Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Ијун 2019

Илһам Әлијевин тәгдир етдији дөрд ҝенералы онун "гардашы" Һаҹыјев бишәрәф һесаб едир?

Һафиз Һаҹыјевин дә иши чох гәрибәдир. Һәм гәрибәдир, һәм ҝүлмәлидир, һәм дә чәтиндир. Әслинә баханда она гулаг асанлар гәрибә бир атмосферин ичиндә һисс едир өзүнү. О һисс етмәсә дә тамашачы һисс едир ки, Һафиз өзүндән јени бир гәһрәман дүзәлтмәјә чалышыр. Етдији иш дә јени бир шеј дејил. Индијәдәк чох адамлар президенти тәрифләјир, амма назирләри башлајыр писләмәјә. Һафиз дә бу бахымдан назирләри әлиндә Илһам Әлијевин портретини тутараг сөјән халг нүмајәндәләриндән биридир. Садәҹә бир аз кобуд ифа едир. Бәлкә дә онлар бундан даһа бетәринә лајигдир, дејә билмәрәм. Узун сөзү гысасы, Һафиз халгын дамарыны јахшы тутуб. Мәһз буна ҝөрә дә Илһам Әлијев онун гулағыны тута билмир.

Һафиз Һаҹыјевин сон чыхышыны да ҝөрдүк. Чыхыш башдан ајаға президент сечкиси дебатларында бутулка толазладығы Ҹәмил Һәсәнлинин дедикләринин ики-үч гатыдыр. Өзү дә чох сәрт шәкилдә. Мәсәлән, Ҹәмил Һәсәнли Илһам Әлијевин гызларыны оғру адландырырды, Һафиз Һаҹыјев дә назирләрдә шәрәф, намус, кишилик гојмады гала. Сөһбә ҝедиб арвад, аилә-ушаг мәсәләләринә гәдәр чыхды.
Əн мараглысы билирсинизми нәдир? Һаҹыјевин мүсаһибә вердији верилишин апарыҹысы да буну ондан сорушду, о исә белә мәгамларда бир сөз билир вә ону автомат кукла кими тәкрарлајыр: ад чәкмәјәҹәјәм, лазым дејил.
Ону да дејәк ки, Һафизин бу чыхышы тәгрибән Илһам Әлијевин дөрд ҝенерала етимад едиб онлара вәзифә вердији ҝүнләрлә үст-үстә дүшүб. Бу дөрд ҝенералдан икиси исә назир вәзифәсинә ҝәтирилиб. ДИН-ин кечмиш, динсиз рәиси вәзифәсини өз көмәкчисинә тәһвил верди. ДТХ-нын кечмиш рәиси дә Мүдафиә Сәнајеси назири ҝетди. (Биз дә Һафиз кими ад чәкмирик) Амма Һафиз Һаҹыјевин дедикләри назир вәзифәсиндән чыхан Рамилдән дә јан кечмәди. Чүнки онун дедикләри дедији ҝүн мејдана чыхмајыб, Рамил вәзифәдә олан вахтлардан бу ҝүнәдәк давам едир. 

Диггәт етсәниз ҝөрәрик ки, Һаҹыјев "мәмурлар" јох, "назирләр" дејирди. Киши кими сиз дејин, Азәрбајҹанда назир дејәркән илк ағла кимләр ҝәлир. Әлбәттә, Илһам Әлијев индијәдәк ишдән гова билдији "јетим назирләри" (бу да бизим өлкәдә јени терминдир) говур, бармаг силкәләјир, ҝөз ағардыр. Амма көк атмыш мәмурлара һеч нә дејә билмир. Садәҹә һөкүмәти шаһмат клубу һесаб едир, Рамили ҝөтүрүб јеринә о бирини гојур, иш бундан ибарәтдир. 

Тәбии ки, Һафиз Һаҹыјев "наизрләри Илһам Әлијевә сырыјыблар" дејәркән гәләт едиб. Илһам Әлијев онлары вәзифәјә ҝәтирәркән тәрифләјир, даһа дуруб онлары дәвәт едиб "сәнин дәдәвә ләнәт" демир ки. Тәбии ки, тәрифләјир. Һафиз исә Илһам Әлијевә гардашым дејә-дејә онун назирләрини шәрәфсиз, јарамаз, әҹлаф, бигејрәт, оғру, хаин адландырыр. Һәлә ону да дејим ки, Илһам Әлијев тәҹили олараг Һаҹыјеви тапыб гулағыны бурмалыдыр. Она ҝөрә ки, "сырыјыблар" дејәркән мүхалифәт лидерләринә "аҝентура" дејән Һафизин аҝент олдуғуну дүшүнмәк лазымдыр. Јәни бу һансы өлкәнин аҝентидир, кимләр тәрәфиндән назирләр Илһам Әлијевә сырыныб. Ахы өлкәнин биринҹи шәхсинә кимләрсә назир кими сырынырса, һәм һәмин назирләр башга дөвләтләрин аҝентурасына хидмәт етмиш олурлар, һәм Һафиз Һаҹыјев һаггында да буну дүшүнмәјә әсасымыз вардыр. Илһам Әлијев исә бу мәгамда "падудар" галыр. Чүнки бу јердә дејәрләр ки, Илһам Әлијевдән бөјүк вармы Азәрбајҹанда? Азәрбајҹанда јохса һансыса өлкәдә? Јәни Илһам Әлијев мүстәгил сијасәт јүрүтмүрмү, кимләринсә гулудурму?


1196 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...