Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Сентјабр 2019

Рәһмәтлик Мурад Көһнәгаланын Әли Һәсәновла бағлы унутдуғу бир һәгигәт

Әли Һәсәнов диҝәр ЈАП үзвләри, һакимијјәт нүмајәндәләри, Илһам Әлијевин јахын көмәкчиләри кими сосиал шәбәкәдә тәнгидә, Мурад Көһнәгала демишкән, бәзән дә тәһгирләрә мәруз галыр. Һәсәновун бу истигамәтдә јеҝанә чыхыш јолу истефа вериб халгын тәрәфинә кечмәкдир. Елә диҝәрләринин дә.
Мурад Көһнәгала мәгаләсиндә башы батмыш, журналистләрин бурнундан ҝәлмиш ев мәсәләсинә тохунараг әввәлҹә өзүнү сығорталајыр. Дејир ки, Әли Һәсәнову танымадығы үчүн јаздыгларынын (јәни јалтаглыгларынын) она ев верилмәсијлә һеч бир әлагәси јохдур. Затән елә диҝәр журналистләр дә мөвзуја ја бу ҹүр ҝириш едир, ја да чыханда бу ҹүр носталжи битирир мөвзуну.

Бир шеј исә һәгигәт олараг галмагдадыр. Бу ЈАП, хүсусилә Әли Һәсәнов, Сијавуш Новрузов кими инсанлар халгын ҝөзүндән о гәдәр дүшүб ки, онлары нәинки тәрифләјән ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘР һәтта адыны чәкәндә ләнәт ҝөндәрмәјән, ән азындан адынын габағына “јарамаз” јазмајан инсанларын јазысы чап олунанда онлара ја “трол” дејилир, ја да ҜӨЗӘҜИРӘН. Мурад кими јазарлар да һа чалышыр еһтијатлы јазсын, Әли Һәсәновун ҝүдәзына ҝетмәсин, амма алынмыр. Бу мәмурлар о гәдәр алчалмыш инсанлардыр ки, һәтта ев вердикләри инсанлар белә халгын онлара “јалтаг” демәсиндән чәкиндикләри үчүн онлары мүдафиә етмәк истәмир, бу иши өзләринә “западло” билирләр. Белә дә олмалыјды, сиз халгы сүрүндүрүн, халг да сизә “чох сағ ол” дејәҹәкди?

Амма Мурад Көһнәгалаја көһнәдәнгалма фикирләри барәдә хатырлатмаг истәдијимиз һәгигәт бу дејил.

Һәгигәт бундан ибарәтдир ки, о дејир: “Әли Һәсәнов һаггында бир сыра хошаҝәлмәз јазылара раст ҝәлдим. Сағлам, етик тәнгиддән узаг, јалныз ләкәләмәјә, нүфуздан салмаға һесабланмыш бу әмәлләри ким(ләр) һәјата кечирир, билмирәм.” Бу ҹүмләләрин өзүндә ләкәләмә вардыр. Чүнки адам ҝөзәл билир ки, онларын һаггында тәнгидләр, лап тәһгирләри јазанлар да халгдыр. Көһнәгала исә халгы бу ҹүр ашағыламагла елә евә ҝөрә Һәсәнова гаһмар чыхан инсан тәсири бағышлајыр. Бундан да кечирик. Ән мүһүм мәсәлә будур ки, һөрмәтли ев алан јазычы фикирләрини Аристотели һејрәтдә гојаҹаг бир фәлсәфәјлә тамамлајыр. Дејир: “Дөвләт хадими һәм дә дөвләтин символу сајылыр. Дөвләт хадиминә гаршы тәрбијәсиз давраныш дөвләтә, долајысы илә вәтәнә һөрмәтсизлик демәкдир. Дөвләтинә һөрмәтсизлик едән кәсләр исә бүтүн мәнәви уҹалыглардан јыхылыб өлмүш адамлардыр.” 

Хатырлатмаг истәдијимиз һәгигәт будур ки, Әли Һәсәнов дөвләт дә дејил, дөвләт символу да. Дөвләти дөвләт кими формалашдыран халгдыр. Халг истәсә бу дәгигә нәинки Һәсәнову, Илһам Әлијеви вәзифәдән кәнарлашдырыб өз истәдији, арзу етдији дөвләти гурар. Әразиләрдә тарих боју мүхтәлиф һакимијјәтләр вә дөвләтләр олмуш, һәтта көһнә ганунлары дәјишиб јени ганунлар ҝәтирмишләр. Әли Һәсәнову тәнгид едән, һәтта тәһгир едән инсанлар исә ону дөвләтин символу јох, сичовулу, вәтәнин оғлу јох, оғрусу билән адамлардыр. Онлар белә етигадда олдуглары үчүн Һәсәнову тәнгид едирләр. Онларын фикринә ҝөрә Һәсәнов дөвләт дүшмәни, вәтән хаинидир. Јәгиндир ки, Һәсәнову Көһнәгала дедији кими символ, нә билим ҝерб, һимн билсәјдиләр белә етмәздиләр. Бу бәсит мәсәләни Көһнәгала анлаја билмирсә... Анлаја билмир јох, ҝөзәл анлајыр, амма чарәсини ев кәсир.

Бу ҹүр јалтагланмағыјла Көһнәгала өзүнү мәнәви уҹалыгдан атыб өлдүрдү. Бизик һаггында “рәһмәтлик” сөзүнү јазырыг. Башгасы онун дедикләрини охуса ону да Һәсәновун олдуғу сијаһијә салар.


839 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...