Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијун 2019

Мүхалифәти тәкҹә Әли Кәримлијә бир шеј оланда билинән өлкәнин ҜӨЗӘҜИРӘН јығыны

Билдијимиз кими мәһкәмәләрин ҹәримәләдији вәтәндашларымыза пул топламаг мәгсәдијлә Әли Кәримли вә онун әтрафы "хејријјә марафону" кечирди. Бу мәгсәдлә "Мүсават" гәрарҝаһында топланан инсанларын марафону полис басгынына уғрады. Марафон дағылды вә Әли Кәримли полис тәрәфиндән сахланды. Дәрһал азад да едилди. Әли Кәримли азад едиләндән сонра мүсаһибәсиндә деди ки, полис тәрәфиндән һагсызлыг, ганунусзлуг вә ән әсас јанлыш анлашылма олуб.
Демәли, өлкәнин, дөвләтин һүгуг мүһафизә органынын белә демәсинә бахмајараг Азәрбајҹанда бир сыра јалтаг, ҜӨЗӘҜИРӘН, сионист сәфирликләринә ишләјән сајтлар, гурумлар, игтидардан јал алыб фәалијјәт ҝөстәрән үнсүрләр, һеч бир п..ха дәрман олмајан депутатлар Әли Кәримлинин хариҹи дөвләтләрә ишләмәсиндән, өлкәдәки сабитлији позмасындан данышдылар. 

Ән чох да тутугушу кими тәкрарланан сөз будур ки, Әли Кәримли хариҹи һавадарларына ишләјир вә өлкәдә сабитлији позур. ҜӨЗӘҜИРӘН јығыны анламыр ки, Әли Кәримлинин үзв олдуғу Милли Шура, сәдри олдуғу АХҸП индијәдәк һөкүмәтин иҹазәси олмадан вә онун митинг үчүн тәјин етдији јерләрдән башга һеч бир заманда вә мәканда митинг кечирмир. Һәмин ҝүн ганунсуз јерә полис басгынына мәруз галанда да һеч бир ганунсуз һәрәкәт етмәди, һадисә чыхартмады, тәрәфдарларына "елә един, белә един" демәди вә сакитҹәсинә полисләрлә бирликдә полис бөлмәсинә ҝетди. Һәтта азад едиләндә белә мүсаһибә верәркән полис буна да дөзмәјиб ора топлашан инсанларын топлантысыны дағыдаркән о, јенә арам, сакит, сојугганлы бир шәкилдә сөзүнү дејиб ҝетди. Бүтүн бунлардан сонра исә адамы өлкәдә сабитлији позмагда иттиһам етдиләр.

Әлбәттә өлкәдәки сабитлик нәдир? Бир пара гулдур, оғру назирләрин, мәмурларын аилә бизнеси гурмасы, јарамаз депутатларын депутатханада гоҹалмасы. Бир дәстә ҜӨЗӘҜИРӘН "өлкәдә сабитлик" дејәркән ону нәзәрдә тутур ки, Азәрбајҹан Суријанын, Ирагын, Јәмәнин вәзијјәтиндә дејил. Амма анламырлар ки, она ҝөрә бу өлкәләрин вәзијјәтиндә дејил ки, Илһам Әлијев вә онун һакимијјәти өлкәнин тәбии сәрвәтләрини оғурлајыр, бир һиссәсини һеҝемон дөвләтләрә једиздирир, Гарабағы да тәләб етмир, гузу баласы кими хариҹи өлкәләрин чалдығы һава илә ојнајыр. Будур әслиндә хариҹи дөвләтләрә сатылмаг. Һамыја бәллидир ки, бу ҝүн кичик дөвләтләрин һәр бириси бөјүк дөвләтләрин сијасәтиндән асылы вәзијјәтә дүшмүш һалдадыр. Елә Һејдәр Әлијевин вахтындан дөвләтин, даһа доғрусу Әлијевләр аиләсинин сијасәти "баланслашдырылмыш", јәни "һәр бир истәјән дөвләтә сәрвәти вер, өзүн дә онларын һесабына кеф елә"дән ибарәт олуб. Һәр һалда хариҹи дөвләтләр Илһам Әлијевин гара-гашына ҝөзүнә, бурнуна ашиг олуб онун һакимијјәтдә галмасына разы олмајыблар ки? Азәрбајҹан елә дә бөјүк, ҝүҹлү орду вә сијасәтә дә малик дејил ки, дејәсән, Иран, Русија, Чиндә олдуғу кими бу өлкәдән дә горхурлар.
Бир дәстә ҜӨЗӘҜИРӘНИН сабитликдән мәгсәди одур ки, ағызларына су алыб отурсунлар, горхуларындан залым һакимијјәт һагда ҹынгырларыны белә чыхармасынлар, һакимијјәт дә арада-бәрәдә бунларын ағзына ит пајы атсын, милјардлары бунлардан таладығы һалда бир ики отаглы евлә бунларын гәлбини әлә алсын вәссалам.

Бу ҹүр ҜӨЗӘҜИРӘН инсанлар үчүн һаггы дејәркән һәбс едилән инсанлар тутулмасы, һәбсханада ишҝәнҹәләрә мәруз галмасы, мин ҹүр шәрләниб дустаг едилмәси өлкәдә сабитлијин позулмасы һесаб едилмир. Чүнки бу ҹүр ҜӨЗӘҜИРӘН сајтлар ән азындан һакимијјәтин иҹазәсилә раһат, баһалы офисләрдә галыр, ҝиҹ-ҝиҹ јазылар, мүсаһибәләр, фикирләрлә пул газаныб ҝүнләрини ҝүн едирләр. Бунлар үчүн өлкәдә игтидар-мүхалифәт ҝүндәми дејилән бир шеј јохдур. Нормалда, өлкәдә демократија тәләб едән инсан олсајдылар бирҹә Әли Кәримлинин вүҹудундан муғајат олмалы идиләр. Чүнки өлкәдә демократија о гәдәр мәһв едилиб, инсан һаглары, сөз азадлығы, сәрбәст топлашма азадлығы о гәдәр ајаглар алтына атылыб ки, Әли Кәримлијә бир шеј оланда халг һисс едир ки, өлкәдә мүхалифәт вардыр. Азәрбајҹанда бир фаиз дә олса демократија гохусу ҝәлирсә о да, мүхалифәтин, Милли Шура вә АХҸП-нин етдикләри етиразларын нәтиҹәсидир. Тәсәввүр един ки, бу өлкәдә һакимијјәтин һәр ҹүр зир-зибил јејиб гусдуғу "ҹиб мүхалифәти" вар, һәр беш илдән бир мүхалифәт адыјла ҝедиб президентлијә намизәдлик верән "куклалар" вар, бүтүн ҝүнү Илһам Әлијевин назирләрини тәнгид едиб өзүнә "әзиз гардаш", "ҹаным президентим" дејән Һафиз Һаҹыјевләр, Таһир Имановлар вар, амма бунлар һәр бириси ән бөјүк јалтаг, ҜӨЗӘҜИРӘН һесаб едилирләр. Һәгиги мүхалифәтчилик едән Әли Кәримли исә "радикал мүхалифәт" адланыр. Мәһз буна ҝөрә өзләри горхаг олуб бир ишә јарамадыглары, халгын гајғысына галмадыглары һалда бу ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘР һакимијјәтдән раһат һәјат, јашајыш бәхшиши алыб һәгиги мүхалифәти гараламагла мәшғулдур.


1510 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...