Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Март 2019

Гарабаға Гасим Сүлејмани кими оғуллар лазымдыр

Тәәссүфләр олсун ки, Азәрбајҹан һакимијјәти Гарабағ мәсәләсиндә даһа чох хариҹи дөвләтләрә бел бағлајыр
Бир танышым вар түркијәлидир. Дејир һәр дәфә ешидәндә ки, Азәрбајҹанда һәрбчиләр сәрһәддә ермәни әсҝәрләријлә атышыб, сизин каналлара бахырдым. Ҝөрүрдүм ки, бурада итҝидән, мүһарибәдән, гандан, шәһидддән әсәр-әламәт јохдур. Истеһза едиб зарафата да дејир ки, сизин каналларда итҝи вар, о да абыр-һәја итҝисидир. Мүһарибә, ган да вар ки, шоу әһлинин бир-бирини ит кими гапмасы вә ағҹаганад кими бир-биринин ганыны ичмәсидир.
Əлбәттә Түркијә кими бир өлкәдә јашајан түрк вәтәндашы үчүн бу вәзијјәт үрәкачан дејил, амма ҝет-ҝедә артыг буна өјрәшдијини дејир. Неҹә ки, Азәрбајҹан халгы өјрәшиб, диҝәрләри дә өјрәшмәјә чалышыр. Һалбуки Азәрбајҹанда јашајан вә сәнҝәрдә дүшмәнә ҝүллә атан, шәһид олан балаларымыз Түркијәдә јашамыш олсајдылар онларын гәдри билинәҹәк, даим һөрмәтә лајиг галаҹагдылар.
Һәлә о вахт Мүбариз Ибраһимов шәһид едиләндә Түркијәдә "мәһмәтҹик" мөвзусунда олан киноларда, хәбәрләрдә ондан вә онун шүҹаәтиндән данышырдылар.

Иранда да вәзијјәт беләдир. Иран каналларына бахан инсанлар ҝөзәл билир ки, бу өлкәнин каналларында мүсәлман өлкәләриндә баш верән һадисәләр ишыгландырылыр. Һәтта Фәләстиндә бир фәләстинли залым сионист әсҝәр тәрәфиндән мәсҹидә бурахылмајанда белә Иран каналлары буну ишыгландырыр. Суријадакы мүһарибә, Ирагда ИШИД әлејһинә олан мүһарибәләр, онларын рүсвајчы шәкилдә мәғлубијјәти дәфәләрлә Иран каналларында ҝөстәрилмишдир.
İранлы мәшһур ҝенерал, Иран Кешикчиләр Корпусунун "Гүдс" бригадасынын рәһбәри Гасим Сүлејманијә Али Дини Лидер тәрәфиндән ән али мукафат олан "Зүлфүгар" ордени верилиб. Мәлумата ҝөрә бу орден Дини Республиканын ән али орденидир вә индијәдәк һеч кәсә нәсиб олмајыб. Бу исә о демәкдир ки, һәтта өлкәнин орду назири белә индијәдәк бу мукафатла тәлтиф едилмәјиб.
Диггәт чәкән хүсуси мәгам ондан ибарәтдир ки, бу орден Ислам Республикасынын ән али мукафатыдыр вә Али Дини Лидер тәрәфиндән верилиб. Бу исә һәм дә о демәкдир ки, Али Дини Лидер бу мәрасимдә даһа мүһүм бир нөгтәјә ишарә едәҹәкдир. Неҹә ки, белә бујуруб: "Аллаһ јолундакы мүбаризәләр бу шејләрлә дәјишиләси вә әвәзолунасы дејилдир. Аллаһ јолундакы мүбаризәнин гаршысында дуран шеј вә Аллаһ-Тәаланын, Аллаһын јолунда ҹан вә малы әли үстүндә тутуб, тәгдим етмәјин гаршысында гәрар вердији шеј, беһиштдир, Аллаһын разылығыдыр." 

Һаҹы Гасим кими мөмин инсанлар, ҹанлы шәһидләр ҝөзәл билир ки, бу ҹүр орденләр вә мүкафатлар гәһрәманлығы изһар едән заһири вә мадди әшјалардыр. Амма Али Мәгамлы Рәһбәрин бујурдуғу кими – өлкәнин ән али мукафаты Зүлфүгар ордени олса да – бүтөвлүкдә бир мөмин бәндә үчүн ән али мукафат шәһадәт мәгамыдыр ки, рәһбәр дә сонда һаҹы Гасимә шәһадәт арзулајыб. Шәһадәт мәгамы исә Аллаһын разылығы демәкдир. Аллаһын разылығындан уҹа бир шеј ола биләрми?
İнсана руһ верән дә будур – гијмәтинин халг, рәһбәр тәрәфиндән билинмәси. Дини мәнбәләрдә дә бујурулдуғу кими инсана ән јахшы гијмәти Аллаһ верир, инсан үчүн Аллаһын бујурдуглары мүһүм олмалыдыр. Һаҹы Гасим кими вилајәт ашигләринин дә Аллаһ вә онун јер үзәриндәки һөҹҹәтләринин (имамларын (ә)) инсанлар үзәриндәки һөҹҹәтләри олан алимләрин онлара дәјәр вермәси чох мүһүмдүр. Чүнки бу дәјәр илаһи рәнҝә бојанмышдыр.
Һаҹы Гасим кими инсанлар шоу мејданларында, әјләнҹә каналларында дејил, әр мејданларында, Ислам тәлимләри әсасында јетишән инсанлардыр. Биз дәфәләрлә билдирмишик ки, Аллаһ тәала бу ҹүр инсанларын васитәсилә бизә шәһадәтин нә олдуғуну өјрәдир. Гырх ил бундан габаг, мүгәддәс дифа вахтларында ҹәбһәдә шәһид едилән 13 јашлы Һүсејн Фәһмидәләри дә ҹанлы шәһид олан Гасим Сүлејманиләри дә Шәһид Һүҹәҹиләри дә Мүбариз Ибраһимовлары да Әһли-бејт (ә) мәктәби јетишдирир.
Мәлум олдуғу кими, сијасәтчиләр, һәтта сијасәтдән баша чыхмајанлар да дејир ки, Сурија Иранын сағ голудур, Иран бу голун кәсилмәсини истәмәз. Һәлә бу мүгајисә илә ҝөрүн Гасим Сүлејмани Иранын мүдафиәсиндә нә рәшадәтләр ҝөстәрә биләр. 

Бизим дә јаралы јеримиз Гарабағдыр. Али Мәгамлы Лидерин дә бујурдуғу кими Гарабағ бир ислам, мүсәлман торпағыдыр. Демәли өзүнү мүсәлман, Исламын бир парчасы сајан һәр кәс Гарабағы ҹанла, башла, әмәллә, силаһла, ганла, ән азындан диллә горумалыдыр. Гасим Сүлејмани дә Ислам дүнјасынын бир парчасы вә гәһрәманыдыр. Демәли Гарабағ һәм дә Гасим Сүлејманинин ганајан јарасыдыр. Амма тәәссүфләр олсун ки, Азәрбајҹан һакимијјәти Гарабағ мәсәләсиндә даһа чох хариҹи дөвләтләрә бел бағлајыр. Хариҹи дөвләтләр дә бу проблемин һәллиндә мараглы дејилләр. Бунун мүгабилиндә исә Азәрбајҹана хариҹдән әмр едирләр ки, өлкәдә мүмкүн гәдәр шәһадәт мәктәби итиб-батсын, Имам Һүсејн (ә) бајраглары јығышдырылсын. Гасим Сүлејмани кими инсанлар нәинки ефирдә ҝөстәрилмәсин, әксинә террорчу, хаин кими ҝөстәрилсин. Бунун јанында да ефир мәканыны шоу-әјләнҹә әһлијлә долдурурлар. Гарабағ барәдә исә дүшүнән јохдур. Амма халгымыз, дөвләтимиз инанса ки, Гарабағын азадлығы диндән, шәһадәтдән, Имам Һүсејн (ә) јолундан, Гасим Сүлејмани кими Ислам гәһрәманларындан кечир, иши јубатмаз, Гарабағы тез бир заманда ишғалдан азад едә биләрди.


1889 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...