмәндирләр. Вилсон китабларындан бириндә јазыр ки, гәрб башчылары ики әсрдир диндән узаглашмаг јолуну сечибләр, дини ҹәмијјәтдән сыхышдырыб чыхармаг үчүн мүһәндис иши апарырлар. Дини дәјәрләр онларын мәнафеләринә зиддир вә халгларын әсарәт алтында сахланмасына, бејинләрин јујулмасына мане олур.
Бүтүн динләр инсанлары дүнјапәрәстликдән узаглашмаға, дүнјанын залым ҝүҹләринә мүгавимәт ҝөстәрмәјә чағырыр. Һәзрәт Ибраһим өјрәдир ки, гәбилә башчыларынын ширкинә гаршы чыхмаг лазымдыр. Һәзрәт Муса Фирона гаршы гијама башчылыг едирди. Һәзрәт Иса өз дөврүнүн олигархларына һәгигәти баша салыр, рум вә ибри һакимләринә етираз едирди.
Бу арада ҝүнүн фиронлары үчүн Ислам горху јарадыр. Әввәла, ики милјарда јахын инсан Ислам ганунлары илә јашајыр. Мүсәлман ҹәмијјәти сүрәтлә артмагдадыр. Ҝүндә беш дәфә әзәмәтли ҹәмијјәтләр намаза дајаныр, мүсәлман дүнјасы рамазан ајыны оруҹ тутуб ибадәтә мәшғул олур. Ислам әхлагына риајәт етмәјә чалышырлар. Бүтүн бунлар бүрократик, сәләмчи банклар үзәриндә иш гурмуш системи горхуја салыр.
İкинҹиси, мүсәлманлар нефтлә зәнҝин әразиләрдә јашајыр. Залым ҝүҹләр һесаб едир ки, бу әфсанәви сәрвәтләр онлара аталарындан мирас галыб. Ислам дини торпаглары ишғал алтында олан мүсәлман халглар үчүн бирлик вә гуртулуш амилидир. Гуран мүсәлманлары тәҹәвүзкарлара гаршы вурушмаға чағырыр. Исламда мүгавимәт јолунда, зүлмә гаршы вурушда өлмәк бөјүк ифтихардыр. Белә өлүм ҹәннәтдә уҹа мәгама чатмаг үчүн васитә сјылыр. Белә бир вәзијјәтдә дүнјанын империалист гүввәләринин Исламдан хофланмасы тәбиидир.
Үчүнҹүсу, Исламын мүвәффәгијјәтлә аилә институтуну горумасыдыр. Һәлә дә мүсәлман аиләси ҝүҹлүдүр вә буна нәзарәт етмәк чәтиндир. Тәнһа, субај инсанлары мәнафеләр јолунда ишләтмәк даһа асан олур. Верҝи өдәјән инсан ганунлара табе олмаға мәҹбурдур. Онлар даим нәзарәт алтындадырлар. Аилә үзвләри исә дөвләтдән аслы олмајан ширкәт ишләриндә һәмкарлыг едә билирләр. Диҝәр тәрәфдән, аилә дөвләт вә ширкәтлә рәгабәтдә олан сәдагәт оҹағыдыр.

Суал: Исламын вә диҝәр һадисәләрин тәһриф олунмуш шәкилдә танытдырылмасы гәрбдә иҹтимаи ҝәрҝинлик јаранмасынын сәбәби ола биләрми? Уолл-Сриит һадисәләрини белә јанлыш тәрифләрлә әлагәләндирмәк олармы?

Доктор Кевин Баррет: Гәрб һәрҹ-мәрҹлик јарадылмасында ики нөв тәблиғатдан истифадә едир. Бири аилә институтунун дағыдылмасына јөнәлмиш мәдәнијјәт һүҹумудур. Һолливуддан башламыш ҝүндәлик нәшријјәләрә гәдәр тәблиғат васитәләри аилә дәјәрләрини мәһв етмәклә мәшғулдур. Икинҹи тәблиғат вәһши дүшмән образы формалашдырмагдыр. Америкада өлкәдахили әсас тәблиғат рәнҝлидәрилиләрә гаршы нифрәт јаратмагдан ибарәтдир. Хариҹи дүшмән лајиһәсиндә британијалылар, мексикалылар, испанијалылар, филиппинлиләр, кубалылар, алманлар, јапонлар, корејалылар, чинлиләр, руслар һәдәф олуб, бу ҝүн мүсәлманлар һәдәфдир. Һакимләрин тәблиғаты будур ки, баҹардыгҹа дүнјадан чох ләззәт алын, бөјүк ширкәтләрдә чалышыб еһтијаҹларынызы өдәјин, башга динләр вә милләтләрә нифрәт един, әдаләт сорағында олмајын. Уолл-Сриит тәблиғатларын пәрдәархасыны анламыш, чоху ҝәнҹләрдән ибарәт олан халгын етиразы иди.

Суал: Неҹә дүшүнүрсүнүз, Ајәтуллаһ Хаменеинин мәктубу гәрб ҹәмијјәтинә тәсир едәҹәкми?

Доктор Кевин Баррет: Үмид едирәм Ајәтуллаһ Хаменеинин мәктубу гәрб ҝәнҹләринин әксәринә тәсир едәҹәк, онлары илһамландыраҹаг ки, Исламы олдуғу кими дәрк етмәк үчүн аддым атсынлар. Беләҹә, гәрб мәтбуатынын Исламы гәддар, гарадүшүнҹәли ҝөстәрмәк истәкләри пуча чыхаҹаг. Бу мәктуб инсанларда белә бир суал јарада биләр ки, мәтбуатын мүсәлманларын ајағына јаздығы террор әмәлијјатларыны төрәдән кимләрдир?
Мәни Ҹәнаб Рәһбәрин бир сөзү чох тәсирләндирди. О бујурур: " Имкан вермәјин ки, өз сечдикләри террорчулары ријакарҹасына Ислам тәмсилчиси кими тәгдим етсинләр." Бу мәктубу охујан гәрб инсанында суал јаранаҹаг ки, сөһбәт нәдән ҝедир? Кимсә ҹаваб верәҹәк ки, јохса ИШИД-ин АБШ вә мүттәфигләри тәрәфиндән јарадылдығыны билмирдиниз?! Һәтта АБШ президентинин мүавини Ҹо Бајден буну етираф едиб. Башга бири дејәҹәк ки, бәли, Әл-Гаидә Әфганыстанда русларла вурушмаг үчүн СИА-нын јардымы илә јарадылды. Дејәҹәкләр ки, 11 сентјабр һадисәләринин мемарлары вә мүһәндисләри барәдә бир шеј ешитмәмисиниз?! Бу һадисәнин дахилдән һәјата кечирилдији барәдә филмләрдән, китаблардан хәбәрсизсиниз?! Бәли, бу сөһбәтләр гәрблиләрин еһтијаҹ дујдуғу сөһбәтләрдир. Мән Ајәтуллаһ Хаменеијә тәшәккүр едирәм ки, бу бәјанатла гәрбдә һәмин мөвзуларын мүзакирәјә чыхарылмасына көмәк етди.

Vilayet.nur-az.com


6932 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP