Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Октјабр 2019

Хүсуси хидмәт органлары Гашыгчынын гәтлинин тәфәррүатларыны ачыглајыб

Түркијә хүсуси хидмәт органлары журналист Ҹамал Гашыгчынын өлдүрүлдүјү Сәудијјә Әрәбистаны консуллуғуна динләмә ҹиһазы јерләшдирибләр. Һәмин ҹиһазларда ҹинајәт планынын һазырланмасы вә иҹрасы гејд олунуб.

Сәс јазысына гулаг асмаг имканы олан шәхсләр “ББҸ”јә онун мәзмуну барәдә мәлумат верибләр.

Инҝилис вәкил Һелена Кеннединин сөзләринә ҝөрә, журналист Сәудијјә Әрәбистанынын консуллуғуна ҝәлмәмишдән әввәл орада олан сәудијјәли мәһкәмә-тибб експерт Салаһ әл-Тубејги мусигијә гулаг асараг ҹәсәдләри јармағы севдијини сөјләјиб.

“Һәјатымда илк дәфәдир ки, (ҹәсәди) дүз јердә кәсмәк лазымдыр. Бир гәссаб олсан да, ҹәсәди јармаздан габаг ону чәкмәлисән” – дејә, Кеннеди мәһкәмә-тибб експертин сөзләриндән стат ҝәтириб.

Вәкил сәс јазысында Ҹамал Гашыгчынын “гурбанлыг һејван” адландырылдығыны да билдириб.

Сәс јазыларына әсасән, журналистә онун тутулмасы үчүн “Интерпол”ун вәсатәтинин олдуғу вә бу әсасда Сәудијјә Әрәбистанына гајыдаҹағы барәдә мәлумат верилиб. Онлар Ҹамал Гашыгчыдан оғлуна “СМС” јазараг онунла һәр шејин јахшы олдуғуну сөјләмәсини тәләб едибләр. Амма журналист онларын тәләбини јеринә јетирмәјиб.
377 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP