Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2018

Бу инсанлар мүтләг хурма јемәлидир

Хурма витамин, минерал, гидалы лифләр вә бир чох диҝәр инсан организми үчүн әвәзолунмаз маддәләрлә зәнҝиндир.

Бу хурманы инсан сағламлығы үчүн чох фајдалы едир. Лакин бәзи инсанлар вар ки, хурма онлара хүсусилә фајдалыдыр.

Магнезиум вә гидали лифләрлә зәнҝин олдуғундан хурма организми токсин, ағыр металлар, радионуклеидләр вә диҝәр зијанлы маддәләрдән јахшы тәмизләјир. Бу хүсусијјәтә ҝөрә хурма зијанлы истеһсалатларда ишләјән, пис еколожи шәраитдә, бөјүк шәһәрләрдә јашајан инсанлар үчүн хүсусилә фајдалыдыр.

Хурма калиум вә магнезиумла зәнҝиндир. Бу 2 минерал үрәк-дамар системинин нормал фәалијјәтини тәмин едир, тәзјиги нормаллашадырыр, үрәк вә дамар хәстәликләринин рискини азалдыр. Хурманын тәркибиндә олан П витамини дамарлары мөһкәмләндирир, онларын кечириҹилијини азалдыр. Һипертонија, үрәк вә дамар хәстәликләри олан вә бу хәстәликләрин риск групуна дахил олан инсанлар мүтләг һәр ҝүн 1-2 хурма јемәлидир.

Хроники исһалдан әзијјәт чәкән инсанлар да мүтләг хурма јемәлидир. Бүзүҹү маддәләрлә зәнҝин олан хурма бағырсаглары "бәркидир". Бундан әлавә хурманын тәркибиндә олан гидалы лифләр бағырсагларда фајдалы микрофлоранын чохалмасына көмәк едир. Мәһз бағырсаг микрофлорасынын мүхтәлиф сәбәбләрә ҝөрә позулмасы бир чох һаллада ағыр исһалын инкишафына сәбәб олур.

Хурма организмин тонусуну галдырыр, стресс вә јорғунлуғу азалдыр./сағламолун/
939 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP