Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Меһман Һүсејнова олан ишҝәнҹәләр бир даһа ҝөстәрди ки...

Бу халгын ичиндән заман-заман өз сөзүнү дејән оғуллар чыхыб. Бу инсанлары азғын һакимијјәт ҝаһ дүшмәнә ишләмәкдә иттиһам едир, ҝаһ аҝент адландырыр, ҝаһ вәтән хаини, дөвләт чеврилиши етмәк истәјән гараҝүруһчу кими гәләмә верир. Амма унудур ки, бу ахынын габағыны артыг алмаг мүмкүнсүз һәддәдир. Буну, вәзијјәти бу мәҹраја ҝәтириб чыхармаздан өнҹә дүшүнмәк лазым иди. Артыг халгын бүтүн тәбәгәләриндән етиразлар вар. Ҝәнҹләр, јашлылар, әлилләр, шәһид аиләләри, диндарлар, коммунистләр, һәтта бир заманлар ЈАП-да тәмсил олунанлар белә бу ҝүн һакимијјәтә һаглы олараг етираз едир. Әслиндә һамы нараһатдыр, садәҹә бәзи ишләрин замана еһтијаҹы вар.
Ҝәнҹ блоҝҝер, ҹәсарәтли журналист Меһман Һүсејновун намәлум шәхсләр тәрәфиндән оғурланмасы, даһа сонра ишҝәнҹәләрә мәруз галмасы бир даһа ҝөстәрди ки, игтидар ҝәнҹләрдән бәрк горхур. Она гаршы олан ишҝәнҹәләр иҹтимаијјәт тәрәфиндән шиддәтлә гынанмалыдыр. Әслиндә дајаглары чүрүмүш, бәрәкәти ҝөјә соврулмуш, јалтаглардан, сәриштәсиз гоҹалардан, заваллы мәмурлардан ибарәт олан игтидарын ҝәнҹ бир блоҝҝердән горхмасы тәбии гаршыланмалыдыр. Чүнки бу инсанда ики потенсиал ҹәмләниб; ҝәнҹдир вә журналистдир. Ара-сыра ЈАП өзүнүн јетишдирдији јалтаг ҝәнҹлији мүхалифәт лидерләринин әлејһинә гышгырдырды. Амма тезликлә ифша олундулар. Мәлум олду ки, бу ҝәнҹләр әслиндә алдадылмыш заваллы вәтәндашларымыздыр. Амма онларын етдији һеч бир иш, сәсләндирдији һеч бир шүар ҹәмијјәтдә сәс-күј јаратмады. Ән чох һагларында дујулан сөз "јалтаг ҝәнҹлик" ифадәси олду. Амма Меһман Һүсејновун тутулмасы, нечә ҝүндүр тәгиб едилмәси иҹтимаијјәтдә мараг ојатды.
Ҝәнҹ блоҝҝер узун мүддәт иди ки, варлы мәмурларын виллаларыны чәкиб онлары ифша едирди. Әслиндә ҝүја заһирдә коррупсија илә мүбаризә апаран һакимијјәт, башда Илһам Әлијев Меһман Һүсејнова чох сағол демәли, алнындан өпмәли иди. Чүнки аз јашлы ушаг да билир ки, бу ҹүр маликанәләрә саһиб олан мәмурлар онлара ајрылан дөвләт маашыјла бу һәддә варлана билмәздиләр. Демәли ортада сојғунчулуг, таланчылыг фактору вар. Меһман исә бунлары ачыг бир шәкилдә екранлашдырыб сосиал шәбәкәләрдә јајырды. Бу исә тәбии ки, халгы касыбчылыг батаглығында боған, өзү исә коррупсија батаглығында батан һакимијјәтә сәрф етмирди.
Бурадан бәзи нәтиҹәләри әлдә етмәк мүмкүндүр. Мәсәлән, Илһам Әлијев дәфәләрлә сөзлә дә олса дәбдәбәли мәмурлардан вә гудурған мәмур балаларындан шикајәт едиб, онлара бармаг сиркәләјиб, гулагбурмасы вериб. Амма бүтүн бу баш верәнләр, хүсусилә Меһман Һүсејновун, јәни мәмурларын дәбдәбәли һәјатларынын чох ҹүзи бир һиссәсини иҹтимаиләшдирән бир шәхсин ишҝәнҹәләрә мәруз галмасы ону демәјә әсас верир ки, Илһам Әлијевин бу олан-битәндән хәбәри вар, садәҹә сәсини чыхармыр. Чыхармырса ики еһтимал вар, ја олан-битәндән хәбәрдардыр вә өзү бу сојғунчу шәбәкәнин башындадыр. Ја да (зәиф еһтимал да олса) виллалардан хәбәри олса да Меһман Һүсејновун һәбсиндән хәбәри јохдур. Јәни, өзүнү ҝөрмәзлијә вуруб, өлкәсиндә баш верәнләрдән гафилдир. Әҝәр белә олмасајды Илһам Әлијев Меһман Һүсејновун алнындан өпмәли иди. Чүнки Һаҹыбала Абуталыбов Илһам Әлијевә тикилән виллаларын кимә мәхсус олдуғуну демәдији бир һалда, ҝәнҹ блоҝҝер бунлары чәкиб өлкәдә јајыр. Демәли, долајысыјла Илһам Әлијевә өз рүшвәт әлејһинә олан фәалијјәтиндә јардымчы олур. Илһам Әлијев исә дедикләриндә сәмими олмадығы үчүн Меһман Һүсјеновун башына бу ојунлар ҝәлир.
Бурадан да о мәлум олур ки, әслиндә Акиф Човдаров иши дә ади ҝөрүнтүдән башга бир шеј дејил. Чүнки бу адамын етдикләри индијәдәк мәһз Илһам Әлијев тәрәфиндән билинмәсәјди, онун кими диҝәр сојғунчу мәмурлар да (һансылар ки, Меһманын видеоларында ифша едилибләр) һәбс едиләрди. Демәли, бүтүн бунлар ојундан башга бир шеј дејил. Садәҹә игтидар заман-заман халгы сојуб-таладыгдан сонра халгын өнүнә бир нәфәр чыхатмаға мәҹбур иди ки, халг десин бәли, Илһам Әлијев јахшы ишләјир, ишләри корлајан мәмурлардыр.
Меһман Һүсејнов кими ҝәнҹләр бу өлкәдә јенә тапылаҹаг. Бир заманлар Емин Милли, Һаҹызадә адлы ҝәнҹ блоҝҝерләр һакимијјәтә мејдан охуду, даһа сонра Һејдәр Әлијевин һејкәлини јазан ҝәнҹ, гәһрәман блоҝҝер өз һүнәрини ҝөстәрди. Меһман Һүсејнов да ахырынҹы дејил, иншаллаһ ахарынҹыдыр.


1470 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...