Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Ијул 2019

Илһам Әлијев Азәрбајҹан Республикасы Президенти јанында МИА идарәси ачсын

Мән бир азәрбајҹан вәтәндашы кими Илһам Әлијевә тәклиф едәрдим ки, Азәрбајҹан Республикасы Президенти јанында МИА идарәси ачсын. Чох фајдалы оларды. Бунун нә олдуғуну исә дејәҹәм. Онсуз да Азәрбајҹан кими бир јердә Президент јанында чох идарәләр тәсис едилир, бир дә бу тәшәббүслә чыхыш етсәләр пис олмаз.
Демәли, гаршыма чох мараглы, аҹынаҹаглы, аналогу олмајан бир видео чыхды. Видеоја баханда анлајырсан ки, доғрудан да Авропа дағылыр, Азәрбајҹанда исә ән уҹгар јерләриндә белә Алманија стандартларына ујғун тәмир, бәрпа, јенидәнгурма, әслиндә исә вуруб учуртма, иши гурутма ишләри ҝедир.
Демәли, програм тәјин едибләр ки, бир мүддәт сонра Илһам Әлијев һансыса гәсәбәдә һансыса бир идарәнин ачылышына ҝедәҹәк. Тәсәввүр един ки, президентдән ит кими горхан (әбәс јерә ит јазмадыг, сәбәби бир аздан мәлум олаҹаг) мәмур тәләм-тәләсик адамларыны әразијә төкүб Илһам Әлијевин кечәҹәји әразини "ҹәннәтмәкана" дөндәрибләр. 

Ҝәнҹ ингилабчы, кәфән ҝејиниб залымларла мүбаризәјә ҝирмиш Меһман Һүсејнов да зирәнҝ чыхыб дәрһал ҝедиб һәмин "ҹәннәтмәкана." Ордан репортаж һазырлајыб. Демәли, чох зирәнҝлик едиб, мәмурларымызын "крысалығыны" (елә билдиниз "кристаллығыны" јазмышам?) ҝөзәл билдији үчүн президентин дөндүјү күчәјә гәдәр јолу, диварлары чәкиб. Бүтүн диварлар ағардылыб, јол асфалт едилиб. Јол кәнарлары да чәмәнлијә чеврилиб. Амма президент тини бурулуб програм үзрә ҝетмәли олдуғу јерә истигамәтләнсә дә, Меһман Һүсејнов јолуна давам едир. Елә 100 аддым сонра "ҹәннәтмәканын" давамынын "ҹәһәннәммәкан" олдуғуну ҝөрүрсән. Нә асфалтдан, нә чәмәнликдән, нә дә ки, диварларын "үзүағлығындан" әсәр-әламәт вар. Мәмурларын үзү кими диварлар гара, гәлби кими јоллар чиркли, асфалтсыз. 

Президентдән ит кими горхан иҹра башчылары вәзифәдә галмаг наминә анҹаг Һејдәр Әлијев паркы дүзәлдиб, бүстүнү гојмагдан башга һеч бир ишә јарамырлар. Әслиндә бунлар Илһам Әлијевә хәјанәт едирләр. Бундан башга ону тәһгир едиб демәк истәјирләр ки, Илһам Әлијевин онсуз да ҝәлиб лазым олан јердән кечиб ҝетмәкдән савајы диҝәр јерләрә бахмаг кими бир мәнтиги ишләмир. Ја да ки, бөјүк еһтималла елә Илһам Әлијевин өзүнүн бу ишләрдән хәбәри вардыр. Бу системин дә кәлләсиндә өзү дурур. Јадыма даһи Низаминин әсәриндән бир парча дүшдү. Демәли, шаһ бир чобанын өз итинин асдығыны ҝөрүб сорушур ки, нә үчүн ити асмысан? Чобан дејир ки, бу ит баласы ит мәним гојунларымы апарыб бир-бир гурдлара верирди. (Дедим ахы мәмурлар "ит кими" дејәркән әбәс јерә демәдим) Хәјанәт етди, мән дә асдым. Шаһ сонра ҝәлиб сарајында буну тәтбиг етмәјә чалышыр. Мәним Илһам Әлијевин Низамини охујуб охумамасы барәдә бир мәлуматым јохдур. Амма о дәгигдир ки, адамын евиндә компјутер, интернет мөвҹуддур. Һәрдән бир ҝириб Меһман Һүсејновун фәалијјәтләринә бахсын. Адам Илһам Әлијевин ҝөрмәли олдуғу ишин үчдә бир һиссәсини ҝөрүр. Өзүнү әмәлли-башлы акула мәмурларын ағзына атыб онларын алчаглыгларыны, дөвләтә, президентә олан хәјанәтләрини чәкиб нүмајиш етдирир. Президент Рауф Арифоғлу, Азәр Һәсрәт, Заһид Оруҹ, Елшән Мусајев, Гүдрәт, Фазил кими лазымсыз, јалтаг, "трајпга" инсанлара вәзифә, депутатханада кресло вермәк әвәзинә, шаһмат фигуру кими гоҹа, гартымыш, бир ишә јарамајан, халгын "ити ҝөрүм, гурду ҝөрүм, онлары ҝөрмәјим" дедији, Һафиз Һаҹыјевин "шәрәфсиз, намуссуз" адландырдығы назирләрин, депутатларын өлкәдә ат ојнатмасына шәраит јаратмаг јеринә, Меһман Һүсејнова "вәтәнә хидмәтә ҝөрә орден" вермәлидир. Бу ҝүн Илһам Әлијев шаһ дөврүндә јашамыр ки, ҝедиб һансыса чобандан, итдән нәсә өјрәнсин. Елә Меһман Һүсејнов она һәгигәтләри ҝөстәрир.
Јухарыда гејд етдијим МИА идарәси нәдир? Бу идарә Азәрбајҹан Республикасы јанында Мәмурлары Ит кими Асмаг идарәсидир. Ејнијлә даһи Низаминин әсәриндә олдуғу кими. Бу мәмурлары президент јанына чағырыб данлајыр, бармаг силкәләјир. Амма бунлар аздыр. Бу ҹүр шәрәфсиз, ит кими хәјанәт едән (һәрчәнд итләрин чоху вәфалыдыр) мәмурлар асылмалыдыр. Амма Илһам Әлијев бүтүн бунлары етмәдији һалда ачыг-ајдын мәлум олур ки, өзүнә бу ҹүр јарамаз мәмур ордусу сәрф едир.

Адил


806 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...