Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Мај 2019

Метро Тағынын батмыш үч милјонунун хүмсү вә илаһи әдаләт

Метро мүәллим архајын олсун ки, онун 44 илдә "јығдығы" 3 милјон манат һеч дә онун һалал пулу дејил
Метро Тағынын батмыш 3 милјон манаты јенә ҝүндәмә ҝәлиб. Мәһкәмәдә бир даһа утанмадан-гызармадан дејиб ки, мән батмыш пулуму истәјирәм. О, 3 милјон манат адамын 44 иллик әмәк фәалијјәтинин нәтиҹәсиндә јығылыбмыш. Бу ҹүр адамлар нормалда ағзына су алыб отурмалы, Аллаһа шүкүр етмәли иди ки, Абелин, Фазилин, Ҹаһанҝирин ҝүнүнә галмајыб, амма шүкүр етмәк әвәзинә һәлә бир дили дә вар дуруб пулуну истәјир. Буну она ҝөрә едир ки, игтидар онун үстүндән хәтт чәкмәди. О бојда һәнҝамәдән сонра һәлә бир ЈАП-ын бөлҝә үзрә сәдри дә сечилди.

Метро Тағы 3 милјон пулу 44 иллик әмәк фәалијјәтинин нәтиҹәсиндә јығыдығыны демәклә индијәдәк метро вахтларында һагларында "суалын гојулушуну дүзҝүн гојун" дедији журналистләрин данышыгларына бәраәт газандырмыш олду. Онлар Метро Тағыја һәр нә гәдәр әндирабади суаллар верибсәләр дә ки, Метро Тағы бу ҹүмләсијлә журналситләрин атасына рәһмәт охутдурду. Һеч ким онун доғру данышдығына инанмыр. Бәли, гаршы тәрәфә дә инанмаг олмур. Чүнки гаршы тәрәф Метро Тағы кими халгдан оғурлајан мәмурлары сојуб соғана чевирсә дә о да Акиф Човдаровдан башга бири дејил. Иш галыр мәкәмәјә. Елә халгымызын бәдбәхтлији дә будур ки, иш мәһкәмәјә галанда даһа пис олур. Чүнки мәһкәмә бунлардан да бетәр. Шејтанын пулу чох олса алыб мәләјә дөндәрәрләр. Инди бу саат мәһкәмә отуруб һәр ики тәрәфин бу пулун нечә фаизини онлара (мәһкәмә системинә) верәҹәјини гаршыларына шәрт гојмагла иши онун леһинә һәлл едәҹәји барәдә дүшүнүр. Әҝәр Метро Тағы бу пулу гопара билсә һеч шүбһәсиз ки, бәлкә дә тән јарысыны мәһкәмәјә өдәјәҹәјини сөз вериб ала биләҹәк. Бу да һәр ики тәрәфә - мәһкәмә вә Метроја сәрф едир.

Илаһи әдаләт дејилән бир шеј вардыр. Биз бу илаһи әдаләтдән дүз-әмәлли, дәгиг бир шәкилдә баш чыхара, елм чатдыра билмәсәк дә адыны чох ешитмишик. Јары ҹаһиланә, јары данаҹасына да бу кими јерләрдә илаһи әдаләтин тәҹәлласынын олдуғуна инанмышыг. Илаһи әдаләт бундан ибарәтдир ки, Метро Тағы индијәдәк халгы сојурду, метродан истифадә едән мүштәриләрин жетонунун гијмәтини баһалашдырыр, дөрд жетондан бирини дә ҹибинә өтүрәрди (бу да бизим кәшфимиз дејил, елә Човдаровҝилин ишидир.) Инди исә башга бир зүлмкар Метро зүлмкарынын дәрсинә саман тәпди. Халга нәсиб олмајан пуллар Метро мүәллимә дә нәсиб олмады.

Метро Тағынын исә һәр бир һалда данышмаға һаггы јохдур. Гаршы тәрәфин балаҹа ағлы варса десин ки, биз бу пулу алмамышыг. Белә дә ки, Метро мүәллим ҝедиб вахтында мүвафиг органлара, президентә хәбәри чатдырарды. Нијә дә чыхарыб о гәдәр мәбләғи өдәјиб? Ади адамларын, јазыг халгын шикајәт етмәјә јери јохдур, халг үчүн өлкә башсыздыр, ахы Метро мүәллимин шикајәтләринә бахыларды. О исә башы ашағы олдуғундан буну етмәјиб.

Бундан башга Метро мүәллим архајын олсун ки, онун 44 илдә "јығдығы" 3 милјон манат һеч дә онун һалал пулу дејил. Әслиндә бир мүсәлман кими о нәинки 44 ил, бир иллик еһтијаҹдан артыг галан пулун хүмсүнү, бешдән бир һиссәсини чыхарыб дини сәлаһијјәти олан шәхсләрә вермәли иди. Сән сејјидин, имамын (хүмсүн верилдији јерләр) пулуну јејә биләҹәјиними дүшүнүрдүн. Адам нә гәдәр "әмәк фәалијјәтинин" илинин дозасыны чохалтдыса да мәлум олду ки, бир о гәдәр касыб-күсубун, јетим-јесирин һаггы галыб бојнунда.

Сонда бир мараглы һекајә данышмаг истәрдим. Чох хаһиш едирәм ки, охуҹулардан кимсә баҹарырса буну һөкмән Метро мүәллимә чатдырсын. Демәли, бир ҝүн бир шаһ базара бир вәзир тәјин едир ки, базарда әдаләти бәргәрар етсин. Бу вәзир дә бир ҝүн ишә чыхандан сонра ҝәлиб шаһа дејир ки, мән даһа ишә чыхмырам. Шаһ сәбәбини сорушанда дејир ки, шаһ сағ олсун, о базара нәзарәтчи лазым дејил. О базарын нәзарәтчиси вардыр. Шаһ јенә сорушанда дејир: Шаһ сағ олсун, биринҹи ҝүн базара чыхмышдым, нәзарәт етмәјә башладым ки, бир дә ҝөрдүм бир кило әт алмаг истәјән мүштәријә гәссаб бир кило әтин пулунун мүгабилиндә 900 грам әт сатды. Елә јахынлашыб әдаләти бәрпа етмәк истәјирдим ки, ҝөрдүм бир пишик полканын архасындан асылмыш һејван ҹәмдәкләринә јахынлашыб бир јекә парча гопарыб гачды. Бундан сонра билдим ки, бу базарын нәзарәтчиси вар. Елә Метро мүәллим дә елә билмәсин ки, өлкә тамамилә башсыз, нәзарәтсиздир. Чүнки башсыз, нәзарәтсиз галан бир јери илаһи әдаләт өзү нәзарәтә ҝөтүрүр.


1803 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...