Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијун 2018

Бундан сонра даһа нечә ил Ҹоҹуг Мәрҹанлыјла өјүнәҹәјик?

Ҝүннүт ҝүнләри

Һәгигәтән дә дәһшәтли реаллыгды. 25 илдир јаланчы Гарабағ данышыглары ҝедир. Ахырда да Ҝүннүтлә, Ҹоҹуг Мәрҹанлыјла бизә мүждә верирләр. Бу рүсвајчы мәғлубијјәтин әвәзиндә Ҹоҹуг Мәрҹанлыјла, Ҹүннүтлә өјүнмәк ајыб дејилми? Дүшмән өлкәмизин 20 фаизини ишғал едиб, биз исә “лазым”ын Ҹоҹуг Мәрҹанлыја гәдәр ирәлиләмәсини һөкумәтин уғурлу сијасәти кими тәгдим едирик. Бир нечә ҝүндүр нөвбәти дүшүк тәблиғата старт верилиб. Ҝуја Нахчыванда дөјүш олуб, филан гәдәр әразини әлә кечирмишик вә.с
Бу халгы бу гәдәр авам һесаб едирләр. 25 иллик јарытмазлығы, гәтијјәтсизлији белә имитасијаларла өрт-басдыр етмәк мүмкүн дејил. Апрел дөјүшләриндә зәфәрә доғру ҝедән ордуну Ермәнистанын хаһиши илә дурдуран зеһнијјәт, һеч бир уғур әлдә едә билмәз.
Шушаны, Лачыны, Ағдамы унутдуруб, әвәзиндә халга “Ҹоҹуг Мәрҹанлыјла, Ҹүннүтлә тәсәлли тап” месажы верирләр. Инди ајларла бу “уғур”ун тәблиғаты апарылаҹаг, АзТв-дә ермәниләри ҝүлләбаран едәҹәкләр.
Ҹәнаблар, белә дүшүк тәблиғата гарнымыз тохдур. Өлкәнин 80 фаизини ишғал етмиш команда, 20 фаизлик ишғала сон гоја билмәз.
Бир суала ҹаваб верин. Бундан сонра даһа нечә ил Ҹоҹуг Мәрҹанлыјла өјүнәҹәјик?

Илһам Һүсејн

Гејд:
Нахчыванда ҝуја 11 мин һектар торпаг саһәсинин Ермәнистанын ишғалындан азад едилмәси һагда мәлумат јалан иди. Бүтүн јаланлар кими, бу да тез ифша олунду. Мәлум олду ки, һеч бир дөјүшдән, торпаг азад етмәкдән сөһбәт ҝетмир. Садәҹә олараг өн мөвгеләримиз бош әразиләр һесабына ирәли чәкилиб. Ермәнистан постлары илә бизим постлар арасындакы 5 километрлик мәсафә 750 метрә гәдәр гысалдылыб. Суаллар вар. Әввәла, нәјә ҝөрә узун илләр әрзиндә бизим мөвгеләр бу гәдәр ҝери чәкилмишди? Ермәнистан ордусунун өн мөвгеләриндән дүз 5 км Нахчыванын ичәриләринә доғру ҝери чәкилиб, постлары орада гурмаг һансы старатежи ағлын мәһсулу имиш?
552 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP