Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Март 2020

Илһам Әлијевин “рәдд олуб ҝетсинләр” сөзү Идлибдә өлән түрк әсҝәрләри барәсиндә...

“Азневс” сајтынын баш редактору ҜӨЗӘҜИРӘН, ХАЛИС ТРОЛ, ИНТЕРНЕДДИН мүәллим Талеһ Шаһсуварлыдыр. Анадолу түркҹәсиндә ҹүмлә гурмаг, сөз ишләтмәкдән өтрү синов ҝедән бу ҹүр ЈАЛТАГЛАРЫН, ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘРИН бүтүн мүгәддәсаты өлкәдә ҹинајәткар Әлијев режимидир, хариҹдә дә ДИКТАТОР Әрдоғанын командасы.

Демәли, Түркијә ордусу Суријаја ҝириб. Әрдоғанын дилдә мүсәлманларла, фәләстинлиләрлә, ираглылар, һәтта бәзән иранлылар олмасына бахмајараг гәлбинин АБШ, сионизм мәһәббәти үзәриндә көкләнмәсини һамы билир. Һәлә о президент олмаздан әввәл онун сијасәт устады олан мәрһум Нәҹмәддин Әрбакан онун массон, АБШ нөкәри олдуғуну демишди. Ҝөрүн бу инсанлар, Әрдоған вә онун командасы, үстә ҝәл Талеһ Шаһсуварлы вә онун сајты нә гәдәр алчаг, рәзил үнсүрләрдир ки, Түркијә әсҝәрләри Суријада өлдүрүлүб буну Сурија һөкүмәтинин үстүнә јыхырлар. Әслиндә түрк әсҝәринин ганы Әрдоғанын үзәриндәдир.

Дејәк ки, Әрдоғанын өзүнүн Илһам Әлијевдән мүстәгил бир шәкилдә сијасәти вардыр. Тәбии ки, Түркијә кими бир дөвләт, Әрдоған кими өзүнү “Османлы торуну”, Ислам хәлифәси һесаб едән бир инсан Әлијевдән мәсләһәт аласы дејил. О АБШ хәлифәсидир, онун рәһбәри Трампдыр.

Бәс Интернеддин Талеһ Шаһсуварлыја нә ҝәлиб ки, сајтларында Азәрбајҹан дөвләт сијасәтинә ујғун олмајан јазылар дәрҹ едирләр. Ҝүја Интернеддин инди президентин сијасәтини дәстәкләјир. Әслиндә исә бунлар Илһам Әлијевин ҜӨЗҮНӘ ҜИРСӘЛӘР дә хариҹи мәсәләләрдә онун сијасәтини дәстәкләмирләр.

Мәсәлән Илһам Әлијев командасынын Ирана мүнасибәти будур ки, Ираны дост-гардаш өлкә сајырлар. Амма Әлијевин ҜӨЗҮНӘ һәр фүрсәтдә ҜИРӘН “Ахар”, “Публика”, “Јени Мүсават” сајтлары вә Интернеддинин сајты исә бүтүн ҝүнү Иран әлејһинә јазыр.

Икинҹиси, Илһам Әлијевин сијасәти бундан ибарәтдир ки, о, хариҹи өлкәләрин дава-гырғынына гарышмыр. Чүнки бу команданын бүтүн иши-ҝүҹү ҹамыш бојда олан, ермәнидән горхуб әлијалын халга әл галдыран полисләр васитәсилә өлкәдә халгы, диндарлары, сијасәтчиләри, мүхалифәти, етиразчылары әзмәкдир.
Һәтта Суријада Азәрбајҹандан ҝедиб вурушанлары да тутуб һәбс едирләр. Демәли, Әлијевин мәнтигинә ҝөрә Түркијәнин Суријада өлән әсҝәрләри сәһв едиб ора ҝедибләр. Интернеддинин сајты исә орда һәлак олан әсҝәрләрин ганыны Сурија һөкүмәтинин үстүнә јыхыр.

Интернеддинин сајтында ҝедән хәбәрә бахын: “"Тарихә мүһарибә ҹинајәткары кими дүшәҹәк олан террор дөвләтинин башчысы Бәшәр Әсәд вә режим үнсүрләри бу алчаг һүҹумун бәдәлини өдәјәҹәк". АзНеwс хәбәр верир ки, буну Түркијә президентинин көмәкчиси Фуат Октај дејиб.” Дүнјада террор вә ҹинајәткар дөвләт кими танынан АБШ-ын нөкәри олан ҹинајәткар Әрдоғанын ҹани көмәкчисинин виҹдансызлыг вә алчаглығына бахын. Адамлар ҝедиб халгын өлкәсинә сохулублар, һәлә бир утанмазҹасына, һәјасызҹасына дејирләр ки, онлар ҹаваб верәҹәк. Сиз ҹаваб верәҹәксиниз. Сизин халгын өлкәсиндә нә итиниз азыб ки, ҹамаатын балаларыны да гырғына верирсиниз. Һәлә бир һәјасызҹасына дејир ки, о әсҝәрләр өлкәмизин сәрһәд тәһлүкәсизлијини горумаг үчүн орда варлар. Мәҝәр өлкәнин сәрһәдини өлкәнин дахилиндә горујурлар, јохса хариҹиндә? Сиз о јазыглары ора АБШ вә сионистләрин реҝиондакы тәһлүкәсизлијини горумаг үчүн ҝөндәрмишдиниз.

Интернеддин Талеһ Шаһсуварлыја бир хатырлатма! Азәрбајҹанын ишғал алтында олан әразиләриндә ермәни әсҝәрләри вуруланда сәнин һәр верилишдә, дебатда, сечкиләрдә ҜӨЗҮНӘ ҜИРДИЈИН Илһам Әлијев демишди ки, ким өлмәк истәмирсә рәдд олуб торпагларымыздан ҝетсинләр. Инди нә үчүн Әлијевин бу сөзүнү Түркијә барәсиндә ишләтмирсиниз? Чүнки Илһам Әлијевин ҜӨЗҮНӘ ҜИРМӘК сизин үчүн өлкәдә пулланмаг, ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК етмәк, азадлыгда галамг гарантыдыр. Әслиндә исә сизин ағабабаларыныз Әрдоған, Трамп, сионистләр кими виҹдансыз инсанлардыр.


488 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...