Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Август 2019

Гүдрәт "бәј", утанмасан бармагда, сечки дебатларында ојнадылмаға нә вар ки?

Утанмасан бармагда ојнадылмаға, президент сечкиләриндә дебат залларында ојнадылмаға нә вар ки?
Һәсәнгулијевин Шизофренија диагнозуна сөзарды

Депутатхананын әгидәсини сатмыш, ҹиб мүхалифәти олмуш депутатларындан бири Гүдрәт Һәсәнгулијев бу јахынларда мүхалифәт, јәни өзү кими сахта, ҹиб мүхалифәти олмајыб һәгиги мүхалифәт һесаб едилән инсанлара "фит мүхалифәти" дејилмәсини тәклиф едиб. Нәдир ки, онлар Гүдрәт Һәсәнгулијевин фикринҹә фитлә һәрәкәт едирләр. Әслиндә Гүдрәти һеч ким ҹиддијә алыб фикир билдирмәк истәмәзди, һеч мүсаһибә вердији, "фит мүхалифәти" ифадәсини ишләтдији сајт да елә өз сајтларыдыр. Амма ҹаваб да олмаса садәҹә Һәсәнгулијевә бир хатырлатма етмәк јахшы оларды. О дејир ки, Шизофренијанын илк әламәти утанҹаглығын вә өзүнү тәнгид һиссинин итмәсидир. Чох ҝөзәл диагноздур. Амма чох бөјүк еһтималла Һәсәнгулијев ҝөзәл билир ки, бу сөз һамыдан әввәл елә өзүнә аиддир. Бизим ел мәсәлимиздә дејилир ки, утанмасан ојнамаға нә вар ки? Амма бу, Һәсәнгулијев барәдә бир аз фәргли дејилир. Мәсәлән дејә биләрик ки, зикр едилән аталар мәсәлини Һәсәнгулијевин үзәриндә тәтбиг еләсәк белә дејирик; Утанмасан бармагда ојнадылмаға, президент сечкиләриндә дебат залларында ојнадылмаға нә вар ки? 

Һәсәнгулијевин ады да, сојады да чох мәналыдыр, амма өзү бу ад вә сојадын һаггыны нәинки лазымынҹа өдәјә билмир, үстәлик онлара зүлм вә һагсызлыг едир. Адама ад гојанлар "Гадир" (гүдрәти чатан) јох "Гүдрәт" ады верибләр. Јәни гүдрәтин өзү. Адда мүбалиғә вардыр. Бу инсан исә гүдрәт ортаја гојмалы, һаггы лазым (бу лазым игтидарын Гарабағла бағлы хатырладығы лазым дејил, бу лазым вахты ҝәлмиш лазымдыр) ҝәлдикдә демәји баҹармалы иди. "Һәсәнгулијев" исә "Һәсәнин гулу" мәнасындадыр. Бөјүк еһтималла Әзиз Имамымыз Имам Һәсәнин (ә) нөкәри, хадими олмасы гәсдијлә она бу ад верилиб. Адам исә һал-һазырда Фөвгәлназирин "һафтава дашыјаны" кими таныныр.
"ЈОУ Тубе"дә видеолар пајлашан Видади мүәллим бу јахынларда деди ки, мәним јаныма Фөвгәлназир вә онун кими игтидар адамлары һакимијјәт әлејһинә данышмамаг үчүн Гүдрәт васитәсијлә "пазарлыға" ҝәлирләр. Јәни Гүдрәти милләт вәкили һесаб етмәдикләри, она буну јарашдырмадыглары үчүн дејил. Садәҹә адам милләтлә ҝөрүшмүр, дәрдләрини демир, бир ишә јарамадығы үчүн, јалтаглығын да сезону сечки вахты олдуғу үчүн һазырда једди ил бош отурмасын, депутатханадакы күрсүнүн һаггыны өдәсин дејә ону өзләринә вәкил тутуб хариҹи өлкәләрдәки мүхалифәтлә данышыглара ҝөндәрирләр.

Сечки сезону демишкән јахшы јадыма дүшдү. Мүхалифәтә "фит мүхалифәти" дејән Гүдрәт анласын ки, өзү әсил сезон мүхалифәтидир. Јәни беш илдән бир ҝедиб јарым фаиз сәс алыб беш ил отуруб нөвбәти сечкинин ҝәлмәсини ҝөзләјир. Әлбәттә индики һалда артыг ики ил чох ҝөзләмәлидир.
Утанмамаг да елә бурдан гајнагланыр. Адам утанмыр, гызармыр, хәҹаләт чәкиб өлүб јерә ҝирмир, өз адыны ҝүзҝүјә бахыб өзҝәјә гојур. Бунун арсызлығынын, һәјасызлығынын, "дебиллијинин" зирвәси билириснизми һарадыр? Демәли, Илһам Әлијев һәр дәфә Һејдәр Әлијевдән сөз саланда ондан әввәлки игтидарын, јәни индики мүхалифәтин тарихин зибилликләринә ҝөмүлмәсиндән данышыр. Илһам Әлијевин белә шаблон, чүрүјү чыхмыш сөзләрлә һәр дәфә басдырдығы адамлардан бири дә белә чыхыр ки, Һәсәнгулијевдир. Чүнки Һәсәнгулијев о заманлар һакимијјәтдә күрсү саһиби иди. О, исә она тарихин зибилликләрини рәва ҝөрән Илһам Әлијевин бармағында ојнадығы инсандыр. Сечки дебатларында игтидарын гурдуғу шоу-театрда Гүдрәт баш рол ифа едән клоунлардан биридир. 

Сонда дејәк ки, бәлкә дә тарихин зибилликләриндә олмаг Һәсәнгулијев үчүн бир аз шәрәф оларды. Чүнки тарихин зибилликләриндә олмаг тарихдә галмаг демәкдир. Һәсәнгулијевин јери советдәнглама көһнә биналарын һәјәтләриндә долуб-дашмыш, микроб сачмыш зибил габларындадыр.


733 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...