Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијун 2019

Бакыда сүрүҹү интиһар мәгсәдилә автомобилини дивара чырпыб - Фото

Бакы-Сумгајыт шоссесиндә јол-нәглијјат һадисәси гејдә алыныб.

ОНА-нын хәбәринә ҝөрә, гәза Бакынын Бинәгәди рајону әразисиндә баш вериб.

Белә ки, Мәммәдов Раһиб Елтон оғлу идарә етдији "Ренаулт" маркалы автомобиллә јүксәк сүрәтлә һәрәкәтдә олан заман онун автомобили гәфил јол кәнарындакы декоратив бетон аракәсмәјә чырпылыб. Һадисә заманы о, бәдән хәсарәтләри алыб.

Һадисә јеринә Јол Патрул Хидмәтинин әмәкдашлары ҹәлб едилиб. Илкин мүајинә заманы гәзанын биләрәкдән төрәдилдији еһтималы ортаја чыхыб. Белә бир еһтимала автомобилдән сүрүҹүнүн јаздығы вәсијјәтнамәнин тапылмасы әсас вериб. Мәлум олуб ки, сүрүҹү Р.Мәммәдов мадди чәтинликдән әзијјәт чәкиб. Мәһз буна ҝөрә дә о өзүнү өлдүрмәк гәрарына ҝәлиб.

Баш вермиш һадисәдән хәбәр тутан Р.Мәммәдовун јахынлары һадисә јеринә ҝәлиб. Сүрүҹү јахынларынын тәкиди илә хәстәханаја апарылыб.


521 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP