Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијул 2019

Болливуд улдузу Аллаһа ҝөрә кино шөһрәтиндән имтина етди...-Ибрәтамиз

“Кино мәнә чохлу севҝи, дәстәк вә шөһрәт верди, амма ејни заманда мәни ҹаһиллик јолуна ҝәтирди...”

Болливуд улдузу Заира Вашим бу саһәдәки ишин иманына мәнфи тәсир ҝөстәрдијини вә Аллаһла олан әлагәсини тәһдид етдијини билдирәрәк кино карјерасыны сона чатдырыб.

Модератор хәбәр верир ки, хариҹи Ислам сајтлары бу һагда “НДТВ”јә истинадлла мәлумат јајыб.

“Беш ил бундан өнҹә һәјатымы әбәди олараг дәјишдирәҹәк бир гәрар вердим. Дүздү, Болливуд мәнә популјарлыг ҝәтирди. Һәмишә диггәт мәркәзиндә идим. Мәни ҹәмијјәтдә уғур газанмаг үчүн бир нүмунә кими гәбул едир вә даим ҝәнҹләри мәнә бәнзәмәјә чағырырдылар...”

Филм сәнајесиндә беш иллик фәалијјәтиндән сонра 18 јашлы актриса бу ишдән разы олмадығыны етираф едир:
“Шүбһәсиз ки, кино саһәси мәнә чохлу севҝи, дәстәк вә шөһрәт верди, амма о, ејни заманда мәни ҹаһиллик јолуна ҝәтирди. Мән сәссизҹә вә шүурсуз олараг Аллаһа иманымы итирмәјә башладым. Мән иманыма даим мане олан бир мүһитдә ишләмәјә давам едәркән динлә мүнасибәтләрим тәһлүкә алтында иди...”

Заира Васим Һиндистанын Кәшмир шәһәриндә мүсәлман бир аиләдә анадан олуб. Атасы Сринагарда иҹрачы директор, анасы исә мүәллим кими чалышыр. Болливудда Заира 2016-ҹы илдән чыхыш етмәјә башлајыб.

Хатырладаг ки, бу ҝүн Һиндистанда тәхминән 180 милјон мүсәлман јашајыр.
632 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP