Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Сентјабр 2019

Русијада азәрбајҹанлы такси сүрүҹүсү өлдүрүлдү

Сентјабрын 3-дә Русијанын Нефтејуганск шәһәриндә Чеускински каналынын саһилиндә үзәриндә чохсајлы бычаг јарасы олан киши мејити тапылыб.

Өлдүрүлән шәхсин 26 јашлы Азәрбајҹан вәтәндашы, Нефтејуҝанск сакини Мәһәммәд Гулијев олдуғу мүәјјәнләшиб. О, шәһәрдә такси сүрүҹү ишләјирмиш.

Мејитин тапылмасындан бир ҝүн өнҹә полисә онун иткин дүшмәси илә бағлы мүраҹиәт олунуб.

Өлдүрүлән Мәһәммәд Гулијевин автомобили исә Нефтејуганскын диҝәр әразисиндә тапылыб.

Фактла бағлы Русија Федерасијасы Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 105-ҹи маддәси илә ҹинајәт иши ачылыб.

Русија Дахили Ишләр Назирлијинин Ҹинајәт истинтаг идарәси гәтл һадисәсиндә шүбһәли билинән 28 јашлы Нефтејуганск сакинини сахлајыб.

Гәтли төрәтмәкдә шүбһәли билинән шәхс әввәлләр дә мүхтәлиф дәрәҹәли ҹинајәтләр төрәтмәкдә иттиһам олунуб.

Истинтаг заманы тәгсирләндирилән шәхслә бирликдә мәрһумун автомобилини оғурлајан Нефтејуганск шәһәринин башга бир сакини дә сахланылыб. Бу шәхсин гәтлдә иштиракы барәдә дәгиг мәлуматын олмадығы билдирилиб.

Истинтагын илкин еһтималына ҝөрә, гәтл тамаһ мәгсәди илә төрәдилиб.
453 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP