Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Октјабр 2018

Әсл зејтун јағы сојудуҹуда кәрә јағы кими бәркијир - Мөҹүзәли јағын фајдалары

Зејтунун әзилиб сыхылмасы вә гара су адланан һиссәсинин ајрылмасы нәтиҹәсиндә јағ әмәлә ҝәлир.

Зејтун јағы тамамилә физики үсулларла истеһсал олунур вә бурада һеч бир кимјәви васитәдән истифадә едилмир.

Сызма үсулла әлдә олунан, јәни рафинә едилмәмиш зејтун јағынын бир чох үстүнлүкләри вар.

Јемәкләрә вә салатлара диҝәр јағларын чох төкүлмәси организмдә холестеринин сәвијјәсини јүксәлдир. Бунун тәрси олараг зејтун јағынын истифадәси јүксәк холестерини ашағы салыр.

Башга јағларын чохлуғу мәдәдә гыҹгырмаја сәбәб олдуғу һалда зејтун јағы јүксәк туршулуғу азалдыр.

Зејтун јағыны чох једикҹә өд вә бөјрәкдә олан дашлар тәдриҹән әријир.

Башга јағлардан фәргли олараг зејтун јағы һеч вахт пијләнмә вә көкәлмәјә сәбәб олмур.

Әсл зејтун јағы сојудуҹунун бузханасында кәрә јағы кими бәркијир.

Ҝүнәш шүалары алтында бүтүн бәдәни зејтун јағы илә јағлајыб ән азы бир саат ҝөзләдикдән сонра дәри јумшалыр вә еластикләшир.

Дырнаглар тез-тез сындыгда, сач өз парлаглығыны вә ҹанлылығыны итирдикдә, дәри исә еластики олмајанда зејтун јағындан чох истифадә етмәк мәсләһәтдир. Бу заман дәри парлаглашыр вә селлүлит јаранмыр.

Башга јағлары уданда боғазда аз да олса гыҹыгланма әмәлә ҝәлир, зејтун јағы исә һеч вахт гыҹыгланмаја сәбәб олмур.

Лактасија заманы сүд вәзиндә әмәлә ҝәлән чатлагларын гаршысыны алмаг үчүн зејтун јағы әвәзолунмаздыр.

Бу јағ сүмүкләри бәркидир вә әзәләләри гыҹ олмагдан горујур./КИВ/
897 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP