Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Ијун 2019

Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи: Әрәбистан төвбә етсин, төвбә јолу ачыгдыр

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Хаменеи бу ҝүн Фитр бајрамы мүнасибәтилә чыхышында мүсәлманлары бирлијә сәсләјиб, Фәләстин мәсәләсини Ислам дүнјасынын әсас мәсәләси адландырыб вә Ислама хәјанәт едән бир сыра мүсәлман өлкәләрини төвбәјә чағырыб.

Һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Хаменеинин бу мөвзуда чыхышындан әсас һиссәләри тәгдим едирик:
- Гәсбкар бир дүшмән Ислам өлкәләринин ортасында, јәни Фәләстиндә ҹинајәткар ишләрлә мәшғулдур. Бу мәсәлә тәләб едир ки, бүтүн мүсәлманлар һәссас олсунлар вә ону өз ҹинајәтиндән чәкиндирсинләр. Лакин бунун әвәзинә Ислам дүнјасында бәзиләри онунла сазиш едир вә өз мүсәлман гардашлары илә гаршыдурмаја вә ихтилафа галхырлар.
- Биз Гурани-кәримин онлардан истәјини унудан мүсәлман өлкәләрә нәсиһәт едирик. Бу өлкәләр (Гуранын истәјинин әксинә олараг) “мөминләрә гаршы сәрт”, “кафирләрә гаршы мәрһәмәтли”дирләр.
- Бу ҝүн Фәләстин мәсәләси Ислам дүнјасынын әсас мәсәләси олдуғу бир вахтда Бәһрејндә Американын ҝөстәриши илә Фәләстин әлејһинә вә онун мәһв олмасы истигамәтиндә иҹлас кечирилир.
- Бәһрејн һакимләри билмәлидир ки, өз ајагларынын алтыны газырлар. Сәудијјәлиләрә алданмајын.
- Сәудијјәлиләр өзләри дә (Фәләстин әлејһинә) пул хәрҹләјирләр, лакин бу мәсәлә онларын истәјинин әксинә вә өз әлејһләринә битәҹәк. Һејиф ки, буну баша дүшмүрләр.
- Гајытсынлар! Гајыдыш јолу ачыгдыр. Төвбә етсинләр. Јаратдыглары фәсадлары ислаһ етсинләр.”
684 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP