Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијул 2019

БМТ һесабат јајды: Өләнләрин сајы...

БМТ-нин һесабатында гејд олунуб ки, дүнјада ҹинајәтләр нәтиҹәсиндә өләнләрин сајы силаһлы мүнагишә зоналарында һәлак оланлардан чохдур.

Тәдгигатлар тәкҹә 2017-ҹи илдә 464 мин нәфәрин гәтллә нәтиҹәләнән ҹинајәтләрин гурбаны олдуғу билдирилир. Бу, силаһлы мүнагишәләрдә һәлак оланларын сајындан беш дәфә чохдур.

БМТ-нин Наркотикләр вә Ҹинајәтләрлә Мүбаризә Офисинин (УНОДҸ) һазырладығы һесабата ҝөрә, бу ҹинајәтләрин төрәдилдији ән тәһлүкәли реҝион Мәркәзи Америкадыр. Бурада һәр 100 мин нәфәрә 62,1 гәтл төрәдилиб.

БМТ Гәтл Ҹинајәтләринин Тәдгиги Аҝентлијинин 2019-ҹу ил үчүн һесабатында исә билдирилир ки, гәтлләрин ән аз олдуғу тәһлүкәсиз реҝион Асија, Авропа вә Океанијадыр. Һәр 100 мин нәфәрә 13 гәтл дүшән Африкада вәзијјәт Америкадан јахшыдыр (17 гәтл). Инсанларын гәтлинин бешдәбири мүтәшәккил ҹинајәткар групларын пајына дүшүр. Гејд олунур ки, бу групларын позуҹу фәалијјәти өлкәләрдә сабитлији позур, сосиал-игтисади инкишафа мане олур вә ганунларын алилијини арха плана кечирир. Бундан башга, 41 өлкәдә апарылан арашдырмалар ҝөстәриб ки, гәтл төрәдәнләрин әксәријјәти, һабелә онларын гурбанларынын чоху кишиләрдир. Гәтл гурбанларынын вә онлары төрәдәнләрин арасында 15-29 јаш арасында оланлар үстүнлүк тәшкил едирләр. Мәсәлән, Америкада өлдүрүләнләрин 40 фаизи 18-19 јашлы ҝәнҹләрдир. Һесабатда коррупсија, инсан алвери вә наркотик маддәләрин гејри-легал дөвријјәсинин дә бу ҹинајәтләрин сајыны артырдығы вурғуланыр.

УНОДҸ-нын тәдгигатлары ҝөстәрир ки, гәтл ҹинајәтләринин сајы 1992-ҹи илдәки 400 миндән 2017-ҹи илдә 460 минә чатыб.
476 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP