Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Август 2019

Ајәтуллаһ Амили: Азәрбајҹан әһалисинин динә тәмајүлүнүн ҝүндән-ҝүнә артмасы һакимијјәтин кабусуна чеврилиб

Ајәтуллаһ Амили ҹүмә намазынын хүтбәләриндә Азәрбајҹан Республикасы Милли Мәҹлисинин депутатынын Иран азәриләри вә Азәрбајҹан Республикасы әһалисинә һәјасызҹасына һөрмәтсизлијинә ишарә едәрәк дејиб: “ССРИ кими гүдрәтли бир һөкумәт Азәрбајҹанын мөмин халгыны өз дининдән ајыра билмәди.”

Вәлијји-фәгиһин Әрдәбил әјаләти үзрә нүмајәндәси вә Әрдәбил шәһәринин имам ҹүмәси бу һәфтәнин ҹүмә намазы хүтбәләриндә дејиб: “Өтән һәфтә сәрһәддин о тәрәфиндә бизимлә һәмдәрд олдугларыны билдирәнләрин һамысы Азәрбајҹан Милли Мәҹлисинин депутатларындан биринин гәзәбинә вә чох пис тәһгиринә мәруз галдылар. Бу депутат чох ағыр сөјүшләрдән сонра дејиб: “Азәрбајҹанда да бу ҹүр адамлары итинә төк. Гарабағ үчүн савашмазлар, анҹаг бир сијасәт молласынын чағырышы илә вәтәни дүнәндән сатарлар.” О башга бир ҹүмләсиндә дејиб: “Иранда хаос оларса… хејли милли тәәссүбкешликдән узаг Азәрбајҹан түркү Иран режими үчүн өлүмүнә мүбаризә апараҹаг һәтта бурадан да хејли анлагсыз сүрүсү ораја јардыма гошаҹаг.”
Ајәтуллаһ Амили Азәрбајҹан Милли Мәҹлисинин һәјасыз депутаты Фазил Мустафаја ҹавабында билдириб ки, өз халгынын шүур вә дәркини тәһгир едән нүмајәндә сөзсүз, халг тәрәфиндән дејил, хүсуси органлар тәрәфиндән сечилмишдир. Һәтта, мән белә инанырам ки, бу шәхс әслиндә түрк дејилдир. Чүнки түркләр вә азәриләр әхлаги сәҹијјәләрә маликдирләр вә бу мәсәлә һамыја бәллидир. Сөјүш сөјмәк вә тәһгир етмәк зәиф кәсләрин вә тәрбијәсиз аиләдә бөјүмүш адамларын ишидир.

Имам ҹүмә хүтбәсинин давамында дејиб: “Азәрбајҹанын диндар әһалиси вәтән сатгыны дејил ки, сиз онлара хаин вә вәтәни сатан дејирсиниз. Азәрбајҹан Республикасынын мөмин халгы дин ады илә Гарабағы ермәниләрин хәбис вүҹудундан тәмизләмәјә һазырдырлар, амма сиз “Русија имкан вермир”, “Америка гојмур” дејә, әсассыз иддиалар ҝәритмәклә онларын бу иши етмәсинә мане олурсунуз. Сиз бир тәрәфдән дејирсиниз ки, Гарабағы азад етмәјә Америка вә Русија имкан вермир, сонра да дејирсиниз ки, мүстәгил дөвләтик?”
Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили даһа сонра дејиб: “Азәрбајҹан Республикасы Милли Мәҹлисинин депутатынын халгы тәһгир етмәсинә ҝөрә мән Азәрбајҹан халгына башсағлығы верирәм.”
Хәтиб Фазил Мустафанын вә диҝәр депутатларын да Иранла бағлы чағырышларына тохунараг дејиб: “Бу депутат Иранын азәриләр јашајан әјаләтләринин әһалисиндән истәјиб ки, Иранда демократијанын вә секуларизм дәјәрләринин дирилмәси үчүн мүбаризә етсинләр. Диҝәр бир депутат исә дејиб ки, Азәрбајҹанын ән бөјүк дүшмәни дин вә диндардыр. Иранда ирәли ҝәлмиш бу вәзијјәтлә биз дин тәһлүкәсиндән гуртулдуг. Мән о депутата Густав Ле Бонун бу ҹүмләсини хатырладырам: “Динин јүз ҹаны вар.” ССРИ һөкумәти Азәрбајҹан халгыны өз дининдән ајыра билмәди. Сиз бу иши неҹә едәҹәксиниз? Бу ил мәһәррәм ајынын әзадарлыг ҝүнләриндә азәри ҝәнҹләри о гәдәр тәзјигләрә бахмајараг өз динләринә бағлылыгларыны ҝөстәрдиләр.”
Ајәтуллаһ Амили Азәрбајҹан Республикасы сијасәтчиләринә хитаб едәрәк онлардан гоншулуг һаггыны зај етмәмәји истәјиб.

Имам ҹүмә даһа сонра билдириб ки, һәр кәс бизи демократијаја дәвәт едирсә, бундан бир нараһатлығымыз јохдур, амма сизин буна һаггыныз јохдур. Чүнки исламчылар үчүн 460 ил һәбс ҹәзасы кәсән бир дөвләтин Иран кими бөјүк өлкәни демократијаја дәвәт етмәјә һаггы ола билмәз.
Ајәтуллаһ Амили сонда дејиб: “Мән гәрара алмышдым ки, о тәрәфдән башланылмајынҹа, Азәрбајҹан һаггында данышмајым. Лакин онлар сон һадисәләрдә бизим өлкәмизин јүксәк сәвијјәли мәсулларына, тарих, дин вә мәзһәбимизә баҹардыглары гәдәр сөјүш вә тәһгирләр јағдырдылар.”
658 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP