Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Ијул 2019

Һаҹы Талени дәстәкләјән балаҹа нардаранлы оғлан вә Трампа етираз едән балаҹа гыз

АБШ-ын бәзи мәнтәгәләриндә ҝүнләрдә Трамп әлејһинә митингләр тәшкил едилир, ҹамаат әлләриндә үзәриндә Трампы ләнәтләјән, тәнгид едән плакатларда күчәләрдә нүмајишләр кечирир. Бу нүмајишчиләр арасында мүстыгил, һүгуги вәтәндашлардан әлавә, ата-анасынын мәсләһәтијлә ора ҝәтирилән вә һәлә ки, мүстгил һүгуга малик олмајан азјашлы, тәгрибән 7-8 јашларында бир сарышын гыз ушағы да вар иди. О да һеч Трампы танымадан, нә етдијини билмәдән, етиразчыларын нә истәдијини тәһлил етмәдән ҝәлиб онлара гошулмушду.
Балаҹа гызын орда олмасы јадыма Азәрбајҹан игтидарынын дүзүб-гошдуғу "Нардаран шоу" һадисәләриндән сонра камералара мүсаһибә верән азјашлы бир оғлан ушағы дүшдү. О, әлиндә сопа тутмуш, Һаҹы Телни дәстәкләјирди. О ушағын видеосундан сонра бәзиләри ҝүја бу ҹүр азјашлы ушагларын мәктәбдә олмалы икән нә үчүн ҝәлиб аксијалара гошулдуғуну јазмышдылар. Ҝүја о ушағын ора ҝәлмәси диндар шүурунун ҝерилијини, Һаҹы Телнин тәхрибатчы, ушагларын башыны позан бириси олдуғуну сүбут едирди. Әслиндә исә ҝөрүндүјү кими аксијаларда, митингләрдә азјашлыларын иштиракы һеч дә пис нәзәрә чарпмыр. Инкишаф етдијини һамынын етираз етдији АБШ-да белә бу, мүмкүндүр. Валидејн ону ора ҝәтирсә дә, она һеч ким демир ки, сән ушагларын башыны нијә позурсан, онлары сијасәтә аләт едирсән вә с. вә и.а.

Елә биздә дә әввәлләр бу кими әнәнәләр мөвҹуд иди. Мәсәлән, Милли азадлыг Һәрәкатындан бәһс едән видеоҝөрүнтүләрә бахсаныз ҝөрәрсиниз ки, орада етираз едән вәтәндашларын һәтта нәинки јанларында (7-8 јашлы ушаг) гуҹагларында белә (һәлә ајаг тутуб јеримәји баҹармајан) көрпәләр вар иди. Үмумијјәтлә бу кими һадисәләрдә халг бир олуб, бөјүклү, кичикли, ирили-хырдалы зүлмү дәф етмәк үчүн топлашыр. Бу ҹүр һалларда азјашлыларын мәктәби дә тәтил едилир. Чүнки бирлик олуб зүлмү дағытмаг, сонра һаглы бир ҹәмијјәтдә мәктәбә ҝетмәк даһа мәнтигли вә шүурлу ишдир. Бир мәсәлә дә будур ки, ҝүја һәмин ушаг мәктәбә ҝедиб нејләјәҹәкди ки? Һәлә АБШ-ын бу гәдәр инкишаф етмиш мәктәблиси етираза ҝәлирсә, Азәрбајҹанда савадсыз, рүшвәтлә ишләјән, аварахана, һеч бир мүсбәт вә ишыглы ҝәләҹәк вәдәси вермәјән мәктәбләримизә ушаглар ҝедиб нә охујаҹаг ки? Әҝәр о мәктәбләрдә бир шеј олсајды ушаглар дүз-әмәлли дәрс охујарды.

Ики мәгама тохунмаг истәрдим. Биринҹиси будур ки, Трампын АБШ-да онун әлејһин олан етиразлар вә полисин мүдахилә етмәмәси демократија тәзаһүрү кими тәгдим едилир. Јерли әһали дә раһатдыр ки, биз Трампа етираз едириксә бу о демәк дејил ки, дөвләтин сүгутуну арзу едирик. Бу о демәк дејил ки, биз АБШ дөвләтини севмирик. Азәрбајҹанда неҹәдир? Бир дәфә чыхыб "азадлыг" дејәркән бүтүн нәсил, гоһум-әгрәба ишдән чыхарылыр, полис бөлмәсинә чағырылыр, митингдә полисләр бир јетимин үстүнә дүшүб дөјүр, сүрүјүб полис машынына басыр. Адыны да трол сајт вә гәзетләр јазыр ки, дөвләт чеврилиши етмәк истәјән хаин гојур. Билириснизми бу нә үчүн беләдир? Чүнки АБШ-да етиразчылар ҝөзәл билир ки, Трамп рәдд олуб ҝетсә дә јеринә башга бир президент ҝәләҹәк. Етиразчыларын һагларыны, етираз етмәк һүгугуну да конститусија горујур. Бу дөвләтдә бир адам Трамп дејил. Трампын гулағыны буруб вәзифәдән ата биләҹәк сәлаһијјәтә саһиб адамлар вардыр. Азәрбајҹанда исә белә бир һагг вәтәндаша анҹаг конститусијада тәсбит едилиб, өлкәдә исә етираз едәнләрә "әшши, Илһамы девириб кими ҝәтирәҹәксиниз ки" дејәнләр вардыр. Етиразчылар хәјанәткар һесаб едилир. Үстәлик онларын АБШ сенаторлары кими архларында дајанан ҝүҹ јохдур. Чүнки Азәрбајҹан кими диктатура, авторитар режимләрдә һәмишә белә олур. Бир нәфәр һәм сенатордур, һәм президентдир, һәм али мәһкмәнин сәдридир...
İкинҹи гејд етмәк истәдијим мәсәлә елә һәмин азјашлы гыз ушағы илә бағлыдыр. Биздә демәк олар ки, јахшы мәнада ушаглары һансы ишә ҹәлб етмәк истәјирләрсә јарамаз һакимијјәт бир бәһанә тапыб тәҹрид етмәјә чалышыр. Мәсәлән, ушагларын Ашура ҝүнү мәсҹидләрә ҝетмәсинә гадағалар гојулур. Һалбуки инкишаф етмиш һеч бир дөвләтдә белә бир јарамаз һәрәкәт мөвҹуд дејил. Адыны гојурлар ки, ҝүја бу кими мәҹлисләрдә шиддәт олур, ушаг горхур, ағлајыр... Амма әхлагсыз, горхулу театрлара, консертләрә ушагларын ҝетмәси һеч бир манеә илә үзләшмир. Демәли, Һаҹы Талени дәстәкләјән ушаг барәдә јазырлар ки, о ушағын орда нә иши вар иди, амма Илһам Әлијев лент кәсмәјә ҝедәндә әтрафына јығылан ушаглар, јалтаг бөјүдүлән көрпәләр барәдә һөкүмәтин бир тәдбири јохдур. Бүтүн бунлар исә Азәрбајҹанда авторитар, залым, мүстәбид, диктатор бир режимин мөвҹуд олдуғуну там чылпаглығы илә ортаја гојур.


792 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...