Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Сентјабр 2019

Имам Садиг (ә) кими маарифлә мәшғул олмағы бәһанә едиб залыма сусан әзадарлар

Бәзи диндарларымыз, руһаниләримиз вар ки, Имам Һүсејнин (ә) мүбаризәсинә, залым гаршысында мүгавимәт ҝөстәрмәсинә алтернатив олараг Имам Садигин (ә) гијам етмәмәсини, елм-маарифлә мәшғул олмасыны мисал ҝәтирирләр. Онлара дејәндә ки, нијә өлкәдә баш верән һагсызлыглар һаггында данышмырсыныз? Нијә Ҹүмә хүтбәләриндә хариҹдә баш верән һагсызлыглардан данышырсыныз, амма өлкәдахили наһаглара сәсиниз чыхмыр? Нә үчүн Шејх Зәкзаки барәсиндә аловлу чыхышлар едирсиниз, Шејх Багир Нимри мәлун вәһһаби һөкүмәти едам едәндә етираз етдиниз, амма Һаҹы Таленин, Һаҹы Мөвсүмүн, Һаҹы Абҝүлүн, Шејх Сәрдарын, Сејјид Фәрамизин һәбсинә ҝөз јумурсунуз? Бу сәпҝили сөһбәтләрдән “үзүағ” чыхмаг үчүн бәзиләри Имам Садигин (ә) залым әлејһинә гијам галдырмајыб анҹаг елмлә мәшғул олмасыны мисал ҝәтирирләр. Сонра да дејирләр ки, зәманәмиз Имам Садиг (ә) зәманәсидир.

Бир нечә мәсәләјә тохунмаг истәрдик. Әввәла зәманәмизин – һәр заманын олдуғу кими имамы вардыр. Бу имам исә залымларла мүбаризә едиб әдаләт һөкүмәт гураҹаг Имам Меһдидир (ә.ф). Имам Мәһди (ә.ф) зәманәси исә Имам Һүсејн (ә), Имам Садиг (ә) зәманәсидир. Јәни онлар бир нурдурлар. Әҝәр илаһи маарифин тәблиғи ваҹибдирсә бу ишдә Имам Һүсејн (ә) дә мәшғул олуб. Әҝәр залым әлејһинә гијам галдырмаг зәрурәти мејдана чыхыбса Имам Садиги (ә) бу ишдә фәал ҝөрәрсиниз. Затән Имам Һүсејнин (ә) гијам галдыраркән гәсди Гураны, Пејғәмбәр (с) сүннәсини дирилтмәк дејилдими? Бундан бөјүк маариф ола биләрми? Мәҝәр Имам Садиг (ә) илаһи маарифи јајәркән әдаләти тәблиғ едиб зүлмү, залымы мәһкум етмирдими? Залыма гаршы бундан бөјүк гијам галдырмаг олармы? Имам Садигин (ә) илаһи маарифин тәблиғијлә мәшғул олмасы Аббасиләрлә Әмәвиләрин мүһарибәсинә гарышмамасыны һеч ким инкар етмир. Амма бу, Һәзрәтин (ә) залым әлејһинә гијам галдырмамасы мәнасына ҝәлмәмәлидир. Һәтта өзләрини Имам Садигин (ә) дөврүндә “һисс едәнләр” белә бир тактика да өзләринә сечибләр ки, буҝүнкү игтидар Әмәвиләрдисә мүхалифәт дә Аббасиләрдир. Биз исә бу ики зүмрәнин дөврнүдә - Имам Садигин (ә) әсриндә јашајырыг вә сијаси мәсәләләрә гарышмырыг.
İмам Садигин (ә) лазыми һәддә ардыҹыллары, ардыҹылларынын (бир чохунун) тәләб олунан һәддә етибары, вәфасы олмадығы үчүн гылынҹа сарылмады. Амма ачын Һәзрәтин (ә) һәјатына, һеч олмаса өмрүнүн сонларына нәзәр салын. Ахы, сизләр һәр ил Имам Садигин (ә) шәһадәтини гејд едирсиниз. “Шәһадәт” јәни залым тәрәфиндән гәтлә јетирилмәк. Һәзрәт (ә) Әмәви хәлифәси мәлун Һишам тәрәфиндән тәзјигләрә мәруз галмышды. Бир дәфә онун әлијлә сүрҝүн едилиб. Даһа сонра Аббасиләрин һакимијјәти дөврүндә Сәффаһ вә Мәнсурун (Аллаһ һәр биринә ләнәт етсин) әлијлә ики дәфә сүрҝүн едилиб. Нәһајәт 65 јашында мәлун Мәнсурун әлијлә зәһәрләндириләрәк шәһид едилмишдир. Һамыја мәлумдур ки, мәсум имамлары шәһид етмәк ән чох шәһид едән мәлун рәһбәрләрин зәрәринә иди. Бәс нијә шәһид етдиләр? Чүнки өз һакимијјәтләри үчүн тәһлүкә вә ниҝаранчылыг вәд едилирди. Демәли, һәтта Имам Садиг (ә) елә јашајырды ки, дини, илаһи маарифи елә тәблиғ едирди ки, залымлар нараһат вә ниҝаранчылыг ичиндә јашајырдылар.

Имам Садигин (ә) маарифини Имам Һүсејнин (ә) гијамыјла үз-үзә гојанлар унутмасын ки, һазырда Имам Садиг (ә) һөвзәсиндә (тәһсил мәркәзинсә) илаһи маариф өјрәниб ҹамаата өјрәдәнләр арасында бир чох инсанлар һазырда Азәрбајҹан һәбсханаларында чүрүдүлүрләр. Һардадыр Имам Садигин (ә) елминдән дәм вуран диндарлар? Нијә чыхыб Һаҹы Талени, Һаҹы Мөвсүмү, Һаҹы Абҝүлү, Шејх Сәрдары, Сејјид Фәрамизи мүдафиә етмирләр. Ахы, онлар вә диҝәр һәбс едилән руһаниләр Имам Садиг (ә) мәктәбинин јетирмәләридирләр. Нә үчүн бу ҝүн Језидин адынын чәкилиб ләнәтләнмәси раһат олдуғу бир һалда ону мин дәфә ләнәтләјән јығынҹагларда, мәҹлисләрдә, мәсҹидләрдә Һаҹы Таленин адынын чәкилмәси горхулу олуб?

Һеч кимдән әлинә гылынҹ ҝөтүрүб ганлы гијам етмәсини истәнилмир. Һеч динҹ аксија, топлашмаг да мүзакирә мөвзусу дејил. Һеч олмаса диллә дә олса бирҹә дәфә һәбс едилән руһаниләри мүдафиә един, һәбс едән инсанларын залым олдуғуну дилә ҝәтирин.


1126 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...