Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијун 2019

Сәна аеропорту ачылмаса, дүшмәнин һава лиманларыны вураҹағыг

“Әл-Мәсирә” телевизија каналыны вердији хәбәрә ҝөрә, Әнсаруллаһ Һәрәкатынын мәтбуат катиби Мәһәммәд Әбдүссалам Сәна бејнәлхалг һава лиманынын блокадада галмасынын ҹинајәт олдуғуну хатырладараг дејиб: “Сәна аеропортунун мүһасирәдә галмасынын ҹинајәт олдуғуна вә БМТ-нин бунунла бағлы һеч бир иш ҝөрмәмәсинә, ағыр хәстәләрин башга өлкәјә көчүрүлмәси үчүн һава көрпүсү јаратмаг фикриндән дөнмәсинә вә бу үздән јаранан һуманитар фаҹиәјә диггәт етмәклә, тәҹавүзкар өлкәләрә анлатмаг лазымдыр ки, онларын һава лиманлары бизим һәдәфимиз алтындадыр. Онлары бағламаг, ја фәалијјәтини дајандырмаг Сәна һава лиманынын мүһасирәдән чыхмасы үчүн ән јахын јолдур. Сәна бејнәлхалг һава лиманынын мүһасирәдә галмасы гаршысында һәмишә сүкут едә билмәрик. Бу аеропортун мүһасирәси арадан галдырылмаса, дүшмәнин аеропортларыны вураҹағыг.”
1066 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP