Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Вә мән “Нардаран иши”ндә, ҝөзәлликдән башга бир шеј ҝөрмәдим…

Тале Бағырзадәјә ачыг мәктуб…

Дәјәрли Гардашым…

Бир ҝүн олаҹаг вә о ҝүн јәгин ки, фәхр, гүрурла хатирәләримдә бу өлкәдә таныдығым ишыглы вә дуру инсанлардан бири һаггында данышмаг, ону тәриф етмәк, јазыја сығышдырмаг үчүн сөзләр, ифадәләр ахтараҹам. Әлләрими үзүмә дајајыб дәрин-дәрин дүшүнүб сәнин образыны ҹанландырмаг, о мәһкәмә салонундакы чыхышларыны санки тәкрар ешитмәк үчүн јаддашымын ән тәмиз, ајдын һиссәсинә ҝедиб чыхмаға чалышаҹам. О илләрин бејнимдәки буланыг, аҹы, хатырламаг истәмәдијим, амма инадла да һәр шејин үстүнә чыхмаға чалышан диҝәр аныларыны дәф едим “јазым”, дејәҹәм.

Амма нә јазаҹамса санки һисс етдикләримин јанында сөнүк галаҹаг. Јаддашымын ән көврәк јериндә бир аны олаҹаг вә мән дә ејни көврәк һалымла јәгин ки, гаршымдакы сојуг чајдан бир удум алыб сәнә зәнҝ едәҹәјәм. “Хатирәләрими јазырам, сәнин һаггында јаздығым һиссә мәнә сөнүк ҝәлур гардашым” дејәҹәм. Сән дә зарафат едәҹәксән ки, баҹым јашланыр дејәсән? Телефонун о бири уҹундан сәсини ешидиб јатмыш јаддашымын ојанышы илә тәләсык сәнинлә сағоллашыб масамын башына кечәҹәјәм.

2016- ҹи илдә, бәлкә бүтүн инсанлара үмидим гырылмағына чох аз галмыш бир заман кәсијиндә сәни таныдым… “Нардаран иши” ады илә ҝедән мәһкәмәдә вә илк вахтлардан формалашан сәмими мүнасибәтләримиз сонра елә бир доғмалыға чеврилди ки, һәтта мәни 32 ил сонра тапдығын баҹын елан етдин. Сән дә мәним 32 ил сонра тапдығым гардашым олдун. Билоҝи дејил, һеч өзүм белә анламадығым бир бағла, дујғу илә бағландым сәнә гардашым…

Сән вә ордакы диҝәр инсанлар мәһкәмә салонуну мүбаризә мејданына чевириб өлүмә мејдан охујанда мән утанырдым. Чүнки мән өлүмә мејдан охуја билмирдим. Сиз мәһкәмәләрдә үсјан едәндә мән јенә утандым. Чүнки сән Һүсејин давамчысы идинсә, мән Зејнәб дејилдим. “Мәни едам един, ҝүлә-ҝүлә ҝедәрәм” дејиб шәрә мејдан охујандаса дүнја мәним үчүн чох бөјүк олду, чох, сәнин руһундакы гүдрәт вә әзм гәдәр бөјүк…

Илк дәфәдир “сән”лә мүраҹиәт едирәм, бизим баҹы- гардашлығымыз неҹә дејәрләр, “сиз” дә галмышды, амма бу ҝүн ичимдән белә ҝәлди. Әввәл карыхдым, сонра дүшүндүм ки, нијә дә олмасын, ахы биз өз Аллаһымызла данышанда она “сән”лә мүраҹиәт едирик. “Сән” севҝи вә сәмимијјәтин ҝөстәрҝәси идисә, нијә мән өз гардашыма олан севҝими “сән” ә көчүрмәјим?

Сәнин 32 јашын вар, ҹәми 32 ики… Амма бах, башыны галдыр вә бах… Аз гала сусуз сәһраја чевирмәк истәдикләри Азәрбајаҹанда бу ҝүн шәри тәмсил едәнләр сәндән неҹә горхур?! О гәдәр горхдулар ки, мәһкәмәни белә там кечирмәјә ҹәсарәтләри чатмады.

Маһијјәтдә сән онларын дејил, онлар сәнин ҹәсарәтинин вә әзминин дустағыдыр.

Едама белә ҝүлә ҝүлә ҝедәҹәјини бәјан едән гардашым, әҝәр доғрудан да сәни едам етсәјдиләр, өлүмә белә мәһкум етсәјдиләр, инан мәнә, ҝүлә-ҝүлә ҝетмәкдә һаглы олардын. Билирсәнми нијә, чүнки архандан сәнә ағлајаҹаг милјонлар олаҹагды.

Сәнсә сәни едама ҝөндәрәнләрин һалына ҝүләҹәкдим. Һз. Исанын узунгулаға миндијинә ҝүләнләрә пејғәмбәрин ҝүлдүјү кими…

Билирсәнми, чохлары “мөһкәм олун” дејир бизә, һеч севмирәм бу сөзү… Тәсәллиләри дә севмирәм. Биз олдуғумуз кимијик, ағламырыг, чүнки ағламалы олан бизләр дејилик. Гој һагсыз оланлар горхуб ағласын.

Амма бу ҝүн ағлајырам, бу мәктубу јаза-јаза ҝөзүмдән сүзүлән јашы силмирәм дә… Онлар да клавјанын дүјмәләринә төкүлүб бармагларымдан санки бу сәтирләрә гарышыр.

Билирсәнми нијә ағлајырам?

Ҝәләҹәкдә, хатирәләрими јазанда јаддашымы тәзәләмәк үчүн сәнә зәнҝ вураҹағым ҝүнүн һәјаҹанына ағлајырам. Бир дә аз горхурам, инсанлара һәр инаныб ҝүвәндијимдә ардындан бөјүк пешиманчылыглар јашадым, “бу дәфә дә елә олмаз ки? суалы ичимдә нәләрисә зәһәрләмәк истәјир һәрдән, амма буна гаршы дајанырам. Чүнки сәнә инанырам вә буну нәјинсә зәдәләмәсини истәмирәм.

Сәндән. сәнинлә бәрабәр бу өлкәдәки зүлмү дәф етмәјә чалышан вә сәмими олан һәр кәсдән әминәм. Сән вә зинданларда јатан ҝерчәк, сәмими гәһрәманларын ҹәсарәти бу ҝүн өлкәни идарә едәнләрин зүлм зирвәсини фәтһ етмәсинә вә тарихдәки залымларла бир сырада јер алмасына зәмин јаратды. Бу ҝүн онлар галиб сајыла биләр, амма һәлә сон дејил. Һеч дејил, һәлә сонун ҝәлмәсинә вар.

Сәни өмүрлүк зиндана мәһкум етмәк истәјәнләр, әслиндә, өзүнү тарихин гара сәһифәләринә һәбс етдиләр, хәбәрләри јох…

Вә әҝәр бу гәләбәдирсә, гој онда Илһам Әлијев вә командасы өзүнү тәбрик етсин.

Дәјәрли гардашым, мән сәни, Һүсејн ашигини таныдым, амма сәнин ашиг олдуғун Һүсејнин баҹысы Зејнәби һеч танымадым. Онун гардашы шәһид олан Әрбәинә бахыб “мән Кәрбалада анҹаг ҝөзәл шејләр ҝөрдүм” дејәҹәк гәдәр әзмли олдуғуну да илк сәндән өјрәндим. Зејнәб кими јашамадым да… Һәтта бәзән бириләри мәни буландырмаға да наил олду, амма бир шејдән әмин олманы истәрим.

Руһум онунку гәдәр тәмиз…

Вә мән “Нардаран иши”ндә, ҝөзәлликдән башга бир шеј ҝөрмәдим…

Зүмрүд Јағмур
2437 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.05.18, 11:16</