Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Сентјабр 2019

Хәрчәнҝи мәһв едән јени кәшф

Португалијанын ики алими нанотехнолоҝијалардан истифадә олунмагла шишләрин анатомо-топографик хәритәләнмәси үзрә лајиһәләр үчүн Авропа Тәдгигат Шурасындан тәгрибән үч милјон авро алыблар.

Алимләрин сөзләринә ҝөрә, лајиһәдә әсас диггәт сүд вәзинин хәрчәнҝинә јөнәлдилиб вә наноматериаллардан бир-бириндән фәргләнән хәрчәнҝ һүҹејрәләринин ичәрисинә дахил олараг даһа еффектли мүалиҹәјә имкан верән “штрих-код”ун көмәји илә онлары ејниләшдирмәк үчүн истифадә олунур. Алимләр артыг он илдир ки, хәрчәнҝ хәстәлијиндә нанотехнолоҝијалар тәтбиг едирләр. Бунунла белә, “вектор материалынын һиссәҹикләри” шиш һүҹејрәләринин ҝенетик дәјишиклији вә ја дәрман гәбулу үчүн истифадә едилир.

Јени үсул даһа еффектли мүалиҹә үзрә “штрих-код”у јарадараг шишин һәр бир һүҹејрәсини онларын рәнҝләринә ҝөрә ејниләшдирмәкдән өтрү әһатә етмәк нијјәтиндәдир.

Бешиллик лајиһә әввәлҹә сичанлар үзәриндә сынагдан кечириләҹәк, даһа сонра инсан тохумасынын нүмунәләриндән истифадә олунаҹаг.
674 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP